Română English Français

MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ ÎN ANUL ACADEMIC 2019-2020 (SEE)

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România

Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

FACULTATEA DE DREPT

MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ 2019-2020

în domeniul DREPT

Finanțare: 1200 Euro/lună + transport

(80% înainte de plecarea în mobilitate + 20% după întoarcerea din mobilitate)


Se pot inscrie la selecție:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii I-II-III (IV) licenţă, I-II master, I-II-III doctorat;
 • Studenții la nivel licență și master înmatriculați la studii cu frecvență redusă sunt eligibili pentru selecția pentru stagii SEE, după parcurgerea următoarei proceduri :
 • solicitarea individuală, pentru fiecare student, din partea facultății;
 • solicitarea este supusă aprobării B.E.C.A.;
 • confirmarea studentului în scris, sub semnătură, asupra faptului că pe perioada stagiului SEE va urma practica în regim de studii la zi.
 • doctoranzii cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat, inclusiv doctoranzii aflați în perioada de prelungire;

La solicitarea facultăților, se pot înscrie la selecție doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat. Fiecare solicitare va fi supusă aprobării Biroului Executiv al Consiliului de Administrație.

• studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. În acest caz, selecțiile trebuie sa aibă loc cel târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal (inclusiv perioada de restanțe), respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe după absolvire (confirmată prin adeverința eliberată de facultate), respectiv după susținerea publică a tezei de doctorat.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică SEE, studenţii trebuie:

 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70% din punctajul maxim;
 • studenții din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecției (înainte de prima sesiune de examene) minimum 7,50;
  • să obţină min. nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs (data finalizării proiectului).

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (redactat în limba engleză)
 2. Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză și semnată)
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului)
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate SEE fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului)
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii); studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculțății la care au fost admiși) și dovada plății taxei de înmatriculare
 6. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului).
 7. Confirmarea de primire/ accept din partea institutiei gazda in cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica SEE (se accepta o copie scanata dupa original)

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

a) o copie a permisului de şedere; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți de cetățenie moldoveană;

b) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;

c) interviu - 40% din punctaj;

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj.

e) puncte suplimentare - 20% (studenti de etnie romă)

În situația în care doi studenți au același punctaj, prioritate va avea studentul care nu a beneficiat de un stagiu SEE în anul academic 2018-2019.

Modalitatea de contestație:

Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).

Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Operatorului de Program (online, la adresa de email contestatie@anpcdefp.ro).

În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

04 martie 2020

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

14-15 mai 2020

Pe mail la adresa

Depunerea dosarelor de candidatură

19 mai 2020, ora 13, sala de consiliu

Interviul

21 mai 2020

Ora 16

Afișarea rezultatelor selecției

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Teodorescu, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat –alexandra.teodorescu@uaic.ro, tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)
Coordonator SEE lect. Dr. Andra Iftimiei

Afișat astăzi, 04 martie 2020


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.