Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

Tematica probei I – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – a examenului de licență, sesiunea iulie 2021 – februarie 2022

miercuri , 23 decembrie 2020
vineri , 26 noiembrie 2021 (actualizat)

Disciplina

Drept civil. Parte generală I

Articole Cod

Tema

Aplicarea legii civile

Art. 6-8 C. civ.

Subteme

Aplicarea legii civile în timp

Art. 6 C. civ.

Aplicarea legii civile în spațiu

Art. 7 C. civ.

Aplicarea legii civile asupra persoanelor

Art. 8 C. civ.

Tema

Condițiile de validitate ale actului juridic civil

Art. 1178 - 1245 C. civ.

Subteme

Capacitatea cerută pentru încheierea actului juridic civil

Art. 1180 - 1281 C. civ.

Consimțământul exprimat la încheierea actului juridic civil

Art. 1182 - 1224 C. civ.

Obiectul actului juridic civil

Art. 1225 - 1234 C. civ.

Cauza actului juridic civil

Art. 1235 - 1239 C. civ.

Forma actului juridic civil

Art. 1240 - 1245 C. civ.

Tema

Modalitățile actului juridic civil

Art. 1396-1420 C. civ.

Subteme

Termenul

Art. 1411 - 1420 C. civ.

Condiţia

Art. 1399 - 1410 C. civ.

Sarcina

Art. 1027 - 1029 C. civ.

Tema

Efectele actului juridic civil

Art. 1270 - 1294 C. civ.

Subteme

Efectele între părţi

Art. 1270 - 1279 C. civ.

Efectele faţă de terţi

Art. 1280 - 1294 C. civ.

Tema

Nulitatea actului juridic civil

Art. 1246 -1265 C. civ.

Subteme

Delimitarea nulității de alte cauze de ineficacitate ale actului juridic civil

Art. 1549 - 1554 C. civ.

Clasificarea nulităților

Art. 1250 - 1253 C. civ.

Cauzele de nulitate

Art. 1250 – 1253, 1020-1029, 1071 C. civ.

Regimul juridic al nulității

Art. 1247 - 1248 C. civ.

Efectele nulității

Art. 1254 - 1260 C. civ.

Mecanisme de înlăturare a nulității

Art. 1261 - 1265 C. civ.

Bibliografie orientativă:

1. C. T. Ungureanu, I.-A. Toader, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ediția a 4-a, Editura Hamangiu, București, 2019;

2. L. C. Gavrilescu, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2015;

3. G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2012;

4. I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2013.

Disciplina

Drept civil. Partea generală II

Articole Cod

Tema

Prescripția extinctivă și decăderea din termen:

Art. 2500-2556 C. civ.

Subteme

Funcțiile prescripției extinctive

Art. 2500-2501 C. civ

Invocarea și renunțarea la prescripție

Art. 2507-2516 C. civ

Efectul prescripției extinctive

Art. 2506 C. civ

Principiile care guvernează efectele prescripției

Art. 2506 C. civ

Delimitarea prescripției extinctive de alte instituții

Art. 1549 - 1554 C. civ

Domeniul prescripției extinctive

Art. 2501-2504 C. civ

Termenele de prescripție extinctivă

Art. 2517-2521 C. civ

Cursul prescripției extinctive

Art. 2523-2543 C. civ.

Începutul prescripției extinctive

Art. 2523-2531 C. civ

Suspendarea prescripției extinctive

Art. 2532-2536 C. civ

Întreruperea prescripției extinctive.

Art. 2537-2543 C. civ

Repunerea în termenul de prescripție extinctivă

Art. 2522 C. civ

Împlinirea prescripției extinctive

Art. 2544 C. civ

Decăderea din termen

Art. 2544-2556 C. civ

Bibliografie orientativă:

1. C. T. Ungureanu, I.-A. Toader, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ediția a 4-a, Editura Hamangiu, București, 2019

2. L. C. Gavrilescu, Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, București, 2017

3. G. Boroi, C. A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2012

4. I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2013

Disciplina

Drept civil. Drepturile reale

Articole Cod

Tema

Posesia

Subteme

Noțiune, caractere juridice, elemente

Art. 916, 917 C. civ.

Formele posesiei

Art. 916, 918 C. civ.

Dobândirea și pierderea posesiei

Art. 920, 921 C. civ.

Dovada posesiei

Art. 919 C. civ.

Calităţile şi viciile posesiei

Art. 922-927, 951 C. civ.

Efectele posesiei

Art. 928-952 C. civ.

Tema

Teoria generală a dreptului de proprietate

Subteme

Noțiune, caractere, atribute

Art. 535-566 C. civ.

Formele dreptului de proprietate

Art. 552-566, 858-875 C. civ.

Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

Art. 602-630 C. civ.

