Română english français

Noutăţi şi comunicate

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, RUNDA 3, Iulie 2019 (afişare 31.07.2019)

miercuri , 31 iulie 2019
joi , 01 august 2019 (actualizat)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora (31.07.2019 ora 17.00).

Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro

În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate emailului, în caz contrar nu vor fi luate în considerare.

CAZARE ANUL I pentru anul universitar 2019-2020


CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE LICENŢĂ RUNDA A III-A
Pentru a ocupa locul obţinut la concurs în urma reafișării listelor (pe data de 31 iulie 2019), candidaţii admişi trebuie să îl confirme în a treia rundă de înmatriculări în amfiteatrul III.9.
În acest sens, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII care trebuie îndeplinite, neapărat, în perioada:
 - 1 august 2019, orele 9 - 16
 - 2 august 2019, orele 9 - 15
1. Să depună la dosar actele de studiu (din liceu) - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (IF/IFR) sau forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la altă facultate (doar în acest din urmă caz, confirmarea se poate realiza cu actele de studiu din liceu în copie legalizată şi prin depunerea la dosar a unei adeverinţe din care să reiasă împrejurarea că persoana respectivă este student sau candidat admis / înmatriculat la o altă facultate; această excepţie nu se aplică pentru candidaţii admişi pe loc bugetat – IF buget, unde este obligatorie depunerea la dosar a actelor de studiu din liceu în original).
Absolvenţii altor studii de licenţă trebuie să depună în original şi în copie xerox diploma de licenţă (sau adeverinţa de absolvire pentru promoţia 2018 sau 2019), precum şi foaia matricolă / suplimentul la diplomă. Excepţie fac cei care sunt deja studenţi la studii de masterat (aceştia vor depune o adeverinţă de confirmare de la respectiva specializare).
2. Să semneze personal contractul de studiu - contractul poate fi încheiat de o altă persoană decât candidatul numai în condiţiile prezentării unui mandat expres în acest sens (procură notarială).
3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei (vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ licenţă ZI / IF, zona 1221, cod taxă 38) ! În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă nu se restituie! Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)! La dosar se va depune ca dovadă a plăţii o fotocopie simplă a chitanţei (originalul este păstrat de candidat); comisiei i se prezintă atât originalul, cât şi fotocopia, fiind oprită la dosar doar fotocopia. Această taxă se va achita inclusiv de către candidații care în runda anterioară au fost admiși pe loc cu taxă, care au confirmat respectivul loc (sens în care au achitat jumătate din taxa de şcolarizare - 700 de lei) și care în urma reafișării listelor de admitere au beneficiat de scăderea mediei de admitere și au promovat de pe locul cu taxă pe loc bugetat. Aceștia vor completa la comisia de admitere o cerere prin care solicită restituirea taxei de 700 lei achitate, vor ataşa chitanţa în original, o copie simplă a cărţii de identitate şi un extras de cont în nume personal.
4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 de lei pentru cursuri cu frecvenţă (reprezentând parte din taxa aferentă primului semestru de studiu, în valoare de 1400 lei, vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ (licenţă ZI / IF), zona 1221, cod taxă de şcolarizare 31), respectiv 700 de lei pentru cursuri cu frecvenţă redusă (reprezentând parte din taxa aferentă primului semestru de studiu, în valoare de 1400 lei, vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ licenţă IFR, zona 2215, cod taxă de şcolarizare 31). Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)! La dosar se va depune ca dovadă a plăţii o fotocopie simplă a chitanţei (originalul este păstrat de candidat); comisiei i se prezintă atât originalul, cât şi fotocopia, fiind oprită la dosar doar fotocopia. În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă se poate restitui parţial, în funcţie de data retragerii (a se vedea art. 47 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru anul universitar 2019/2020 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)!
Candidații care au promovat de la IFR (loc confirmat în runda II) la IF taxă nu mai trebuie să achite din nou taxa de 700 de lei, urmând doar a se prezenta la Comisia de admitere pentru a semna un nou contract de studiu și a fi luați în evidență în sensul confirmării locului nou alocat.
După expirarea termenului aferent celei de a treia runde de confirmare a locurilor (pe 2 august 2019), candidaţii declaraţi admişi pentru prima dată în această rundă, dacă nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului astfel ocupat (nu au completat declaraţia pe proprie răspundere / contractul de studiu, nu au depus actele în original - după caz - şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI / ELIMINAŢI din concursul de admitere.
După expirarea termenului aferent celei de a treia runde de confirmare a locurilor (pe 2 august 2019), candidaţii declaraţi admişi, în această rundă, pe un nou loc (de ex.: cei care au urcat de la IFR la IF taxă, ori de la IF taxă la IF buget), dacă nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului astfel ocupat (nu au completat declaraţia pe proprie răspundere / contractul de studiu, nu au depus actele în original - după caz - şi nu au achitat taxele aferente) VOR PIERDE LOCUL NOU DISTRIBUIT, rămânând însă înmatriculați pe locul inițial repartizat, dacă l-au confirmat deja pe acesta în runda II.
Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere - în ordinea descrescătoare a mediilor (criteriu principal), în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere (criteriu secundar) şi nu au retras dosarul.
Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2019.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.