Admitere studii de masterat 2024 - Filiala Focşani - documente necesare

This image for Image Layouts addon

STUDII DE MASTERAT

Specializare / Durata:
- Drept european (IF - 2 ani)
Drept european - extensia din Bălţi (IF - 2 ani)
- Dreptul afacerilor (IF - 1 an)
- Ştiinţe penale 
(IF - 1 an)
- Criminalistică 
(IF - 1 an)
- Carieră Judiciară 
(IF - 1 an)
- Jurisdicţii
 Speciale (IF - 1 an)

Drept şi ordine publică - Focșani (IF - 2 ani)
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la înmatriculare.
1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ONLINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT - se completează exclusiv online Admitere 2024 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Admitere la Prima Universitate a României (uaic.ro)
Candidaţii sunt obligaţi să se asigure că au acces la adresa de email utilizată în procesul de creare a contului pe platformă. Se poate crea un singur cont de candidat pentru fiecare CNP.
Vă rugăm să completați o adresă de email și un număr de telefon valabile, astfel încât să puteți fi contactați.
La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului).
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ (document scanat lizibil) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ATESTAT(document scanat lizibil) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2024 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Candidaţii care au absolvit universităţi private trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) / PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului).
5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată de mediul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale. (Document scanat lizibil)
8.CAZ SPECIAL: DIPLOMA DE MASTER (pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master) - document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului. În cazul studenţilor la master/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de masterat) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de masterat).  (Document scanat lizibil)
9. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată ONLINE.
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). (document scanat lizibil pentru depunere online, original dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului)
Pentru cazuri de scutire a taxei de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei. Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
10. Recomandăm DOSAR PLIC (nu cu șină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului(Caz în care va trebui depus dosarul şi online).
Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie.
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanță în perioada anunţată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
Actele doveditoare vor fi depuse împreună cu traducerea legalizată în limba română.