Tema

Modalitățile dreptului de proprietate

Subteme

Proprietatea rezolubilă

Art. 1396-1410 C. civ.

Proprietatea anulabilă

Art. 1164-1269 C. civ.

Proprietatea comună

Art. 631-686 C. civ.

Tema

Dezmembrămintele dreptului de proprietate

Subteme

Dreptul de uzufruct, dreptul de uz și dreptul de abitație

Art. 703-754 C. civ.

Dreptul de superficie

Art. 693-702 C. civ.

Dreptul de servitute

Art. 755-772 C. civ.

Tema

Accesiunea imobiliară artificială

Art. 567, 568, 577-597 C. civ.

Tema

Apărarea dreptului de proprietate

Subteme

Generalități cu privire la mijloacele de apărare a dreptului de proprietate. Clasificare

Art. 563-566, 643, 865, 870, 873, 875, 949-952 C. civ.

Acțiunea în revendicare

Art. 563, 565, 566, 928-940 C. civ.

Bibliografie orientativă:

1. F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil – Comentariu pe articole, Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2014;

2. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2017;

3. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediția a 4-a, revizuită și actualizată, Editura Hamangiu, București, 2020.

Disciplina

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Articole Cod

Tema

Izvoarele obligațiilor

Subteme

Contractul. Noțiune și clasificare. Încheierea contractelor. Efectele contractului (Puterea obligatorie a contractului)

Art. 1164-1323, 1549-1557, 1634-1649 C. civ.

Actul juridic unilateral

Art. 1324-1329 C. civ.

Faptul juridic licit

Art. 1330-1348, 1635-1649 C. civ.

Fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu (Răspunderea civilă delictuală)

Art. 1349-1395 C. civ.

Tema

Efectele obligațiilor

Subteme

Executarea obligațiilor

Art. 1469-1557 C. civ.

Mijloacele de protecție a drepturilor creditorului

Art. 1289-1294, 1558-1565 C. civ.

Tema

Transmisiunea și transformarea obligațiilor

Subteme

Cesiunea de creanță

Art. 1566-1592 C. civ.

Subrogația

Art. 1593-1598 C. civ.

Preluarea datoriei

Art. 1599-1608 C. civ.

Novația

Art. 1609-1614 C. civ.

Tema

Modurile de stingere a obligațiilor

Subteme

Compensația

Art. 1615-1623 C. civ.

Confuziunea

Art. 1624-1628 C. civ.

Remiterea de datorie

Art. 1629-1633 C. civ.

Imposibilitatea fortuită de executare

Art. 1634 C. civ.

Bibliografie orientativă:

1. P. Vasilescu, Drept civil. Obligații, Ediția a 2-a revizuită, Editura Hamangiu, București, 2017;

2. F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil – Comentariu pe articole, Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;

3. I. Dogaru, P. Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ediția a 3-a, Editura C.H. Beck, București, 2019;

4. L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, Drept civil. Obligații, ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2020.

Disciplina

Drept civil. Contracte

Articole Cod

Tema

Contractul de vânzare

Art. 1.650-1.762 C. civ.

Tema

Contractul de locațiune

Art. 1.777-1.823 C. civ.

Tema

Contractul de mandat

Art. 1.295-1.314; 2.009-2.042 C. civ.

Tema

Contractul de împrumut

Art. 2.144-2.170 C. civ.

Tema

Contractul de întreținere

Art. 2.254-2.263 C. civ.

Tema

Contractul de tranzacție

Art. 2.267-2.278 C. civ.

Bibliografie orientativă:

1. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2014;

2. C. Macovei, M. C. Dobrilă, Drept civil. Contractele translative de proprietate, Editura Universul Juridic, București, 2019;

3. Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediția a V-a actualizată și completată, vol. I, vol. III, Editura Universul Juridic, București, 2017, 2018;

4. R. Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Disciplina

Drept civil. Succesiuni și liberalități

Articole Cod

Tema

Dispoziții referitoare la moștenire în general

Art. 953-983 C. civ.

Subteme

Dispoziții generale

Art. 953-956 C. civ.

Condițiile generale ale dreptului de a moșteni

Art. 957-962 C. civ.

Tema

Moștenirea legală

Art. 963-983 C. civ.

Subteme

Dispoziții generale

Art. 963-964 C. civ.

Reprezentarea succesorală

Art. 965-969 C. civ.

Moștenitorii legali

Art. 970-983 C. civ.

Tema

Dispozițiile comune ale liberalităților (sunt excluse substituțiile fideicomisare și liberalitățile reziduale)

Art. 984-992; 1006-1010 C. civ.

Subteme

Dispoziții comune

Art. 984-986 C. civ.

Capacitatea în materie de liberalități

Art. 987-992 C. civ.

