Program de studii Drept – învățământ cu frecvență redusă

Programul de studii universitare de licență – Drept învățământ cu frecvență redusă

Misiunea

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Drept

 

Programul de studii universitare de licență - Drept - învăţământ cu frecvenţă redusă

1. Misiunea programului de studii

Misiunea programului de studii universitare de licență Științe juridice – Drept derivă din misiunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a Facultății de Drept și constă în formarea de absolvenți cu înalte competențe profesionale și umane, cu aptitudini adaptate pieței muncii pentru a contribui constant la bunul mers al societății. Această misiune se înscrie și în Strategia națională pentru învățământ terțiar, cu accent pe dezvoltarea de competențe profesionale și de cercetare, care să fie implementate direct pe piața muncii și să asigure accesul la studii aprofundate/master/studii doctorale.

2. Obiectivele programului de studii

Obiectivele programului de studii universitare de licență Științe juridice – Drept derivă din misiunea programului și se împart în obiective generale și obiective specifice.

Obiectivele generale ale programului sunt următoarele:

 1. Dobândirea de către studenți a competențelor profesionale și transversale care să asigure formarea lor ca specialiști competitivi în domeniul științelor juridice pentru exercitarea profesiilor juridice;
 2. Dobândirea de către studenți a competențelor profesionale și transversale care să asigure continuarea formării profesionale prin studii aprofundate/studii de master și studii doctorale;
 3. Dobândirea de către studenți a competențelor profesionale și transversale suplimentare specifice urmării unei cariere didactice.

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:

 1. Dobândirea competențelor de a utiliza adecvat limbajul juridic concretizat în terminologia, noțiunile, conceptele specifice domeniul dreptului
 2. Dobândirea deprinderii de a aplica tehnicile și instrumentele de lucru specifice domeniului juridic concretizate în identificarea surselor normative, a tehnicilor de interpretare, a metodelor de analiză;
 3. Dobândirea deprinderii de identifica, culege și sistematiza date și informații referitoare la o problemă de drept concretă;
 4. Dobândirea deprinderii de a identifica și aplica corect raportat la o situație de fapt, după caz, legislația românească, legislația europeană și instrumentele juridice internaționale;
 5. Dobândirea deprinderii de a interpreta, a corela și a compara instituțiile juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state;
 6. Dobândirea deprinderii de a utiliza legislația în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor;
 7. Dobândirea deprinderii de a realiza sarcini profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului juridic;
 8. Dobândirea deprinderii de a lucra în echipă, cu respectarea palierelor ierarhice;
 9. Dobândirea deprinderii de a comunica eficient și eficace, prin utilizarea instrumentelor formale și informale de comunicare profesională, atât în limba română, cât și într-o limbă străină de circulație internațională.
 10. Dobândirea deprinderii de a redacta o lucrarea științifică, cu respectarea standardelor privind calitatea și a eticii cercetării;
 11. Dobândirea, acolo unde există opțiunea, a deprinderilor de organizare a procesului de predare-învățare, specifice unei carierei didactice.

3. Rezultatele învățării

Competențe profesionale

-       Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor din domeniul juridic;

-       Utilizarea tehnicilor și instrumentelor logice specifice profesiilor din domeniul juridic;

-       Interpretarea și aplicarea  legislației românești, a legislației europene și a normelor de drept internațional;

-       Înțelegerea și interpretarea comparativă a instituțiilor juridice din dreptul național, din dreptul european, din dreptul altor state, precum și din dreptul internațional;

-       Utilizarea eficientă a cunoștințelor dobândite în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă;

-       Interpretarea și utilizarea adecvată a  surselor de drept în analiza situațiilor juridice, precum și în încadrarea și soluționarea lor corectă din punct de vedere juridic.

Competențe transversale

-       Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului juridic;

-       Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (specifice domeniului juridic, dar și interdisciplinare), cu respectarea palierelor ierarhice;

-       Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă străină de circulație internațională.