Română English Français

Planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor, an universitar 2021-2022, Criminalistică

Fişa disciplinei poate fi consultată dând click pe denumirea disciplinei din tabelul de mai jos.

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Ciclul II, studii universitare de master
Master study programme - cycle II
Domeniul: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: CRIMINALISTICĂ
Programme of study: CRIMINALISTICS
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Mode of study: full-time studies
Anul universitar: 2021-2022

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul universitar 2021-2022, anul I de studiu, specializarea CRIMINALISTICĂ

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Condiționări (Cod) SEMESTRUL I SEMESTRUL II
Nr. ore/săpt. Nr. ore/săpt.
C S FV CR C S FV CR
1 Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică CR1101 -- 2 2 E 7
Forensic microscopy and spectroscopy
2 Drept penal european CR1102 -- 2 1 E 6
European Criminal law
3 Tehnici de identificare a comportamentului simulat CR1103 -- 2 1 E 6
Lie detection techniques
4 Expertiza criminalistică a scrisului şi a documentelor CR1104 -- 2 1 E 7
Forensic handwriting and documents examination
5 Practica de specialitate CR1105 -- - 3 EVP 4
Specialized Practice
6 Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite specifice criminalităţii organizate CR1206 -- 2 1 E 6
Methodology of forensic investigation regarding illicit activities of organized crime
7 Antropologie judiciară CR1207 -- 2 1 E 5
Forensic anthropology
8 Genetică judiciară CR1208 -- 2 2 E 6
Forensic Genetics
9 Criminalitatea în sfera patrimoniului cultural CR1209 -- 2 1 E 5
Crimes regarding cultural heritage
10 Etică şi integritate academică CR1210 -- 1 - EVP 4
Ethics and academic integrity
11 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni CR1211 -- - 3 EVP 4
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total 8 8 30 9 8 30

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS

Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.