Revizuirea condițiilor și a sarcinilor

Art. 1.006-1.008 C. civ.

Dispoziții speciale

Art. 1.009-1.010 C. civ.

Tema

Donația

Art. 1.011-1.033 C. civ.

Subteme

Încheierea contractului

Art. 1.011-1.016 C. civ.

Efectele donației

Art. 1.017-1.019 C. civ.

Revocarea donației

Art. 1.020-1.029 C. civ.

Donațiile făcute viitorilor soți în vederea căsătoriei și donațiile între soți

Art. 1.030-1.033 C. civ.

Tema

Testamentul

Art. 1.034-1.085 C. civ.

Subteme

Dispoziții generale

Art. 1.034-1.039 C. civ.

Formele testamentului

Art. 1.040-1.050 C. civ.

Revocarea voluntară a testamentului

Art. 1.0511.053 C. civ.

Legatul

Art. 1.054-1.067 C. civ.

Ineficacitatea legatelor

Art. 1.068-1.073 C. civ.

Dezmoștenirea

Art. 1.074-1.076 C. civ.

Execuțiunea testamentară

Art. 1.077-1.085 C. civ.

Tema

Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive

Art. 1.086-1.099 C. civ.

Subteme

Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă

Art. 1.086-1.090 C. civ.

Reducțiunea liberalităților excesive

Art. 1.091-1.099 C. civ.

Tema

Transmisiunea moștenirii (sunt excluse sezina, petiția de ereditate și certificatul de moștenitor)

Art. 1.100-1.124 C. civ.

Subteme

Dispoziții generale

Art. 1.100-1.105 C. civ.

Acceptarea moștenirii

Art. 1.106-1.119 C. civ.

Renunțarea la moștenire

Art. 1.120-1.124 C. civ.

Bibliografie orientativă:

1. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe articole, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2014;

2. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, ed. a IV-a, actualizată și completată, 3 volume, Ed. Universul Juridic, București, 2019;

3. D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitățile, ediția a 2-a revizuită, Editura C.H. Beck, București, 2017;

4. J. Kocsis, P. Vasilescu, Drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, București, 2016.

Disciplina

Drept procesual civil I

Articole Cod

Tema

Acțiunea civilă

Art. 29 – 40 C. pr. civ.

Subteme

Definirea acțiunii civile

Art. 29 C. pr. civ.

Clasificarea acțiunilor civile

Clasificarea cererilor și apărărilor

Art. 30 – 31 C. pr. civ.

Elementele acțiunii civile (subiecte, obiect, cauză)

Condițiile de exercitare a acțiunii civile

Art. 32 – 40 C. pr. civ.

Tema

Participanții la procesul civil (este exclusă asistența judiciară)

Art. 41 – 93; art. 202 C. pr. civ.

Subteme

Incompatibilitatea judecătorilor și a altor participanți la proces

Art. 41 – 54 C. pr. civ.

Folosința și exercițiul drepturilor procedurale

Art. 56 – 58 C. pr. civ.

Coparticiparea procesuală (inclusiv reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală)

Art. 59 – 60; art. 202 C. pr. civ.

Intervenția voluntară

Art. 61 – 67 C. pr. civ.

Intervenția forțată

Art. 68 – 79 C. pr. civ.

Reprezentarea părților în judecată

Art. 80 – 89 C. pr. civ.

Participarea Ministerului Public în procesul civil

Art. 92 – 93 C. pr. civ.

Tema

Actele de procedură (sunt excluse citarea și comunicarea actelor de procedură, amenzile judiciare și despăgubirile)

Art. 94 – 147 C. pr. civ.; art. 194 – 198; art. 205 – 210 C. pr. civ.

Subteme

Forma cererilor

Art. 148 – 152 C. pr. civ.

Cererea de chemare în judecată

Art. 194 – 198 C. pr. civ.

Întâmpinarea

Art. 205 – 208 C. pr. civ.

Cererea reconvențională

Art. 209 – 210 C. pr. civ.

Nulitatea actelor de procedură

Art. 174 – 179 C. pr. civ.

Termenele procedurale

Art. 180 – 186 C. pr. civ.

Tema

Competența instanțelor judecătorești

Art. 94 – 147 C. pr. civ.

Subteme

Competența materială

Art. 94 – 106 C. pr. civ.

Competența teritorială

Art. 107 – 121 C. pr. civ.

Întinderea competenței instanței sesizate

Art. 123 – 124 C. pr. civ.

Alegerea de competență

Art. 126 C. pr. civ.

Competența facultativă

Art. 127 C. pr. civ.

Necompetența și conflictele de competență

Art. 129 – 137 C. pr. civ.

Litispendența și conexitatea

Art. 138 139 C. pr. civ.

Strămutarea proceselor și delegarea instanței

Art. 140 – 147 C. pr. civ.

