Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ pentru sesiunile iulie 2020 şi februarie 2021

marți , 31 martie 2020
marți , 31 martie 2020 (actualizat)

Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept din data de 27 martie 2020

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

pentru sesiunile iulie 2020 şi februarie 2021

DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ. PERSOANELE

Tematica:

1. Aplicarea legii civile

- Aplicarea legii civile în timp

- Aplicarea legii civile în spațiu

- Aplicarea legii civile asupra persoanelor

2. Condițiile de validitate ale actului juridic civil

- Capacitatea cerută pentru încheierea actului juridic civil

- Consimțământul exprimat la încheierea actului juridic civil

- Obiectul actului juridic civil

- Cauza actului juridic civil

- Forma actului juridic civil

3. Modalitățile actului juridic civil

- Termenul

- Condiţia

- Sarcina

4. Efectele actului juridic civil

- Efectele între părţi

- Efectele faţă de terţi

5. Nulitatea actului juridic civil

- Delimitarea nulității de alte cauze de ineficacitate ale actului juridic civil

- Clasificarea nulităților

- Cauzele de nulitate

- Regimul juridic al nulității

- Efectele nulității

- Mecanisme de înlăturare a nulității

6. Prescripția extinctivă și decăderea din termen:

- Funcțiile prescripției extinctive

- Invocarea și renunțarea la prescripție

- Efectul prescripției extinctive

- Principiile care guvernează efectele prescripției

- Delimitarea prescripţiei extinctive de alte instituții

- Domeniul prescripției extinctive

- Termenele de prescripție extinctivă

- Cursul prescripției extinctive

- Începutul prescripției extinctive

- Suspendarea prescripției extinctive

- Întreruperea prescripției extinctive.

- Repunerea în termenul de prescripție extinctivă

- Împlinirea prescripției extinctive

- Decăderea din termen

Bibliografia:

Referințe obligatorii:

1.Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

2. Gavrilescu Luiza Cristina, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2015

3. Gavrilescu Luiza Cristina, Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, București, 2017

4.Reghini Ionel, Diaconescu Şerban, Vasilescu Paul , Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2013

5.Ungureanu Carmen Tamara, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016

6.Ungureanu Ovidiu, Munteanu Cornelia, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013

7.Urs Iosif Robi, Todică Carmen, Drept civil. Teoria generală, Editura Hamangiu, București, 2015

Recomandări:

Ciobanu Viorel Mihai, Udroiu Mihail, Constantinovici Rodica (coord.), Teste grilă,

Editura Solomon, București, 2014

 1. Morozan Florin, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 2. Răducan Gabriela ș.a., Teste grilă pentru concursuri și examene, Ediția a 5-a, Editura Hamangiu, București, 2014
 3. Stănișor Emilian ( coord.), Autori: Luiza-Cristina Gavrilescu, Eugen Hurubă, Daniela

Iancu, Codrin Macovei, Alin Speriusi-Vlad, Andreea Tabac, Ghidul candidatului. Examenul de primire in profesia de avocat. Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii. Licenţă, Editura Universul Juridic, București, 2016

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE. OBLIGATII

1. Posesia.

2. Teoria generală a dreptului de proprietate.

3. Modalităţile dreptului de proprietate.

4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.

5. Accesiunea imobiliară artificială.

6. Apărarea dreptului de proprietate.

7. Izvoarele obligaţiilor.

8. Efectele obligaţiilor.

9. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor.

10. Modurile de stingere a obligaţiilor.

BIBLIOGRAFIE

Drepturile reale

1) Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001;

2) Ovidiu Ungureanu, Drepturi reale. Curs practic, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;

3) Liviu Pop, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

4) Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;

5) Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, Iaşi, 1993;

6) Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale, obligaţii, legislaţie, Editura ALL, Bucureşti, 1994;

7) Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996;

8) Ion Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1996.

