ADMITERE ȘCOALA DOCTORALĂ 2021

Conducători de doctorat / Domeniul / Subdomeniul

- Prof. univ. dr. Tudorel TOADER / Drept / Drept penal

- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ / Drept / Drept privat comparat

- Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU / Drept / Dreptul comerţului internaţional

- Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA / Drept / Drept financiar

Calendar admitere

ÎNSCRIERI: 1-6 septembrie 2021 (cu excepţia zilelor de 4 şi 5 septembrie), la Secretariatul facultăţii, între orele 10-12 si 13.30-14.30

SELECŢIA CANDIDAŢILOR: 7-10 septembrie 2021

EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE DOCTORALĂ ŞI SUSŢINEREA INTERVIULUI:

- Drept penal: 10 septembrie 2021, ora 10:00, Sala Ferdinand, corp A, etajul I, Rectorat;

- Drept privat comparat: 9 septembrie 2021, ora 10:00, Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”);

- Dreptul comerţului internaţional: 8 septembrie 2021, ora 11:00, Sala „V. Pella”;

- Drept financiar: 8 septembrie 2021, ora 09:00, Sala „V. Pella”.

AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAŢII: 15 septembrie 2021 - A fost depusă o contestaţie care a fost respinsă, prin urmare rezultatele afişate în data de 13 septembrie 2021 rămân valabile.

CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI: 22-24 septembrie 2021, la Secretariat IF, în programul cu publicul 10,00-12,00, conform programării din anunțul alăturat. 

CONFIRMAREA LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAŢII ADMIŞI (click)

AFIŞAREA LISTEI FINALE CU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI: 20 septembrie 2021

Condiţii de admitere: A se vedea Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021-2022

Pentru urmarea studiilor doctorale într-o limbă străină este necesar să se obțină acordul unui potențial conducător de doctorat de la Școala Doctorală de Drept, anterior înscrierii la concursul de admitere.

ACTE NECESARE (într-un dosar plic):

 • proiectul de cercetare doctorală (având tematica precizată mai jos pentru fiecare subdomeniu în parte);
 • fişa de înscriere, în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, semnată de candidat;
 • original* şi copie xerox a certificatului de naştere;
 • original* şi copie xerox a actului de identitate;
 • original* şi copie xerox a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • diploma de bacalaureat sau un act echivalent şi foaia matricolă în original* şi copie xerox;
 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original* şi copie xerox;
 • diploma de masterat sau un act echivalent, alături de suplimentul la diplomă/foaia matricolă. Absolvenţii de master din anul universitar curent vor depune adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor, în original şi copie xerox. În cazul în care pe actele de la master nu există media examenului de disertaţie, vă rog să solicitaţi de la secretariat o adeverinţă cu această informaţie (este criteriu de departajare);
 • Curriculum Vitae semnat;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • scrisoare de motivație, cu semnătură, privind pregătirea prin Şcoala Doctorală şi propunerea argumentată a unor posibile direcţii de cercetare avute în vedere de candidat (aproximativ 4-5 pagini);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, cel puţin echivalentul nivelului B2, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.

Pentru o mai bună organizare a activităţii de testare şi pentru evitarea aglomerării chiar înainte de sesiunea de înscriere, vă recomandăm ca obţinerea atestatului să se facă şi pe parcursul verii, cu programare prealabilă. Detalii la http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029

 • puteţi plăti taxa de admitere pe platforma plati-taxe.uaic.ro. Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile.
 • puteţi achita taxa de admitere prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metodă de plată găsiţi aici (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Banca.aspx). Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexaţi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Recomandare scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor (pentru candidaţii etnici romi)

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Pentru candidaţii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate, diaspora înscrierea se face centralizat, la nivel de universitate (detalii pe site-ul universităţii https://admitere.uaic.ro/admitere-doctorat/ ).

Înscrierea se poate desfăşura şi pe email doctorate.drept@uaic.ro, încărcând toate documentele în format pdf. Vă rugăm să denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian – certificat de naştere.pdf”, „Popescu Cristian – carte de identitate.pdf”).

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

TAXA DE ŞCOLARIZARE: 6000 lei/an

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE:

1. Proba scrisă: proiect de cercetare doctorală (tematica este specifică fiecărui subdomeniu şi este precizată mai jos)

2. Proba orală: interviu

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.

În cazul mediilor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediilor de la examenul de disertaţie şi, dacă este nevoie, de la examenul de licenţă. Al treilea criteriu de departajare în caz de medii egale este nota obținută de candidat în cadrul programului de licență, la materia care constituie principala direcție de cercetare doctorală.

PROBA SCRISĂ PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT SEPTEMBRIE 2021 - PROIECT DE CERCETARE DOCTORALĂ

Proba scrisă reprezintă elaborarea unui proiect de cercetare doctorală, a cărui formă și întindere sunt stabilite de fiecare conducător de doctorat în parte, pentru locurile scoase la concurs.

