Română English Français

Noutăţi şi comunicate

PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED Mobilități de studiu (SMS) de lungă durată (depunere dosare 14-25.03.2022)

luni , 07 martie 2022
luni , 07 martie 2022 (actualizat)

Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi

în anul academic 2022 – 2023

 

 

Mobilitate de studiu (SMS) de lungă durată - perioadă de studiu efectuată de studenți la o instituție de învățământ superior din străinătate.

La selecția pentru mobilitățile de studiu de lungă durată  în cadrul Programului Erasmus+ KA131-HED pot participa studenții UAIC al căror domeniu de studiu este inclus în acordurile bilaterale încheiate de UAIC cu universități din țările Programului Erasmus+ KA131-HED (statele membre UE, SEE - Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Turcia, Macedonia de Nord, Serbia)[1].

Lista cu universitățile partenere este disponibilă atât pe website-ul UAIC (https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/), cât și pe website-ul facultății (www.laws.uaic.ro).

 

Durata mobilității de studiu de lungă durată poate fi cuprinsă între 2 luni (sau un semestru sau un trimestru academic - inclusiv prima sesiune de examene - de la universitatea gazdă) și 12 luni[2] de activitate în format fizic.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 

a)      Generale:

 

Se pot înscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi/ învățământ la distanță/ învățământ cu frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anul I, anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzii din anul I, II, III, inclusiv cei aflați în perioada de prelungire pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu sau de practică în generațiile anterioare de programe Socrates și LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților (Socrates/LLP-Erasmus și Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

 

Observație!

Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de o mobilitate de studiu Erasmus pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, vor prezenta rezultatele academice de dinaintea plecării în mobilitatea Erasmus.

 

b)     Academice:

 

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu de lungă durată, studenții trebuie:

 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70% din punctajul maxim, cu excepția studenților din anul I,  sem. I, pentru care se va lua în considerare media de admitere (minimum 8) la ciclul de studii la care sunt înmatriculați;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate;
 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează printr-unul dintre următoarele documente:

a)     atestat de limbă[3];

b)     foaia matricolă din liceu (pentru candidații care au studiat o limbă străină în timpul anilor de liceu);

c)      certificat competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat;

d)     foaia matricolă aferentă studiilor universitare, în cazul studenților care au limba de studiu de la universitatea parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare;

e)      foaia matricolă aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de limbile străine studiate, în cazuri excepționale și numai cu acordul comisiei de selecție.

 

Media aritmetică a notelor din liceu, media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor).

Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj.

 

 

Modalitatea de calcul a punctajului ECTS:

 

Pentru calcularea punctajului ECTS se iau în considerare rezultatele obținute de candidați în semestrele încheiate din ciclul de studii la care sunt înmatriculați la momentul selecției, iar calculul se face astfel: suma punctajelor ECTS pentru semestrele încheiate până în momentul selecției (A) raportate la punctajul ECTS maxim pentru perioada respectivă (B): Ax100/ B.

 

 

 

 

Documente necesare la dosarul de candidatură:

 

Pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 

(a)    Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

(b)   Scrisoare de motivație în care să se precizeze: opțiunile de mobilitate ale candidatului, lista de cursuri, obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate, motivele pentru participarea la selecția pentru o mobilitate de studiu într-o anumită universitate (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);

(c)    Atestatul de limbă/ foaia matricolă din liceu/ certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat/ foaia matricolă aferentă studiilor universitare (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

(d)   Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidați, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus.

 

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 

(e)    o copie a permisului de ședere - excepție de la această cerință fac studenții de cetățenie moldoveană înmatriculați la UAIC – Extensiunile Bălți și Chișinău.

 

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a) și (b) vor fi prezentate și în limba de studiu a universității/ universităților pentru care optează candidatul.

 

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

  Modalitatea de calcul a mediei de selecție:  

a) rezultatele academice -  50% din punctaj;

b) competențele lingvistice - 30% din punctaj;

c) interviul -  20% din punctaj.

 

 

BURSA ERASMUS

 

Cuantumul lunar al bursei pentru mobilitățile de studiu de lungă durată a fost stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), în conformitate cu Ghidul Erasmus+, și se acordă în funcție de țara de destinație, astfel:

 

 • 600 Euro/ lună: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia.
 • 540 Euro/ lună: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

 

 

 

 

 

Suplimentarea bursei Erasmus:

 

 • cu 250 Euro/lună pentru studenții care beneficiază de bursă socială[4] sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat;
  • cu 50 Euro pentru transport „green travel”, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling -  împărțirea călătoriilor cu mașina);
  • cu cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, în cazul studenților care utilizează un mijloc de transport „green travel ”;
   • cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității.

 

 

CALENDARUL SELECȚIEI:

 

 • 14-25.03.2022: depunerea dosarelor de candidatură pe mail la adresa ;
 • 30.03-01.04.2022: interviu și afișarea rezultatelor, respectiv a eventualelor contestații (candidaților li se va comunica în timp util ziua și ora desfășurării interviului);

 

Pentru informații suplimentare se recomandă:

 

 • Participarea la întâlnirile informative pre și post selecție organizate atât la nivel central, cât și la nivel de facultate.

 

 • Contactarea  coordonatorului Erasmus pentru mobilități de studiu, dna lect. univ. dr. Andra IFTIMIEI,  , tel. 0232-201379   

 

 

 • Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat – dna Cerasela Pișta, cerasela.jufa@uaic.ro, tel. 0232-201113 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, formalități deplasare, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

 

 

Pentru mai multe detalii și noutăți referitoare la Programul Erasmus la UAIC consultați:

 

F Website-ul facultății: laws.uaic.ro

F Avizierul de la secretariatul facultății;

F Website-ul UAIC: https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-studiu-erasmus/;   

F Pagina de Facebook Erasmus UAIC: https://www.facebook.com/ErasmusUAIC;

F Grupul de Facebook Erasmus UAIC: https://www.facebook.com/groups/173152296132716/;

F Pagina de Instagram Erasmus+/SEE, UAIC: https://www.instagram.com/erasmus_see_uaic/.

 

 

Afișat astăzi, 07/03/2022  la avizierul secretariatului, Teams (grupul Facultatea de Drept) și website-ul facultăţii: http://www.laws.uaic.ro

 

 

COORDONATOR ERASMUS+: lect. dr. Andra IFTIMIEI

 

E-mail:

 

Tel: 0232201379

 

Semnătură: …………...

 [1] Se pot finanța mobilități și către state care nu sunt asociate la Programul Erasmus+ KA103-HED, în limita fondurilor disponible și cu condiția semnării prealabile a unui acord bilateral Erasmus.

[2] Perioada mobilității se calculează conform regulilor Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de mobilitate Erasmus+ are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective.

 

[3] Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

[4] Dosarele de bursă socială se depun  la Secretariatul facultății conform calendarului stabilit la începutul anului academic. Pentru lista completă a documentele necesare la dosarul pentru bursa socială, accesați website-ul facultății la următorul link: http://www.laws.uaic.ro.

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.