Română english français

Admitere BĂLŢI, studii univ. de masterat

ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2017
DREPT EUROPEAN
BĂLŢI, Republica Moldova
Specializare: DREPT EUROPEAN
Durata: 2 ani
Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF)
Se pot înscrie absolvenţii studiilor de licenţă ai oricărei facultăţi cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de „Teoria generală a dreptului”, finalizat cu examen (cu excepţia celor care l-au promovat deja) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
Depunere dosar/ susţinere interviu
Actele pentru înscriere se primesc la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Interviul va fi susţinut de candidaţi imediat după depunerea dosarului.
CRITERII DE ADMITERE
- 60% media obţinută la examenul de licență
- 40% nota la interviu în limba de predare a programului
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media generală a anilor de studii
- notele obţinute in cadrul examenului de licenţă, la disciplina fundamentală / de profil şi disciplina de specialitate.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
NUMĂR DE LOCURI
- Buget: 25 cu bursă, 25 fără bursă
CALENDAR ADMITERE - IULIE
- înscrierea candidaţilor : 17-21 iulie 2017
- Interviul se va organiza zilnic în perioada 17-21 iulie 2017 (interviul va fi susţinut de candidaţi imediat după depunerea dosarului)
- selecţia candidaţilor : 24-26 iulie 2017
- afişarea rezultatelor* : 26 iulie 2017
* Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor
ÎNMATRICULARI :
Metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
1. Să depună la dosar actele de studii în original (documentele originale privind studiile, diploma de bacalaureat, foaia matricolă studii liceale, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/ foaia matricolă studii de licenţă, rămân pe parcursul celor 2 ani ai studiilor de masterat în dosarul de student).
2. Să completeze declaraţia pe proprie răspundere
CALENDAR ADMITERE - SEPTEMBRIE
(Se organizează numai în măsura în care nu vor fi ocupate toate locurile în sesiunea din iulie 2017)
- înscrierea candidatilor : 7-9 septembrie 2017
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor :
- înmatriculări :
Nu se percepe TAXĂ de înscriere
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIA MATRICOLĂ (în original și fotocopie)
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ (în original și fotocopie) şi SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ / FOAIA MATRICOLĂ (în original și fotocopie), doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2016 şi 2017 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
Notă: Documentele originale privind studiile, diploma de bacalaureat, foaia matricolă studii liceale, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/ foaia matricolă studii de licenţă, rămân pe parcursul celor 2 ani ai studiilor de masterat în dosarul de student.
4. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE / PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
5. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu are rezidenţa/ domiciliul stabil pe teritoriul României.
6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE. Dacă CERTIFICATUL DE NAŞTERE este în limba rusă sau în limba română, dar cu caractere chirilice, este necesară traducerea legalizată.
7. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
9. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numarul de semestre în care a beneficiat de bursă.
Extras din legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.
10. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a beneficiat deloc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe şcolare) pentru nivelul de studii solicitat (în orice domeniu de studii de masterat).
11. 3 fotografii color tip buletin - (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
12. UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.
Notă: Pot surveni modificări asupra listei actelor necesare după publicarea metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni
INFORMAŢII UTILE
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Metodologie admitere studii de masterat (2017)
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă) (2017)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4327 sec.