Admitere studii de licenţă 2024 - documente necesare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Acte necesare înscrierii
1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON-LINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT. Candidaţii sunt obligaţi să se asigure că au acces la adresa de email utilizată în procesul de creare a contului pe platformă. Se poate crea un singur cont de candidat pentru fiecare CNP. Un candidat poate concura pentru locuri IF buget, IF taxă și IFR taxă. Participarea la concurs se face pe baza opțiunilor completate, în ordinea de preferință indicată de candidat. Candidații sunt încurajați să indice toate opțiunile.

2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
sau DIPLOMĂ DE BACALAUREAT sau un document echivalent și ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) sau DOSAR DE ECHIVALARE
sau ADEVERINŢĂ DE BACALAUREAT pentru absolvenții promoției 2024 cărora nu le-a fost eliberată Diploma de Bacalaureat până la momentul înscrierii (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil pentru depunere online, original* și copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, original* și copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul (document scanat lizibil pentru depunere online, original* și copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul). Acolo unde este cazul, candidatul poate depune (opțional) și o adeverință privind bolile cronice.

8. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ADMITERE ori dovada scutirii

9. 2 FOTOGRAFII color tip legitimație (2/2,5 cm) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului

10. Caz special: Persoanele care au sau au mai avut calitatea de student, vor depune o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă)

11. Pentru candidații pe locurile speciale, se va include în dosarul de concurs dovada situației avute în vedere, astfel: 11.1. candidați proveniți din sistemul de protecție socială - adeverință emisă de DGASPC sau alte instituții abilitate; 11.2. candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități - documente medicale doveditoare eliberate de autoritățile de resort; 11.3. etnici romi - recomandare emisă de o organizație reprezentând interesele comunității rome; 11.4. candidați olimpici - diplomă atestând premiul obținut

(*) se restituie candidatului după certificarea pentru conformitate cu originalul a copiei


Important:

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligația de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere. Dosarele necompletate vor fi respinse.