CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ „Dreptul şi justiţia într-o epocă a provocărilor”, în data de 24 octombrie 2016, începând cu ora 16

Ghidul autorilor

Autorii care doresc să publice în ASJ sunt rugaţi să urmeze următoarele recomandări. Revista apare în doua numere anuale. Materialele vor fi predate în formatul indicat, cel mai târziu la data de 30 aprilie pentru numărul 1 şi 30 octombrie pentru numărul 2. Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresa de e-mail: anale.drept@uaic.ro

Format. Dimensiunile materialelor transmise spre publicare nu vor depăşi 40 000 caractere (inclusiv spaţii libere). Materialele trimise spre publicare vor fi culese integral cu font Times New Roman, 12 pentru text, 10 pentru note subsol. In dreapta şi în stânga fiecărei pagini culese se lăsa spaţiu alb de 2,5 cm. Daca utilizaţi note, vă rugăm să inseraţi note de subsol numerotate continuu. Notele se vor termina cu punct. Nu utilizaţi bullets, numere automate sau orice alta funcţie automată. Numerotarea se va face cu numere arabe, simple. Nu utilizaţi tab, spatii multiple, sfârşit de pagina ori secţiune, footer sau header, track changes, numere de pagini. Toate formatările se vor efectua de echipa de redacţie. Tot materialul se va culege cu litere format normal. Citatele se culeg în "ghilimele". Textele din acte normative se culeg în italic. Nu utilizaţi texte în MAJUSCULE, în BOLD, ori subliniate. Vă rugam să utilizaţi ca referinţe ortografice, normele impuse de Academia Romana.

Abrevieri. Nu utilizaţi prescurtări pentru cuvintele uzuale: prev., disp., conv. Vor fi prescurtate titlurile de acte normative: H.G., O.U.G.. Indicarea actelor normative se va completa cu nota de subsol precizând numărul şi anul apariţiei: M.Of. nr. 100, 2.05.2012; JO L 197, 26.07.2002, p. 56. Pentru prescurtări personalizate (instituţii, documente etc.) se va indica la prima utilizare denumirea integrală şi forma prescurtată în paranteze. Exemplu: ISPA (Instrument structural de Pre-Aderare). Pentru instituţiile care au o denumire şi abreviere consacrată, se va utiliza această abreviere. Exemplu: EEA (Autoritatea europeană pentru mediu).

Se recomandă abrevierea denumirilor actelor normative. Exemplu: O.M.A.I. (Ordinul Ministerului Afacerilor Interne), O.M.F.P (Ordinul Ministerului Finanţelor Publice), O.P.A.N.A.F. (Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală). Vor fi prescurtate denumirile codurilor, şi anume: C.civ.; C.pr.civ.; C.pen.; C.pr.pen.. Nu se prescurtează, ci se scriu complet: Codul muncii; Codul silvic; Codul vamal etc. In perioada de tranziţie normativă, se va prescurta denumirea Codului, cu indicarea în paranteze a anului publicării: C.pen. (1968), C.pen. (2009).

Structura. Materialele vor cuprinde o introducere, secţiuni cu titlu bine definit, precum şi concluzii. Materialele vor fi însoţite de un rezumat (Abstract) în limba engleză de 5-10 rânduri şi de cuvinte-cheie (Key-words) (3-5). 

Secţiuni. Un material poate fi divizat în secţiuni, subsecţiuni, numerotate cu numere Arabe. Nu se folosesc functiile automate ale editorului Word. Exemplu: 1. Infracţiuni contra patrimoniului/ 1.1. Infracţiunea de furt/ 1.1.1. Forma de baza a infracţiunii de furt.

Citări. Citările se include în text, culese intre ghilimele duble "". Citatele se vor culege în forma original. Orice omisiune va fi marcată cu puncte de suspensie între paranteze (…). Orice modificare ori comentariu asupra citatului, va fi marcat între paranteze rotunde (sic) sau (sublinierea noastră). Citările vor fi detaliate prin nota de subsol, amplasată după ghilimele de închidere a citatului.

Paragrafe. Fiecare paragraf va fi începe cu spaţiu, prin inserare TAB, la 1.5 cm.

Figuri, tabele, fotografii. Toate figurile, tabele ori fotografiile vor fi numerotate, cu titluri inserate dedesubt. Vă rugam să nu utilizaţi efecte cromatice, ci doar alb-negru şi tonuri de gri.

Notele de subsol - surse. Notele de subsol se numerotează continuă. Titlul cărţilor sau a articolelor publicate în reviste de specialitate se scrie integral. Dacă titlul este într-o limbă străină se scrie în această limbă. Toate publicaţiile se culeg cu titlul integral în italic, fără prescurtări. Exemplu: Caiete de drept penal, nr. 1, pp. 57-59. Denumirile editurilor romane ori străine se scriu complet, nu prescurtat. Exemplu: Editura (nu Ed.) C.H. Beck; Editura Lumina Lex, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence (nu L.G.D.J.) etc.

Citarea cărţilor. Volumele cu un singur autor: Exemplu: Fanu-Moca A., Contenciosul fiscal, ed. a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 189. Volumele cu mai mulţi autori, la care este nominalizat autorul: Exemplu: Michinici M.I., Dunea M., Partea generală. Titlul II. Infracţiunea, în Toader T., Michinici M.I, Răducanu R., Crişu-Ciocântă A., Răduleţu S., Dunea M., Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014, p. 63. Volumele cu mai mulţi autori, la care este nominalizat coordonatorul: Exemplu: Baias F.-A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. I, rev., Editura C.H. Beck, 2012, pp. 1178-1180.

Citarea articolelor şi studiilor. Citarea articolelor se va face cu indicarea integrală a numelui revistei în care au fost publicate. Exemplu: Ursuţa M., Codul Contravenţional - o necesitate?, în Dreptul, nr. 1/2014, pp. 112-118.

Citarea documentelor organizaţiilor internaţionale. Pentru alte documente utilizaţi formatul de citare impus de instituţia emitentă. Exemplu: Prima referinţă: Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului. Ulterior, Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

Citarea surselor Internet. Pentru articole, cărţi ori documente oficiale accesate via Internet, referinţa va indica sursa url integral şi data accesării. Exemplu: Comisia europeană, European company - legal form, [Online] la http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/european-company-legal-form/index_en.htm, accesat 1.04.2014.

Citarea jurisprudenţei. Pentru citarea jurisprudenţei, se va indica sursa conform regulilor generale – culegere, site web etc. cu precizarea instanţei care a pronunţat-o, secţiei, hotărârii, numărului, anului, locului publicării. Exemplu: C.A. Pitești, sect. a II-a civ., cont. adm. fisc, dec. nr. 1217/2012, în Supliment Buletinul Curţilor de Apel nr. 2/2012.

Originalitate. Autorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor evitând total orice forma de plagiat. În cazul preluării unor idei din alte lucrări colaboratorii sunt rugaţi să le citeze şi, când este cazul, să treacă între ghilimele pasajele din lucrările citate. In caz de plagiat - parţial sau integral - întreaga răspundere, atât juridica cât şi deontologică revine în exclusivitate autorului care a săvârşit plagiatul respectiv, redacţia revistei neputându-şi asuma vreo răspundere pentru încălcarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Contractul. Rezultatele evaluării în sistem peer-review vor fi comunicate autorului printr-un email, la adresa de contact indicată. Acceptarea spre publicare are semnificaţia încheierii unui contract cu titlu gratuit de cesiune exclusivă a dreptului de publicare şi reproducere a operei, conform Legii nr. 8/1996.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4028 sec.