Drept penal:

Candidații vor elabora un proiect de cercetare doctorală care să se încadreze în tematica anunțată (Aplicarea legii penale mai favorabile, Infracțiunile contra persoanei, Infracțiunile de corupție și de serviciu, Infracțiunile care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială). În cuprinsul proiectului candidații vor evidenția: actualitatea temei propuse; elementele de noutate; interesul abordării temei. Proiectul de cercetare doctorală trebuie să debuteze cu un plan (a cărui întindere nu trebuie să depășească o pagină), care va fi dezvoltat pe aproximativ 15-20 pagini, cu referințe bibliografice și cu o bibliografie situată la final. Textul va fi redactat cu TNR 12, note de subsol TNR 10.

Drept privat comparat:

Candidații vor elabora două microeseuri (aprox. 10 pagini fiecare) în care să prezinte, la fiecare în parte, elementele esențiale, cuprinsul prealabil și aspectele descriptive cu privire la câte o temă de drept privat comparat. Cele două teme vor fi însoțite de bibliografii selective. Micro-eseurile vor releva maniera de reglementare a subiectelor respective în următoarele sisteme juridice: românesc, francez și, respectiv, X (în funcție de opțiunea fiecărui candidat). Exempli gratia: ”Analiza comparativă a raporturilor ipotecare în dreptul maltez, în Franța, respectiv, în România”.

Dreptul comerțului internațional:

Candidații vor elabora un proiect de cercetare doctorală care să se încadreze în tematica anunțată (participanții la activitatea de comerț internațional; legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional; operațiunile de comerț internațional). În cuprinsul proiectului vor evidenția: actualitatea temei propuse; caracterul ei de noutate; utilitatea practică a acesteia; interesul abordării temei. Proiectul de cercetare doctorală trebuie să debuteze cu un plan (a cărui întindere nu trebuie să depășească o pagină), care va fi dezvoltat pe aproximativ 15-20 pagini, cu referințe bibliografice și cu o bibliografie situată la final. Textul va fi redactat cu TNR 12, note de subsol TNR 10.

Drept financiar

Conducător de doctorat: conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, email: ioana.costea@uaic.ro

Candidații vor elabora un proiect de cercetare doctorală care să se încadreze în tematica anunțată (Componenta de cheltuieli în dreptul bugetar național și al Uniunii Europene, Impunerea companiilor în spațiul Uniunii Europene, Taxa pe valoare adăugată, Particularitățile impozitelor și taxelor locale, Procedura fiscală). În cuprinsul proiectului candidații vor evidenția: actualitatea temei propuse; elementele de noutate; interesul abordării temei. Proiectul de cercetare doctorală trebuie să debuteze cu un plan (a cărui întindere nu trebuie să depășească o pagină), care va fi dezvoltat pe aproximativ 15-20 pagini, cu referințe bibliografice și cu o bibliografie situată la final. Textul va fi redactat cu TNR 12, note de subsol TNR 10.

Proiectul de cercetare doctorală se va depune împreună cu celelalte documente necesare la înscrierea candidaților.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ

DREPT PENAL

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, email: ttoader@uaic.ro

Număr de locuri: 1 loc buget (român, cu frecvenţă, cu bursă), 1 loc buget (român, cu frecvenţă, fără bursă), 1 loc cu taxă (români, cu frecvenţă, fără bursă)

Tematică:

Aplicarea legii penale mai favorabile

Infracțiunile contra persoanei

Infracțiunile de corupție și de serviciu

Infracțiunile care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

Bibliografie:

Tudorel Toader, Drept penal român. Partea specială. Vol. I, editura Universul Juridic, București, 2019;

George Antoniu, Tudorel Toader (coord.), Explicațiile noului Cod penal, volumul I - V, editura Universul Juridic, București, 2015 – 2016 ;

Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială, Infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului, ediția 5-a, editura C.H. Beck, București, 2020 ;

Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Infracțiuni contra patrimoniului, contra autorității, de corupție, de serviciu, de fals și contra ordinii și liniștii publice, editura Universul Juridic, București, 2020;

Codul penal – Codul de procedură penală: decizii ale Curții Constituționale, recursuri în interesul legii, hotărâri prealabile, legislație conexă, hotărâri CEDO – Ediție îngrijită și adnotată de Tudorel Toader, editura Hamangiu, București, 2021.

Infracțiunile prevăzute în legile speciale – reglementări, doctrină, decizii ale Curții Contituționale, jurisprudență – ediția a-7-a, revizuită și adăugit[ de Tudorel Toader, editura Hamangiu, București, 2018.