Teoria Generală a Obligaţiilor

1. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;

2. Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

3. Ion Dogaru, Pompil Drăgichi, Drept civil. Teoria Generală a Obligaţiilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;

4. Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968;

5. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite apărute în Editura ALL, Bucureşti, începând cu anul 1993;

6. Eugeniu Safta-Romano, Drept civil. Obligaţii. Curs teoretic şi practic, Editura Neuron, Focşani, 1994;

7. Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1996;

8. Liviu Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;

9. Maria Gaiţă, Obligaţii, Editura Institutul European, Iaşi, 1999.

DREPT CIVIL. CONTRACTE

I. Contractul de vânzare (art. 1.650-1.762 Cod civil);

II. Contractul de locaţiune (art. 1.777-1.823 Cod civil);

III. Contractul de mandat (art. 1.295-1.314, 2.009-2.042 Cod civil);

IV. Contractul de întreţinere (art. 2.254-2.263 Cod civil);

V. Contractul de tranzacţie (art. 2.267-2.278 Cod civil);

VI. Contractul de împrumut – de folosință și de consumație (art. 2.144-2.170 Cod civil).

În vederea pregătirii examenului pot fi consultate orice izvoare bibliografice (e.g., tratate universitare, cursuri, manuale, comentarii, monografii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil şi ale legislației incidente, în vigoare. În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale. Sursele bibliografice, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data susținerii examenului.

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

I. Moştenirea legală (art. 953-983 Cod civil);

II. Contractul de donaţie (art. 1.011-1.033 Cod civil);

III. Testamentul (art. 1.034-1.085 Cod civil);

IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive (art. 1.086-1.099 Cod civil);

V. Dreptul de opțiune succesorală (art.1.100-1.124 Cod civil).

În vederea pregătirii examenului pot fi consultate orice izvoare bibliografice (e.g., tratate universitare, cursuri, manuale, comentarii, monografii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil şi ale legislației incidente, în vigoare. În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere şi deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție în recursuri în interesul legii şi ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum şi deciziile Curții Constituționale. Sursele bibliografice, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data susținerii examenului.

DREPT PROCESUAL CIVIL


ACŢIUNEA CIVILĂ
I. ASPECTE INTRODUCTIVE
1.Definirea şi rolul acţiunii civile
2.Corelaţia dintre acţiune şi dreptul subiectiv litigios
3.Dreptul la acțiune
4.Exercitarea acțiunii civile
a.Afirmarea unui drept subiectiv;
b.Interesul;
c.Capacitatea procesuală (reprezentarea; asistarea; autorizarea)
d.Calitatea procesuală
II. ELEMENTELE ACȚIUNII CIVILE
1.Aspecte generale
2.Subiectele acţiunii civile
3.Cauza acţiunii
4.Obiectul acţiunii
III. CLASIFICAREA ACȚIUNILOR CIVILE
1.Justificarea clasificării
2.Clasificarea acţiunilor civile după scopul urmărit
3.Clasificarea acţiunilor civile după natura dreptului a cărui valorificare judiciară se urmăreşte
IV. PARTICIPANȚII LA PROCESUL CIVIL
1.Instanța de judecată
a.Noțiune
b.Rolul și poziția instanței în proces
c.Compunerea instanței
d.Constituirea instanței
e.Incompatibilitatea
2.Părțile în procesul civil
a.Poziția procesuală a părților în proces
b.Coparticiparea procesuală
l.Drepturi și îndatoriri
3.Terțele persoane în procesul civil
a.Intervenția voluntară
b.Intervenția forțată (chemarea în judecată a altei persoane; chemarea în garanție; arătarea titularului dreptului; introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane)
4.Participarea procurorului în procesul civil

