ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂ 2020

Rezultatele concursului de admitere la Doctorat sesiunea septembrie 2020

Conducători de doctorat / Domeniul / Subdomeniul

- Prof. univ. dr. Tudorel TOADER / DreptDrept penal

- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ / Drept / Drept privat comparat

- Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU / Drept / Dreptul comerţului internaţional

 

Calendar admitere

ÎNSCRIERI: 1-4 septembrie 2020, exclusiv pe e-mail la adresa doctorate.drept@uaic.ro.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR: 7-9 septembrie 2020.

EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE DOCTORALĂ ŞI SUSŢINEREA INTERVIULUI ONLINE:

-          Drept penal: 8 septembrie 2020, ora 10.00 . Comunicarea pentru Drept penal se va face pe platforma webex: https://uaic.webex.com/meet/ProfUnivDrTudorelToaderAdmiteredoctorat2020  

-          Drept privat comparat9 septembrie 2020, ora 12.00. Comunicarea pentru Drept privat comparat se va face pe platforma webex:  https://uaic.webex.com/meet/ProfUnivDrValeriuMCiucaDoctorat2020

-          Dreptul comerţului internaţional9 septembrie 2020, ora 10.00Comunicarea pentru Dreptul comerţului internaţional se va face pe platforma webex:

https://uaic.webex.com/meet/ProfUnivDrCarmenUngureanuAdmitereDoctorat2020

AFIŞAREA REZULTATELOR: 10 septembrie 2020,  ora 15.00.

CONTESTAŢII (doar pentru proba scrisă): Până pe data de 11 septembrie 2020, ora 15 pe e-mail la adresa doctorate.drept@uaic.ro (semnată, scanată şi ataşată e-mail-ului).

AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ SOLUTIONAREA CONTESTAŢIILOR: 14 septembrie 2020. Cele două contestaţii depuse au fost respinse, prin urmare rezultatele afişate în data de 10 septembrie 2020 rămân valabile.

CONFIRMAREA LOCULUI PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI: 17-18 septembrie 2020, la Secretariat IF, program între orele 10-12, conform programarii din anuntul alaturat. CONFIRMAREA LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAŢII ADMIŞI (CLICK)  

Condiţii de admitere: A se vedea Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021.

 

ACTE NECESARE (documentele se transmit scanate în format pdf şi trebuie sa fie lizibile):

 • proiectul de cercetare doctorală (având tematica precizată mai jos pentru fiecare subdomeniu în parte);
 • fişa de înscriere, în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, semnată de candidat;
 • certificatul de naştere;
 • cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • diploma de bacalaureat sau un act echivalent şi foaia matricolă;
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent, alături de suplimentul la diplomă/foaia matricolă, sau adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent);
 • Curriculum Vitae al candidatului;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • scrisoare de motivație privind pregătirea prin Şcoala Doctorală şi propunerea argumentată a unor posibile direcţii de cercetare avute în vedere de candidat (aproximativ 4-5 pagini);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, cel puţin echivalentul nivelului B2, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (la orice sediu BRD, cod 2548 doctorat Facultatea de Drept, cod 28 taxa admitere, tabel coduri).

 

Pentru candidaţii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate, diaspora şi bursierii statului român, înscrierea se face centralizat, la nivel de universitate.

 

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

TAXA DE ŞCOLARIZARE: 6000 lei/an 

 

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE:

1. Proba scrisă: proiect de cercetare doctorală (tematica este specifică fiecărui subdomeniu şi este precizată mai jos)

2. Proba orală: interviu susţinut online pe platforma Webex

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.

În cazul mediilor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediilor de la examenul de disertaţie şi, dacă este nevoie, de la examenul de licenţă.

 

PROBA SCRISĂ PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT SEPTEMBRIE 2020 - PROIECT DE CERCETARE DOCTORALĂ

Proba scrisă reprezintă elaborarea unui proiect de cercetare doctorală, a cărui formă și întindere sunt stabilite de fiecare conducător de doctorat în parte, pentru locurile scoase la concurs.

