Precizări speciale candidați români de pretutindeni

Admitere studii de masterat 2024 - precizări speciale candidați români de pretutindeni

This image for Image Layouts addon

STUDII DE MASTERAT

Specializare / Durata:
- Drept european (IF - 2 ani)
Drept european - extensiunea Bălţi (IF - 2 ani)
- Dreptul afacerilor (IF - 1 ani)
- Ştiinţe penale 
(IF - 1 ani)
- Criminalistică 
(IF - 1 ani)
- Carieră Judiciară 
(IF - 1 ani)
- Jurisdicţii
 Speciale (IF - 1 ani)

Drept şi ordine publică - Focșani (IF - 2 ani)
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII - candidați români de pretutindeni
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la înmatriculare.
1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON-LINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT http://eadmitere.uaic.ro/
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
Precizări privind conţinutul dosarului de admitere
1. Actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
2. Certificat de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
3. Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul [poate fi transmisă până pe 1.10.2024] (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
4. Declarație pe proprie răspundere (scanată) a candidatului că își asumă identitatea culturală română formular declarație (click). și că nu a mai beneficiat de studii de master finanțate de la bugetul statului român formular declarație (click).
5. Certificat de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
6. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă (scanată), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
7. Foaie matricolă pentru studiile liceale absolvite (scanată), traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
8. Diploma de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) (scanată), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
9. Supliment la diplomă/foaie matricolă pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
sau copia ADEVERINŢEI DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2023 şi 2024 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o .
10. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) [poate fi transmisă până pe 1.10.2024].
11. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
Extras din Legea învățământului superior nr.199/2023, art. 35: (7) O persoană poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii universitare de scurtă durată, pentru un singur program de studii universitare de licență, pentru un singur program de studii universitare de master și pentru un singur program de studii doctorale. Prin excepție, absolvenții unui program de studii universitare de masterat care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat pot urma un program de studii universitare de masterat didactic cu finanțare de la bugetul de stat.
12. Candidații RPT care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte împreună cu diplomele de studii adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.
Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada anunţată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
Notă: Documentele necesare se vor depune traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.


Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).