Bibliografie orientativă:

1. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a V-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020;
2. V. M. Ciobanu, Tr. C. Briciu, C. C. Dinu, Drept procesual civil, Ediția a II-a, revăzută și adăugită de Tr. C. Briciu, C.C. Dinu, Editura Național, București, 2018;
3. Gh. Durac, Drept procesual civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2020;

4. I. Leș, D. Ghiță (coordonatori), Tratat de drept procesual civil. Principii și instituții generale. Judecata în fața primei instanțe, vol. I, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2020.

Disciplina

Drept procesual civil II

Articole Cod

Tema

Sesizarea instanței de judecată

Art. 192 – 193; art. 199 – 201; art. 203 - 204 C. pr. civ.

Subteme

Dreptul de a sesiza instanța

Art. 192 C. pr. civ.

Procedura prealabilă

Art. 193 C. pr. civ.

Înregistrarea, verificare și regularizarea cererii, fixarea primului termen de judecată, măsuri pentru pregătirea judecății, modificarea cererii de chemare în judecată

Art. 199 – 201; art. 203 – 204 C. pr. civ.

Tema

Judecata

Art. 211 – 248 C. pr. civ.

Subteme

Dispoziții generale

Art. 211 – 236 C. pr. civ.

Cercetarea procesului

Art. 237 – 244 C. pr. civ.

Excepțiile procesuale

Art. 245 – 248 C. pr. civ.

Tema

Probele (dispoziții generale, administrare probei cu înscrisuri, asigurarea probelor)

Art. 249 – 264; 359 – 365 C. pr. civ.

Subteme

Dispoziții generale

Art. 249 – 264 C. pr. civ.

Asigurarea probelor

Art. 359 – 365 C. pr. civ.

Tema

Unele incidente procedurale

Art. 406 – 423 C. pr. civ.

Subteme

Renunțarea la judecată

Art. 406 – 407 C. pr. civ.

Renunțarea la dreptul pretins

Art. 408 – 410 C. pr. civ.

Suspendarea procesului

Art. 411 – 415 C. pr. civ.

Perimarea

Art. 416 – 423 C. pr. civ.

Tema

Dezbaterea în fond a procesului, deliberarea și pronunțarea hotărârii

Art. 389 – 405 C. pr. civ.

Subteme

Dezbaterea în fond a procesului

Art. 389 – 394 C. pr. civ.

Deliberarea și pronunțarea hotărârii

Art. 395 – 410 C. pr. civ.

Tema

Hotărârile judecătorești

Art. 424 – 455 C. pr. civ.

Subteme

Denumirea, întocmirea și comunicarea hotărârii

Art. 424 – 428 C. pr. civ.

Efectele hotărârii judecătorești

Art. 429 – 435 C. pr. civ.

Hotărârile date în baza recunoașterii pretențiilor și cele prin care se încuviințează învoiala părților

Art. 436 – 441 C. pr. civ.

Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii

Art. 442 – 447 C. pr. civ.

Executarea provizorie

Art. 448 – 450 C. pr. civ.

Cheltuielile de judecată

Art. 451 – 455 C. pr. civ.

Bibliografie orientativă:

1. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a V-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2020;
2. V. M. Ciobanu, Tr. C. Briciu, C. C. Dinu, Drept procesual civil, Ediția a II-a, revăzută și adăugită de Tr. C. Briciu, C.C. Dinu, Editura Național, București, 2018;
3. Gh. Durac, Drept procesual civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2020;

4. I. Leș, D. Ghiță (coordonatori), Tratat de drept procesual civil. Principii și instituții generale. Judecata în fața primei instanțe, vol. I, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2020.

Disciplina

Drept penal. Partea Generală (I)

Articole Cod

Tema

Definiția și trăsăturile esențiale ale infracțiunii

Art. 15-17; art. 174 C. pen.

Subteme

Definiția infracțiunii; trăsăturile esențiale ale infracțiunii

Art. 15 C. pen.

Generalități privind vinovăția penală

Art. 16 C. pen.

Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune

Art. 17 C. pen.

Conceptul de săvârșire a unei infracțiuni

Art. 174 C. pen.

Tema

Cauzele generale care exclud infracțiunea

Art. 4, art. 18-31 C. pen., distincții față de art. 75 alin. 1 lit. b) și c), art. 77 lit. f) și art. 113 C. pen.

Subteme

Cauze generale de atipicitate

Art. 4, art. 17 C. pen.

Cauzele justificative generale

Art. 18-22 C. pen.

Cauzele generale de neimputabilitate

Art. 23-31, art. 26 rap. la art. 75 alin. 1 lit. b) şi c), art. 27 rap. la art. 113 C. pen., art. 29 rap. la art. 77 lit. f) C. pen.