Constituția României – decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislație conexă – ediția a-4-a, îngrijită și adnotată de Tudorel Toader și Marieta SAFTA, editura Hamangiu, București, 2021.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Jurisprudența CCR, CEDO, CJUE, referitoare la tematica de concurs

DREPT PRIVAT COMPARAT

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ, email: valerius@uaic.ro

Număr de locuri: 2 locuri buget (români, cu frecvenţă, cu bursă)

Tematică:

Izvoarele formale ale dreptului privat în cadrul sistemelor: romano-germanic, common law, religios islamic şi tradiţional hindus;
”Subiectivitatea comparației” sistemelor juridice în viziunea comparatistului Pierre Legrand
Competenţele ratione materiae şi ratione personae vel loci în Franţa şi în S.U.A.;
Subiectele colective de drept în Franţa, S.U.A. şi Grecia
Regimul de protecție pentru incapabili în S.U.A. (The Protective Regime of Persons without Juridical Capacity in USA)
Dreptul civil francez în raport cu sistemele juridice străine (Le droit civil français en face des systèmes juridiques étrangers) în opera lui Jean Carbonnier
Concepția comparatistului Leontin-Jean Constantinesco asupra caracterului pozitiv al dreptului comparat, exprimată în Cartea I, Tomul al III-lea al Tratatului de drept comparat
R.C. van Caenegen despre Șase contraste între civil law și common law
Aculturația juridică ”pe verticala istoriei”, prin forța prestigiului sistemului de drept roman și moștenirea romană în dreptul englez. Argumentele din prefața operei capitale (The principles of Roman Law ...) lui William L. Burdick

Bibliografie de inițiere:

Valerius M. Ciucă (coordonator) et alii, Lecţii de drept privat comparat, vol. I-III, Ed. Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2005-2009;
Pierre Legrand, Dreptul comparat, Ed. Lumina Lex, 2001;
Leontin-Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat, Ed. ALL, Bucureşti, vol. III ”Știința dreptului comparat”, 2001;
R.C. van Caenegen, European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity Over Two Millennia, Cambridge University Press, 2002;
William L. Burdick, The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law, Rochester: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1938;
Jean Carbonnier, Droit civil. Introduction, PUF, Paris, 1996;
Colectiv, Les juridictions des Etats membres de l’Union européenne. Structure et organisation, Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, 2010.

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU, email: carmen.ungureanu@uaic.ro

Număr de locuri: 1 loc buget (român, cu frecvenţă redusă, fără bursă) + 1 loc cu taxă (români, cu frecvenţă redusă, fără bursă)

Tematică:

1. Participanții la activitatea de comerț internațional.

- Operatorii privați: societatea unică (naționalitatea și legea aplicabilă); operațiunile transnaționale de regrupare a societăților (fuziunea transnațională, preluarea controlului, operațiunea joint venture, grupurile transnaționale de societăți); forme de societăți în Uniunea Europeană; insolvența în comerțul internațional.

- Statul – operator de comerț internațional. Investițiile.

2. Legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional.

- Legea aplicabilă (norme imperative, norme supletive, lex mercatoria).

- Reglementarea litigiilor de comerț internațional (instanța competentă; medierea și alte mijloace alternative de soluționare a litigiilor; arbitrajul în comerțul internațional).

3. Operațiunile de comerț internațional.

- Faza pregătitoare a operațiunilor de comerț internațional.

- Faza contractuală a operațiunilor de comerț internațional (clauzele obișnuite în contractele de comerț internațional).

4. Operațiuni de comerț internațional. Contracte.

- Comerțul electronic. Contractul electronic. Contractul cloud computing.

- Contractul de vânzare internațională de mărfuri.

- Contractele de comercializare (contractul de agenție, contractul de distribuție, contractul de franciză, contractul offshore outsourcing).

- Contractele de transport (transportul rutier internațional de mărfuri, transportul feroviar internațional de mărfuri, transportul maritim internațional de mărfuri, transportul aerian internațional de mărfuri, transportul multimodal internațional de mărfuri).

- Contracte de comerț internațional cu privire la dreptul de proprietate intelectuală (contractul de know-how, contractul de licență).

- Contracte de finanțare a operațiunilor de comerț internațional (contractul de leasing, contractul de factoring, contractul third party litigation funding contractul crowfunding). Efectele de comerț: cambia, biletul la ordin, cecul în comerțul internațional.

Bibliografie:

1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Hamangiu, București, 2018

2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014

3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat - Partea generală şi Partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

4. Indira Carr, Peter Stone, International Trade Law, Editura Routledge, UK, 2014 (pentru cei interesați, cartea poate fi consultată la sala de lectură a bibliotecii Facultății de Drept)

DREPT FINANCIAR

Conducător de doctorat: conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, email: ioana.costea@uaic.ro

Număr de locuri: 1 loc buget (român, cu frecvenţă, cu bursă), 1 loc buget (român, cu frecvenţă redusă, fără bursă)

Tematică:

- Componenta de cheltuieli în dreptul bugetar național și al Uniunii Europene

- Impunerea companiilor în spațiul Uniunii Europene

- Taxa pe valoare adăugată – aspecte juridice și jurisprudențiale

- Particularitățile impozitelor și taxelor locale

- Procedura fiscală

Bibliografie:

 1. Costaș C., Drept financiar, ed. a III-a rev, Editura Universul Juridic, 2021
 2. Costea I.M, Fiscalitate europeană, Editura Hamangiu, 2016
 3. Costea I.M., Drept financiar, Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2021
 4. Ene M., Drept fiscal, Editura Solomon, București, 2021

Număr de locuri candidaţi romi: 1 loc buget, cu bursă
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4332 sec.