Română English Français

Noutăţi şi comunicate

PROGRAMUL SEE Mobilități de studiu (SMS) (depunere dosare 14-25/03/2022)

luni , 07 martie 2022
luni , 07 martie 2022 (actualizat)

Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi

în anul academic 2022 – 2023

 

 

Mobilitate de studiu (SMS) - perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

 

La selecția pentru mobilitățile de studiu durată în cadrul Programului SEE, pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din Țările SEE (Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

 

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe website-ul UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/programul-see/programul-see-studenti/), cât și pe website-ul facultății (http://www.laws.uaic.ro).

 

Durata mobilității de studiu de lungă durată poate fi cuprinsă între 3 luni și 12 luni[1] de activitate în format fizic.

 

Criterii generale de eligibilitate:

 

Se pot înscrie la selecție:

 • Studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state;
 • studenții din anul I (pentru mobilități ce vor avea loc în anul II de studiu), anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzii din anul I, II, III, inclusiv cei aflați în perioada de prelungire pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu, cu condiția ca durata totală a mobilităților nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

 

Observație!

Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de o mobilitate de studiu pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, pot prezenta rezultatele academice de dinaintea plecării în mobilitatea SEE.

 

 

 

Criterii academice de eligibilitate:

 

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu SEE de studiu, studenții trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70% din punctajul maxim;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-unul dintre următoarele documente:

a)     atestat de limbă[2];

b)     foaia matricolă din liceu (pentru candidații care au studiat o limbă străină în timpul anilor de liceu);

c)      certificat competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat;

d)     foaia matricolă aferentă studiilor universitare, în cazul studenților care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare;

e)      foaia matricolă aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile străine studiate, în cazuri excepționale și numai cu acordul comisiei de selecție.

                                         

Media aritmetică a notelor din liceu și/sau media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B2) trebuie să fie egal cu 90 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 9/10, 18/20 sau bine, în cazul calificativelor). Pentru studenții care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, comisia de selecție poate accepta și punctaje mai mici de 90% pentru nivelul B2 (de exemplu, 85% sau chiar mai puțin).

Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B2, pentru care se acceptă orice punctaj.

 

Modalitatea de calcul a punctajului ECTS:

 

Pentru calcularea punctajului ECTS se iau în considerare rezultatele obținute de candidați în semestrele încheiate din ciclul de studii la care sunt înmatriculați la momentul selecției, iar calculul se face astfel: suma punctajelor ECTS pentru semestrele încheiate până în momentul selecției (A) raportate la punctajul ECTS maxim pentru perioada respectivă (B): Ax100/ B.

 

Documente necesare la dosarul de candidatură:

Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 

(a)    Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

(b)   Scrisoare de motivație, în care să se precizeze: opțiunile de mobilitate ale candidatului, lista de cursuri, obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate, motivele pentru participarea la selecția pentru o mobilitate de studiu într-o anumită universitate (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

(c)    Atestatul de limbă/ foaia matricolă din liceu/ certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat/ foaia matricolă aferentă studiilor universitare (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

(d)   Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către  coordonatorul SEE.

 

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

(a)    o copie a permisului de ședere - excepție de la această cerință fac studenții de cetățenie moldovenească înmatriculați la UAIC – Extensiunile Bălți și Chișinău.

 

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a) și (b) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul.

 

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

 

Modalitatea de notare a mediei de selecție:

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;

c) interviu -  40% din punctaj;

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj.

e) puncte suplimentare - 20% din punctaj - pentru studenții de etnie rromă și studenții din medii socio-economice dezavantajate (studenți cu un venit lunar net mediu per membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie, studenți din mediul rural, cu posibilități materiale reduse, studenți orfani și din familii monoparentale, studenți cu statut de refugiat etc.).

 

!!! Indiferent de punctajul obținut la selecție, vor avea prioritate studenții care nu au beneficiat de o mobilitate SEE până la momentul respectiv sau studenții care au beneficiat de un număr mai mic de mobilități SEE.

 

BURSA SEE

 

CUANTUMUL pentru mobilitățile SEE de studiu este de 1200 Euro/lună + transport (avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate și prezentarea documentelor).

 

Sprijin suplimentar pentru studenții cu nevoi speciale

 

Studenții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, precum și cei care necesită însoțitor pe durata mobilității, pot solicita, după selecție, sprijin pentru cheltuieli suplimentare (pe principiul costurilor reale).

 

 

CALENDARUL SELECȚIEI

 • 14-25/03/2022: depunerea dosarelor de candidatură pe mail, la adresa ;
 • 30/03-31/03/2022: interviu și afișarea rezultatelor, respectiv a eventualelor contestații;

 

 

Pentru informații suplimentare se recomandă:

 

 • Participarea la întâlnirile informative pre și post selecție organizate atât la nivel central, cât și la nivel de facultate.
 • Contactarea  coordonatorului SEE pentru mobilități de studiu, dna lect. univ. dr. Andra IFTIMIEI,  , tel. 0232-201379 (informații despre procedura de selecție, eligibilitate, dosarul de candidatură).
 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat – dna Alexandra Teodorescu, , tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, formalități deplasare, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

 

Pentru mai multe detalii și noutăți referitoare la Programul SEE la UAIC consultați:

 

F Website-ul facultății: http://www.laws.uaic.ro;

F Avizierul de la secretariatul facultății;

F Website-ul UAIC: https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/programul-see/;    

F Pagina de Facebook Erasmus UAIC: https://www.facebook.com/StagiiSEE;

F Pagina de Instagram Erasmus+/SEE, UAIC: https://www.instagram.com/erasmus_see_uaic/.

 

 

Afișat astăzi, 07/03/2022  la avizierul secretariatului, Teams (grupul Facultatea de Drept) și website-ul facultăţii: http://www.laws.uaic.ro.

 

COORDONATOR SEE+: lect. dr. Andra IFTIMIEI

E-mail:

Tel: 0232201379

Semnătură: …………...

 

 

 

Parteneri:

1. DREPT – Universitatea Bergen, Norvegia

2. CSE - Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

 [1] Perioada mobilității se calculează conform regulilor stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

 

[2] Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.