Tema

Formele / etapele infracțiunii după traseul infracțional (iter criminis)

Art. 32-34 C. pen.; art. 174 C. pen.

Subteme

Actele de pregătire (actele preparatorii)

Tentativa (actele de executare)

Art. 32-34, art. 36 alin. 3 , art. 174 C. pen.

Infracțiunea fapt consumat (forma tipică a infracțiunii)

Infracțiunea fapt epuizat (infracțiuni de durată)

Art. 154 alin. 2 și 3 C. pen.

Tema

Unitatea infracțională (unitatea de infracțiune)

Art. 35-37 C. pen.; art. 174 C. pen.; art. 154 alin. 2 şi 3 C. pen.

Subteme

Infracțiunea simplă

Infracțiunea continuă

Art. 154 alin. 2 C. pen.

Infracțiunea deviată

Infracțiunea continuată

Art. 35-37 C. pen., Art. 154 alin. 2 C. pen.

Infracțiunea complexă

Art. 35-37 C. pen.

Infracțiunea de obicei

Art. 154 alin. 2 C. pen.

Infracțiunea progresivă

Art. 154 alin. 3 C. pen.

Tema

Participația penală – pluralitatea ocazională de făptuitori

Art. 46-52, art. 174 C. pen.

Subteme

Autorul / coautorii

Art. 46 C. pen.

Instigatorul

Art. 47 C. pen.

Complicele

Art. 48 C. pen.

Natura juridică și sancționarea participației (proprii / improprii)

Art. 49, 52; art. 77 lit. a) și d); art. 74; art. 218 C. pen.

Comunicarea circumstanțelor personale și a celor reale între participanți

Art. 50 C. pen.

Cauza generale de impunitate/nepedepsire – împiedicarea săvârșirii infracțiunii

Art. 51 C. pen.

Bibliografie orientativă:

1. M.-I. Mărculescu-Michinici, M. Dunea, Drept penal. Parte generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I) – Noțiuni introductive. Aplicarea legii penale. Infracțiunea. Extrase de practică relevantă. Materiale auxiliare de lucru, Editura Hamangiu, București, 2017;

2. F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală. Vol. I (curs universitar), Editura Universul Juridic, București, 2014;

3. F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală. Vol. II (curs universitar), Editura Universul Juridic, București, 2018;

4. C-tin. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală (conform noului Cod penal), ediția a 3-a, Editura Universul Juridic, București, 2019.

Disciplina

Drept penal. Partea Generală (II)

Articole Cod

Tema

Pedepsele pentru persoana fizică

Art. 53-73; art. 186, 187; art. 2 C. pen.

Subteme

Categorii de pedepse pentru persoana fizică - generalități

Art. 53-55 C. pen.

Pedepsele principale pentru persoana fizică

Art. 55-64 C. pen.

Pedeapsa accesorie

Art. 65 C. pen

Pedepsele complementare pentru persoana fizică

Art. 66-70 C. pen.

Calculul duratei pedepselor, calculul timpului în materie penală, noțiunea de pedeapsă prevăzută de lege și principiul legalității sancțiunilor de drept penal

Art. 70-73; art. 186 și 187; art. 2 C. pen.

Tema

Individualizarea pedepselor – cadru general (pt. persoana fizică infractor major)

Art. 74-79; art. 33, 36 alin. 3, 37, 39, 43, 44 alin. 2, 45 alin. (1)-(5) C. pen.

Subteme

Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Art. 74 C. pen.

Cauzele generale de atenuare și efectul acestora asupra pedepselor principale: stările generale de atenuare (tentativa) şi circumstanțele generale atenuante

Art. 33 și art. 36 alin. (3); art. 75 şi 76 C. pen.

Cauzele generale de agravare şi efectul acestora asupra pedepselor principale: stările generale de agravare (infracțiunea continuată, concursul de infracțiuni, recidiva, pluralitatea intermediară de infracțiuni) și circumstanțele generale agravante

Art. 36, 37; art. 39; art. 43; art. 44 alin. (2); art. 77, 78 C. pen.

Cauzele generale de agravare și efectul acestora asupra pedepselor complementare (aplicabile persoanei fizice) și a pedepsei accesorii

Art. 45 alin. (1)-(5) C. pen.

Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Art. 79 C. pen.

Tema

Instituțiile de individualizare judiciară a răspunderii penale (individualizarea judiciară a stabilirii, aplicării și executării pedepsei)

Art. 80-98 C. pen.

Subteme

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Art. 80-82 C. pen.

Amânarea aplicării pedepsei

Art. 83-90 C. pen.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Art. 91-98 C. pen.

