Română English Français

Milano, Italia Mai- august 2016

PROGRAMUL ERASMUS+

Stagii de Practică 2015 - 2016

Facultatea de Drept

Instituția gazdă

Oraș, țara

Nr. locuri disponibile

Poziție / Departament

Perioada

Observații

Studio dell^Avocato Gaetano Bragho

Milano, Italia

2

Juridic

Mai- august

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;

 • studenţii din anii I - III/IV licență, I-II master, I – III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei de studii doctorale;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;

 • studenţii și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie sa aiba loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe abia după promovarea examenului de licență/dizertație, respectiv confirmarea titlului de doctor.

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;

 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei

(prima sesiune de examene) min. 8;

 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:

 • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;

 • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;

 • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 2. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii); studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculțății la care au fost admiși) și dovada plății taxei de înmatriculare;
 6. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului) ;
 7. Invitatia din partea institutiei de practica.

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

a) copie a permisului de şedere. Excepție de la această cerință fac studenții de la extensiunea Balți de cetațenie moldovenească ;

b) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);

c) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice - 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)

b) competențele lingvistice - 30% din punctaj.

c) interviul - 20% din punctaj;

MODALITATEA DE CONTESTAȚIE Etapa 1: La nivelul facultății, printr-o contestație scrisă adresata comisiei de selecție la email: Etapa 2: Daca prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Biroului Executiv la Consiliului de Administrație al UAIC. In cazul in care contestația este acceptată de către facultate sau de către BECA, atunci candidatura intră in procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

4.04.2016

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

4.04.2016-14.04.2016

Depunerea dosarelor de candidatură

(Sala secretariatul Facultății de Drept, orele 10-12)

14.04.2016

Întâlnire informativă cu studenții interesați, ora12 , Sala Cabinet 113

17.04.2016

Interviul* orele 12, sala Sala de consiliu a facultatii de Drept

17.04.2016

Afișarea rezultatelor selecției (ora 14)

18.04.2016

Depunere contestații

18.04.2016

Afișarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor

Întâlnirea cu studenții selectați (vor fi contactați prin email)

*Se admit interviuri online via Skype.

Pentru informații suplimentare:

Ioana Maria Costea coordonator Erasmus+ Practică , tel. 0232-201268 (informații despre locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități).

Petronela SPIRIDON, International Officer, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat – petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

Afișat astăzi, 04/04/2016 la Secretariatul Facultăţii de Drept.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.