Drept penal:

Candidații vor elabora un proiect de cercetare doctorală care să se încadreze în tematica anunțată (Legea penală şi limitele ei de aplicare; Infracțiuni contra persoanei; Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei; Infracţiuni de corupție și de serviciu; Infracţiunile electorale). În cuprinsul proiectului candidații vor evidenția: actualitatea temei propuse; elementele de noutate; interesul abordării temei. Proiectul de cercetare doctorală trebuie să debuteze cu un plan (a cărui întindere nu trebuie să depășească o pagină), care va fi dezvoltat pe aproximativ 15-20 pagini, cu referințe bibliografice și cu o bibliografie situată la final. Textul va fi redactat cu TNR 12, note de subsol TNR 10.

Drept privat comparat:

Candidații vor elabora două microeseuri (aprox. 10 pagini fiecare) în care să prezinte, la fiecare în parte, elementele esențiale, cuprinsul prealabil și aspectele descriptive cu privire la câte o temă de drept privat comparat. Cele două teme vor fi însoțite de bibliografii selective. Micro-eseurile vor releva maniera de reglementare a subiectelor respective în următoarele sisteme juridice: românesc, francez și, respectiv, X (în funcție de opțiunea fiecărui candidat). Exempli gratia: ”Analiza comparativă a raporturilor ipotecare în dreptul maltez, în Franța, respectiv, în România”.

Dreptul comerțului internațional:

Candidații vor elabora un proiect de cercetare doctorală care să se încadreze în tematica anunțată (participanții la activitatea de comerț internațional; legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional; operațiunile de comerț internațional). În cuprinsul proiectului vor evidenția: actualitatea temei propuse; caracterul ei de noutate; utilitatea practică a acesteia; interesul abordării temei. Proiectul de cercetare doctorală trebuie să debuteze cu un plan (a cărui întindere nu trebuie să depășească o pagină), care va fi dezvoltat pe aproximativ 15-20 pagini, cu referințe bibliografice  și cu o bibliografie situată la final. Textul va fi redactat cu TNR 12, note de subsol TNR 10.

 Proiectul de cercetare doctorală se va depune/trimite prin email împreună cu celelalte documente necesare la înscrierea candidaților.

 

NUMĂR DE LOCURI, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ

 

DREPT PENAL

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Număr de locuri: 1 loc buget (român, cu frecvenţă, cu bursă), 2 locuri cu taxă (români, cu frecvenţă redusă, fără bursă)

Tematică

 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare;
 2. Infracțiuni contra persoanei;
 3. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei;
 4. Infracţiuni de corupție și de serviciu;
 5. Infracţiunile electorale.

Bibliografie

 • Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Universul juridic, București, 2019;
 • Florin Streteanu, Daniel Nițu - Noul Cod penal – partea generală, Editura Universul juridic, București, 2018;  
 • Valerian Cioclei, Drept penal partea specială I – Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ediția 3 – revizuită și adăugită - Editura C.H. Beck, București, 2018;
 • Valerian Cioclei, C. Rotaru, A.R, Trandafir, Drept penal. Partea speciala II, Editia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018;
 • George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) -  Explicațiile noului Cod penal, vol. I-V, Editura Universul Juridic, București, 2015-2016; 
 • Georgiana Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile – Codul penal. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, 2016;
 • Viorel Pasca – Drept penal. Partea generala ediția IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015; 
 • Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, ș.a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016;
 • Sergiu Bogdan, Doris Alina Serban, Drept penal. Partea speciala. Infractiuni contra persoanei si contra infaptuirii justitiei, Editura Universul Juridic, București, 2017;
 • Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crișu-Ciocîntă, Sebastian Rădulețu, Mihai Dunea - Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014;
 • Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2019
 • Sergiu Bogdan, Doris Alina Serban, Drept penal. Partea speciala. Infracțiuni contra persoanei si contra înfăptuirii justiției, Editura Universul Juridic, București, 2017;
 • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
 • Jurisprudenţa CCR, CEDO, CJUE, referitoare la tematica de concurs.