COMPETENȚA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

I. FORMELE COMPETENȚEI INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

1. Competenţa absolută şi competenţa relativă

2. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

3. Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă

4. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

II. ÎNTINDEREA COMPETENȚEI INSTANȚEI SESIZATE

1. Consideraţii generale

2. Competenţa instanţei sesizate în privinţa apărărilor directe

3. Chestiunile prejudiciale

4. Incidentele de procedură

5. Prorogarea de competenţă

III. EXCEPȚIILE ȘI CONFLICTELE DE COMPETENȚĂ

1. Consideraţii generale

2. Excepţia de necompetenţă

3. Excepţia de litispendenţă

4. Excepţia de conexitate

5. Conflictele de competenţă

6. Procedura rezolvării conflictelor de competenţă

IV. STRĂMUTAREA PRICINILOR ȘI DELEGAREA INSTANȚEI

1. Preliminarii

2. Strămutarea proceselor

3. Delegarea instanţei


PROCEDURA CONTENCIOASĂ ÎN FAȚA PRIMEI INSTANȚE
I. ETAPA SCRISĂ
1.Considerații preliminare
2.Sesizarea instanței de judecată
3.Pregătirea judecății
II. CERCETAREA ȘI DEZBATEREA ÎN FOND A PROCESULUI
1.Ședința de judecată
2.Cercetarea procesului
3.Excepțiile procesuale
4.Probele. Aspecte de ordin procedural
4.1. Sarcina probei
4.2. Condițiile generale de admisibilitate a probelor
4.3. Reguli generale privind propunerea, încuviințarea, administrarea și aprecierea probelor
4.4. Convenția asupra probelor
5. Dezbaterea în fond a procesului
III. INCIDENTE ÎN DESFĂȘURAREA PROCESULUI
1. Suspendarea şi perimarea
1.1. Preliminarii
1.2. Suspendarea
1.3. Perimarea cererii
2. Actele procesuale de dispoziție
2.1. Desistarea
2.2. Achiesarea
2.3. Tranzacţia judiciară
IV. HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREȘTI
1.Deliberarea și pronunțarea hotărârii
2.Redactarea și comunicarea hotărârii
3.Clasificarea hotărârilor judecătorești
4.Efectele hotărârilor judecătorești
5.Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor
6.Executarea provizorie

BIBLIOGRAFIE

1. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a V-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2020;
2. V. M. Ciobanu, Tr. C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil, Ediția a II-a, revăzută și adăugită de Tr. C. Briciu, C.C. Dinu, Editura Național, Bucureşti, 2018;
3. I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I și II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
4. G. Durac, Drept procesual civil. Principii și instituții fundamentale. Procedura contencioasă, Editura Hamangiu, București, 2014;
5. I. Leş, Tratat de drept procesual civil. Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
6. I. Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția a II-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2015;
7. E. Oprina, Drept procesual civil. Volumul 1. Teoria generală, Editura Universul Juridic, București, 2019;

8. H.N. Țiț, R. Stanciu, Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Editura Hamangiu, București, 2019.

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

 1. I. Din MATERIA SEMESTRULUI I (Dr. pen. p. gen. I):

Din instituția fundamentală a INFRACȚIUNII:

A. Cauzele care exclud infracţiunea

1) Cauzele justificative: definiţie; cauze componente; efecte; delimitări.

2) Cauzele de neimputabilitate: definiţie; cauze componente; efecte; delimitări.

3) Cauzele de atipicitate: definiţie; cauze componente; efecte; delimitări.

4) Delimitări între cauzele generale de excludere a infracțiunii.

B. Formele infracțiunii după fazele / etapele de desfășurare (iter criminis)

1) Forma tipică (perfectă, fapt consumat).

2) Forma atipică mai mult ca perfectă (fapt epuizat).

C. Unitatea de infracțiune (naturală și legală)

1) Infracțiunea simplă.

2) Infracțiunea continuă.

3) Infracțiunea deviată.

4) Infracțiunea continuată.

5) Infracțiunea complexă.

6) Infracțiunea progresivă.

7) Infracțiunea de obicei.

D. Pluralitatea ocazională de făptuitori

1) Instituţia participaţiei penale: definiţie; natură juridică; condiţii de existenţă.