Tema

Actele de clemență și efectele acestora

Art. 152; art. 160; art. 173 C. pen.; Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii; art. 73, 94 și 115 din Constituție

Subteme

Amnistia

Art. 152; art. 173 C. pen.; art. 73 alin. 3 lit. i) și art. 115 alin. (5) și (6) din Constituție

Grațierea

Art. 160; art. 173 C. pen.; Legea nr. 546/2002; art. 73 alin. 3 lit. i), art. 94 lit. d) și art. 115 alin. 5 și 6 din Constituție

Bibliografie orientativă:

1. F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală. Vol. II (curs universitar), Editura Universul Juridic, București, 2018;

2. F. Streteanu, D. Niţu, Drept penal. Partea generală. Vol. I. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014);

3. C-tin. Mitrache, C. Mitrache, Drept penal român. Partea generală (conform noului Cod penal), ediția a 3-a, Editura Universul Juridic, București, 2019;

4. M.-I. Mărculescu-Michinici, M. Dunea, Drept penal. Parte generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I) – Noțiuni introductive. Aplicarea legii penale. Infracțiunea. Extrase de practică relevantă. Materiale auxiliare de lucru, Editura Hamangiu, București, 2017 (pentru părțile de materia care vizează materia indicată în tematică);

5. T. Toader (coordonator), M. I. Michinici, R. Răducanu, A. Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014.

Disciplina

Drept penal. Partea specială I

Articole Cod

Tema

Infracțiuni contra persoanei

Subteme

Infracțiuni contra vieții

Art. 188 – 192 C. pen.

Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății

Art. 193 – 198 C. pen.

Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

Art. 199 – 200 C. pen.

Infracțiuni contra libertății persoanei

Art. 205 – 208 C. pen.

Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale

Art. 218 – 223 C. pen.

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Art. 224 – 225 C. pen.

Tema

Infracțiuni contra patrimoniului

Subteme

Furtul

Art. 228 – 232 C. pen.

Tâlhăria și pirateria

Art. 233 – 234, art. 236 – 237 C. pen.

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Art. 238, art. 242 – 244, art. 248 C. pen.

Distrugerea și tulburarea de posesie

Art. 253 – 256 C. pen.

Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave

Art. 256l C. pen.

Bibliografie orientativă:

1. T. Toader, Drept penal român. Partea specială, vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2019;
2. Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I, Editura CH Beck, București, 2019;
3. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), Explicațiile noului Cod penal. Editura Universul Juridic, București, Vol. I – III (2015), vol. IV-V (2016);

4. V. Dobrinoiu ş. a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediția a III-a revizuită și adăugată, Editura Universul Juridic, București, 2016.

Disciplina

Drept penal. Partea specială II

Articole Cod

Tema

Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

Art. 257 - 258 C. pen.

Subteme

Infracțiuni contra autorității

Art. 257 - 258 C. pen.

Tema

Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

Subteme

Nedenunțarea

Art. 266 C. pen.

Omiterea sesizării

Art. 267 C. pen.

Inducerea în eroare a organelor judiciare

Art. 268 C. pen.

Favorizarea făptuitorului

Art. 269 C. pen.

Tăinuirea

Art. 270 C. pen.

Obstrucționarea justiției

Art. 271 C. pen.

Influențarea declarațiilor

Art. 272 C. pen.

Mărturia mincinoasă

Art. 273 C. pen.

Ultrajul judiciar

Art. 279 C. pen.

Cercetarea abuzivă

Art. 280 C. pen.

Represiunea nedreaptă

art. 283 C. pen.

Evadarea

Art. 285 C. pen.

Înlesnirea evadării

Art. 286 C. pen.

Nerespectarea hotărârilor judecătorești

Art. 287 C. pen.

Omiterea sesizării

Art. 267 C. pen.

Inducerea în eroare a organelor judiciare

Art. 268 C. pen.

Favorizarea făptuitorului

Art. 269 C. pen.

Tăinuirea

Art. 270 C. pen.

Tema

Infracțiuni de corupție și de serviciu

Subteme

Infracțiuni de corupție

Art. 289 – 292 C. pen.

Infracțiuni de serviciu

Art. 295 – 298, art.308 C. pen.

Tema

Infracțiuni de fals

Subteme

Falsuri în înscrisuri

Art. 320 – 323, art. 326 – 327 C. pen.

Tema

Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

Subteme

Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice

Art. 371, art. 375 C. pen.

Infracțiuni contra familiei

Art. 377 – 379 C. pen.

Bibliografie orientativă:

1. G. Antoniu, T. Toader (coordonatori), Explicațiile noului Cod penal. Editura Universul Juridic, București, Vol. I – III (2015), vol. IV-V (2016);
2. C. Rotaru, A.-R. Trandafir, V. Cioclei, Drept penal. Partea specială II, Editura CH Beck, București, 2020;
3. A. Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura CH Beck, București, 2019;

4. V. Dobrinoiu ş. a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediția a III-a revizuită și adăugată, Editura Universul Juridic, București, 2016.