 

DREPT PRIVAT COMPARAT

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ

Număr de locuri: 2 locuri buget (români, cu frecvenţă, cu bursă), 1 loc cont propriu valutar (cetăţeni străini)

Tematică:

Izvoarele formale ale dreptului privat în cadrul sistemelor: romano-germanic, common law, religios islamic şi tradiţional hindus;
”Subiectivitatea comparației” sistemelor juridice în viziunea comparatistului Pierre Legrand
Competenţele ratione materiae şi ratione personae vel loci în Franţa şi în S.U.A.;
Subiectele colective de drept în Franţa, S.U.A. şi Grecia
Regimul de protecție pentru incapabili în S.U.A. (The Protective Regime of Persons without Juridical Capacity in USA)
Dreptul civil francez în raport cu sistemele juridice străine (Le droit civil français en face des systèmes juridiques étrangers) în opera lui Jean Carbonnier
Concepția comparatistului Leontin-Jean Constantinesco asupra caracterului pozitiv al dreptului comparat, exprimată în Cartea I, Tomul al III-lea al Tratatului de drept comparat
R.C. van Caenegen despre Șase contraste între civil law și common law
Aculturația juridică ”pe verticala istoriei”, prin forța prestigiului sistemului de drept roman și moștenirea romană în dreptul englez. Argumentele din prefața operei capitale (The principles of Roman Law ...) lui William L. Burdick

Bibliografie de inițiere:

Valerius M. Ciucă (coordonator) et alii, Lecţii de drept privat comparat, vol. I-III, Ed. Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2005-2009;
Pierre Legrand, Dreptul comparat, Ed. Lumina Lex, 2001;
Leontin-Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat, Ed. ALL, Bucureşti, vol. III ”Știința dreptului comparat”, 2001;
R.C. van Caenegen, European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity Over Two Millennia, Cambridge University Press, 2002;
William L. Burdick, The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law, Rochester: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1938;
Jean Carbonnier, Droit civil. Introduction, PUF, Paris, 1996;
Colectiv, Les juridictions des Etats membres de l’Union européenne. Structure et organisation, Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, 2010.

 

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU

Număr de locuri: 1 loc buget (român, cu frecvenţă, cu bursă), 1 loc buget (român, cu frecvenţă redusă, fără bursă)

Tematică:

1. Participanții la activitatea de comerț internațional.

- Operatorii privați: societatea unică (naționalitatea și legea aplicabilă); operațiunile transnaționale de regrupare a societăților (fuziunea transnațională, preluarea controlului, operațiunea joint venture, grupurile transnaționale de societăți); forme de societăți în Uniunea Europeană; insolvența în comerțul internațional.

- Statul – operator de comerț internațional. Investițiile.

2. Legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional.

- Legea aplicabilă (norme imperative, norme supletive, lex mercatoria).

- Reglementarea litigiilor de comerț internațional (instanța competentă; medierea și alte mijloace alternative de soluționare a litigiilor; arbitrajul în comerțul internațional).

3. Operațiunile de comerț internațional.

- Faza pregătitoare a operațiunilor de comerț internațional.

- Faza contractuală a operațiunilor de comerț internațional (clauzele obișnuite în contractele de comerț internațional).

4. Operațiuni de comerț internaționalContracte.

Comerțul electronic. Contractul electronic. Contractul cloud computing.

- Contractul de vânzare internațională de mărfuri.

- Contractele de comercializare (contractul de agenție, contractul de distribuție, contractul de franciză, contractul offshore outsourcing).

- Contractele de transport (transportul rutier internațional de mărfuri, transportul feroviar internațional de mărfuri, transportul maritim internațional de mărfuri, transportul aerian internațional de mărfuri, transportul multimodal internațional de mărfuri).

- Contracte de comerț internațional cu privire la dreptul de proprietate intelectuală (contractul de know-how, contractul de licență).

Contracte de finanțare a operațiunilor de comerț internațional (contractul de leasing, contractul de factoring, contractul third party litigation funding contractul crowfunding). Efectele de comerț: cambia, biletul la ordin, cecul în comerțul internațional.

Bibliografie:

1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Hamangiu, București, 2018

2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014

3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat - Partea generală şi Partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

4. Indira Carr, Peter Stone, International Trade Law, Editura Routledge, UK, 2014 (pentru cei interesați, cartea poate fi consultată la sala de lectură a bibliotecii Facultății de Drept)

Arhivă subiecte:  2019;  2018.

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 7.0713 sec.