Rezultate și înmatriculare

Admitere studii de licenţă 2023 - rezultate și înmatriculare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Înmatriculare

Rezultatele vor fi afișate în mai multe runde, fiecare cu o perioadă de lucru anunțată pe pagina web a Facultății.

După afişarea/comunicarea rezultatelor la concursul de admitere (la fiecare rundă), pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze, sens în care au următoarele OBLIGAŢII, cu prezentarea fizică la sediul Facultății:

  1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (IF sau IFR) sau forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă facultate. Aceștia din urmă vor depune la dosarul de la Facultatea de Drept documentele de studiu în copie legalizată şi adeverinţa de candidat admis cu loc confirmat la facultatea respectivă; un student nu poate urma studii de licenţă bugetate la două facultăţi în paralel.
  2. Să încheie contractul de studii. Candidaţii admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă au obligaţia de a depune la dosar şi un document conținând un cont IBAN (cont bancar deschis în nume propriu, iar nu cont deschis pe alt nume: părinţi, fraţi etc.).
  3. Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita (anterior confirmării) taxa de înmatriculare de 50 lei (cod 38). În cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
  4. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă (IF sau IFR) vor achita (anterior confirmării) suma de 700 lei (50% din taxa de școlarizare pentru primul semestru – cod 31). O copie după dovada plății se va depune la dosar (originalul rămâne la student).

După expirarea termenului indicat pentru fiecare rundă, candidaţii admişi care nu au îndeplinit aceste obligaţii (nu încheiat contractul de studii, nu au depus actele în original - după caz - şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), sub condiția neretragerii dosarului.

Candidaţii care nu au fost iniţial admişi pot menţine dosarul în concurs, având obligaţia de a urmări platforma de amitere/pagina web a facultăţii şi programul rundelor subsecvente de afişare a rezultatelor. Dacă la una dintre rundele subsecvente sunt declaraţi admişi, în termenul ce va fi comunicat pe site au obligaţia de a desfăşura procedurile de confirmare a locului, în caz contrar urmând a fi declaraţi respinşi.

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2023 (dacă s-au înscris prin depunerea fizică a dosarului).