Disciplina

Drept procesual penal. Partea Generală

Articole Cod

Tema

Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea

Art.88 – 96 C.proc.pen.

Subteme

Avocatul – drepturi, incompatibilități

Art.88 C.proc.pen.

Asistența juridică a suspectului sau avocatului

Art. 89 C.proc.pen.

Cazurile de asistență juridică obligatorie pentru suspect/inculpat

Art.90 C.proc.pen.

Avocatul desemnat din oficiu

Art.91 C.proc.pen.

Drepturile avocatului suspectului/inculpatului

Art.92 C.proc.pen.

Asistența juridică a persoanei vătămate / părții civile / părții responsabile civilmente

Art.93 C.proc.pen.

Dreptul de a consulta dosarul cauzei: conținut și exercitare

Art.94 C.proc.pen.

Dreptul avocatului d a formula plângere

Art.95 C.proc.pen.

Reprezentarea părților și a subiecților procesuali principali în procesul penal

Art.96 C.proc.pen.

Tema

Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (Reguli generale)

Art. 97-103 C.proc.pen.

Subteme

Definiția probei, mijlocului de probă, procedeului probatoriu. Clasificarea probelor. Obiectul probațiunii, faptele și împrejurările de fapt ce fac obiectul probațiunii, cele ce pot face obiectul probațiunii, cele ce nu pot face obiectul probațiunii; faptele exceptate de la probațiune

Art. 97-98 C.proc.pen.

Sarcina probei. Sarcina probațiunii în acțiunea penală. Sarcina probațiunii în acțiunea civilă. Prezumția de nevinovăție și regula in dubio pro reo

Art. 99 C.proc.pen

Administrarea probei. Principiul libertății probelor. Pertinența, concludența și utilitatea probelor. Principiul loialității administrării probelor

Art. 100-101 C.proc.pen.

Excluderea probelor obținute în mod nelegal

Art. 102 C.proc.pen.

Aprecierea probelor. Principiul liberei aprecieri a probelor și limitele acestuia. Intima convingere a judecătorului cauzei. Standardul probei „dincolo de orice dubiu rezonabil”

Art.103 C.proc.pen.

Tema

Măsurile preventive

Art. 202–244 C.proc.pen

Subteme

Dispoziții generale

Art. 202-2081 C.proc.pen.

Reținerea

Art. 209-210 C.proc.pen.

Controlul judiciar

Art. 211- 2151 C.proc.pen.

Controlul judiciar pe cauțiune

Art. 216-217 C.proc.pen.

Arestul la domiciliu

Art. 218-222 C.proc.pen.

Arestarea preventivă

Art. 223-240 C.proc.pen.

Încetarea de drept , revocarea și înlocuirea măsurilor preventive

Art. 241-242 C.proc.pen.

Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

Art. 243-244 C.proc.pen.

Tema

Termenele

Art. 268–271 C.proc.pen.

Subteme

Definiții. Clasificări ale termenelor.

Consecințele nerespectării termenului

Art. 268 C.proc.pen.

Calculul termenelor procedurale

Art.269 C.proc.pen.

Prorogarea legală de termen

Art.270 C.proc.pen.

Calculul termenelor substanțiale

Art.271 C.proc.pen.

Tema

Sancțiunile procesuale

Art. 280 – 282 C.proc.pen.

Subteme

Inexistența. Decăderea. Inadmisibilitatea. Excluderea Definiții. Scop. Efecte.

Nulitățile: condițiile generale, efecte. Clasificarea nulităților. Nulitatea relativă. Nulitatea absolută

Art. 280-282 C.proc.pen.

Bibliografie orientativă:

1. Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ediția a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;

2. I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de procedura penala. Partea generala. Ediția a 3a, Editura Hamangiu, București, 2020;

3. Gh. Mateuț, Procedură penală. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2019;

4. M. Udroiu, Procedură penală. Partea Generală, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017.

Disciplina

Drept procesual penal. Partea Specială

Articole cod

Tema

Reluarea urmăririi penale

Art. 332 – 335 C. proc. pen.

Subteme

Cazuri de reluare. Condiții generale.

Art.332 C.proc.pen

Reluarea urmăririi penale după suspendare

Art.333 C.proc.pen.

Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară

Art.334 C.proc.pen.

Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale. Cazuri. Procedura de confirmare

Art.335 C.proc.pen.

Tema

Plângerea împotriva măsurilor si actelor de urmărire penală

Art. 336 – 341 C. proc. pen.

Subteme

Dreptul de a formula plângere. Natura juridică a plângerii.

Art. 336 C.proc.pen.

Plângerea împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală ale organelor de cercetare penală.

Art.337- 338 C.proc.pen.

