Admitere studii de licenţă 2024 - români de pretutindeni - documente necesare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Acte necesare înscrierii
1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON-LINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT. Candidaţii sunt obligaţi să se asigure că au acces la adresa de email utilizată în procesul de creare a contului pe platformă. Se poate crea un singur cont de candidat pentru fiecare CNP.

2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obținută în țara de origine și traducerea în limba română (document scanat lizibil pentru depunere online, original* şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului). 
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2023 (document scanat lizibil pentru depunere online, original* şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului); 
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU obținută în țara de origine și traducerea în limba română (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului); 


4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul înafara României) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului); inclusiv Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidații din R. Moldova); 


5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, original* și copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);   

                                         
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul (document scanat lizibil pentru depunere online, original* și copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);


7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Acolo unde este cazul, candidatul poate depune (opțional) și o adeverință privind bolile cronice.


8. DOSAR PLIC (nu cu șină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului ;


9. 2 FOTOGRAFII color dimensiune pașaport - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului ;


10. Caz special: Persoanele care au sau au mai avut calitatea de student, vor depune o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă) 

 

(*) se restituie candidatului după certificarea pentru conformitate cu originalul a copiei


11. Documente speciale:  


12.1. DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, PE BAZA VOINȚEI LIBER EXPRIMATE, DE ASUMARE A IDENTITĂȚII CULTURALE ROMÂNE, potrivit legislației în vigoare (formular declarație - Anexa 2), cu excepția candidaților din R. Moldova. Se exceptează de la includerea Declarației privind apartenența la identitatea culturală română,certificată de autoritățile române, în dosarul de candidatură a românilor de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în regiunea Odessa, Ucraina. Declarația certificată, conform legii va fi depusă după sosirea pe teritoriu României, până la finalul anului universitar 2023-2024, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Români de pretutindeni din cadru Ministerului Educației;  


12.2. PAȘAPORT (cel puțin paginile necesare verificării datelor de identitate, cetățeniei și domiciliului), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul (document scanat lizibil pentru depunere online, original* și copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului); 


12.3. Documentele de studii din țara de origine: Diplomă de bacalaureat sau echivalent și foaia matricolă studii liceale sau echivalent traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.  


12.4. Candidații RPT care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte împreună cu diploma de bacalaureat adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu. 

Precizări privind admiterea candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI, în anul universitar 2023-2024, studii universitare de licenţă
Precizări privind admiterea candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI din UCRAINA, în anul universitar 2023-2024, studii universitare de licenţă

Atenție! Pentru participarea la procesul de admitere pentru studii de licență în instituțiile de învățământ superior din România, candidații care au absolvit învățământul preuniversitar din UCRAINA în anul școlar 2021-2022, respectiv 2022-2023, vor putea prezenta CERTIFICATUL/ATESTATUL DE FINALIZARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR sau ADEVERINȚĂ emisă de unitatea școlară unde a fost înmatriculat, din care să rezulte finalizarea studiilor în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 respectiv 2022-2023.


Important 
Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele: 
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea; 
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere; 

 

Rezultatele la olimpiadele / concursurile internaționale și naționale pot fi recunoscute, doar dacă acestea au fost obținute pe teritoriul României.

Candidatul are obligația de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.