Plângerea împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală ale procurorului

Art.339 C.proc.pen.

Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată: obiect, conținut, termen de introducere, titulari, organul competent să o soluționeze

Art.340 C.proc.pen.

Soluționarea de către judecătorul de cameră preliminară a plângerii . Calea de atac împotriva hotărârii judecătorului de cameră preliminară

Art. 341 C.proc.pen.

Tema

Judecata. Dispoziții generale

Art.351-370 C.proc.pen. (fără art. 349-350, 355-360, 362)

Subteme

Principiile specifice fazei de judecată (oralitatea, nemijlocirea, contradictorialitatea, publicitatea ședinței de judecată)

Art. 351 – 352 C.proc.pen.

Citarea la judecată

Art. 353 C.proc.pen.

Compunerea instanței

Art. 354 C.proc.pen.

Pregătirea ședinței de judecată

Art. 361 C.proc.pen.

Participarea procurorului la judecată

Art. 363 C.proc.pen.

Participarea inculpatului, persoanei vătămate și a celorlalte părți la judecată și drepturile acestora

Art. 364-366 C.proc.pen.

Suspendarea judecății. Cazuri și procedură. Căi de atac.

Art. 367-368 C.proc.pen.

Notele privind desfășurarea ședinței de judecată

Art. 369 C.proc.pen.

Felul hotărârilor

Art. 370 C.proc.pen.

Tema

Judecata în primă instanță

Art. 371-407 C.proc.pen. (fără art.372-373, 380-385, 390-391, 397-399, 401-404)

Subteme

Obiectul judecății

Art. 371 C.proc.pen.

Aducerea la cunoștință a învinuirii, lămuriri și cereri

Art. 374 C.proc.pen.

Procedura în cazul recunoașterii învinuirii

Art. 375 C.proc.pen.

Ordinea cercetării judecătorești

Art. 376 C.proc.pen.

Cercetarea judecătorească în cazul recunoașterii învinuirii

Art. 377 C.proc.pen.

Audierea inculpatului, audierea coinculpaților

Art. 378-379 C.proc.pen.

Schimbarea încadrării juridice

Art. 386 C.proc.pen.

Terminarea cercetării judecătorești

Art. 387 C.proc.pen.

Dezbaterile și ordinea în care se dă cuvântul, ultimul cuvânt al inculpatului

Art. 388-389 C.proc.pen.

Deliberarea și obiectul deliberării

Art. 392-393 C.proc.pen.

Luarea hotărârii

Art. 394 C.proc.pen.

Reluarea cercetării judecătorești sau a dezbaterilor

Art. 395 C.proc.pen.

Rezolvarea acțiunii penale

Art. 396 C.proc.pen.

Minuta

Art. 400 C.proc.pen.

Pronunțarea hotărârii

Art. 405 C.proc.pen.

Redactarea, semnarea și comunicarea hotărârii

Art. 406-407 C.proc.pen.

Tema

Acordul de recunoaștere a vinovăției

Art. 478 – 488 C.proc.pen

Subteme

Obiectul și titularii acordului de recunoaștere a vinovăției

Art. 478-479 C.proc. pen.

Forma și conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției

Art. 481-482 Cproc.pen

Procedura privind confirmare a acordului de recunoaștere a vinovăției – sesizarea instanței și procedura de soluționare

Art.483-484 C.proc.pen.

Soluțiile instanței cu privire la latura penală și latura civilă

Art. 485-487 C.proc.pen.

Calea de atac împotriva sentinței pronunțate de instanța investită cu acordul de recunoaștere a vinovăției

Art.488 C.proc.pen.

Bibliografie orientativă:

1. Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ediția a III-a, Editura Hamangiu, București, 2013.

2. I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea Generală. Ediția a 2-a, Editura Universul Juridic, București, 2018

3. M. Udroiu, Procedură penală. Partea Specială, Ediția a 7-a, Editura C.H. Beck, București, 2020;

4. A. Crișu, Drept procesual penal. Partea Specială. Ediția a 4-a, Editura Hamangiu, București, 2020.

Notă: pentru pregătirea probei I a examenului de licență (Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate), poate fi folosită orice lucrarea științifică (curs, tratat, monografie) publicată care tratează materia indicată, bibliografia indicată având caracter orientativ.

Se va avea în vedere legislația publicată în Monitorul Oficial până la data de 22.12.2020, precum și deciziile cu caracter obligatoriu ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (recursuri în interesul legii și dezlegarea unor chestiuni de drept) și ale Curții Constituționale.

Pregătirea tuturor temelor se va face prin raportare nu doar la legislația indicată, ci și la doctrina relevantă, indicarea articolelor având doar rolul a facilita înțelegerea întinderii tematicii și încadrării temelor și subtemelor în materie!
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.