2) Coautoratul: definiţie; condiţii de existenţă; infracțiuni în cazul cărora nu este posibil coautoratul.

3) Delimitare între contribuţiile aduse de participanţi la comiterea faptei.

4) Instigarea: definiţie; condiţii de existenţă; forme.

5) Complicitatea: definiţie; condiţii de existenţă; forme.

6) Sancţionarea participanţilor în cazul participaţiei proprii.

7) Împiedicarea săvârşirii infracţiunii: definiţie; natură juridică.

8) Sancţionarea participanţilor în cazul participaţiei improprii.

9) Regimul circumstanţelor personale şi reale în materia participaţiei.

 1. II. Din MATERIA SEMESTRULUI al II-lea (Dr. pen. p. gen. II):

Individualizarea judiciară a sancțiunilor penale aplicabile infractorului persoană fizică (major / minor)

1) Criterii generale de individualizare a sancțiunilor penale.

2) Cauze de atenuare și de agravare a răspunderii penale (stări și circumstanțe).

3) Efectele cauzelor de atenuare și de agravare a răspunderii penale.

4) Renunțarea la aplicarea pedepsei.

5) Amânarea aplicării pedepsei.

6) Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

BIBLIOGRAFIE actualizată

BIBLIOGRAFIE

- George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori) [autori: George ANTONIU, Gheorghe IVAN, Costică BULAI, Constantin MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Ioan MOLNAR, Constantin DUVAC, Ilie PASCU, Ioan GRIGA, Viorel PAŞCA, Ion IFRIM, Ovidiu PREDESCU] – „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I (art. 1-52)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

- George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori) [autori: Alexandru BOROI, Constantin MITRACHE, Versavia BRUTARU, Cristian MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Ioan MOLNAR, Costică BULAI, Ion RISTEA, Ştefan DANEŞ, Constantin SIMA, Constantin DUVAC, Vasile TEODORESCU, Mioara-Ketty GUIU, Ioana VASIU, Ion IFRIM, Adina VLĂŞCEANU] – „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. II (art. 53-187)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

- Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA: „Drept penal. Partea generală. Curs teoretic în domeniul licenței (I)”, Ed. Hamangiu, București, 2017.

- Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE: „Drept penal român. Partea generală (conform noului Cod penal)”, ediția a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019.

- Florin STRETEANU, Daniel NIȚU: „Drept penal. Partea generală. Vol. I (curs universitar)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

- Florin STRETEANU, Daniel NIȚU: „Drept penal. Partea generală. Vol. II (curs universitar)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018.

Legislație și jurisprudență obligatorie:

- Noul Cod penal român = Codul penal în vigoare (Legea nr. 286/2009), cu modificările la zi.

- Constituţia României.

- Alte acte normative complinitoare sau legi speciale de interes (ex.: Legea nr. 187/2012, de punere în aplicare a noului Cod penal).
- Jurisprudenţă obligatorie (legată de materia din tematică), emanând de la Curtea Constituţională a României (C.C.R.) şi de la completul pentru judecarea recursurilor în interesul legii (R.I.L.), respectiv de la completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin pronunţarea unor hotărâri prealabile (H.P.), aparţinând Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României (Î.C.C.J.).

DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ

1. Infracţiuni contra persoanei

1.1 Infracţiuni contra vieţii - art. 188-192

1.2 Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii - art. 193-198

1.3 Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie - art. 199-200

1.4 Infracţiuni contra libertăţii persoanei - art.205-208

1.5 Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale - art.218-223

1.6 Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private - art.224-225

2. Infracţiuni contra patrimoniului

2.1 Furtul - art.228-232

2.2 Tâlhăria şi pirateria -art.233-234, art.236-237

2.3 Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii - art.238, art.242-244, art.248

2.4 Distrugerea şi tulburarea de posesie - art.253-256

2.5 Infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave - art.256l

3. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

3.1 Infracţiuni contra autorităţii - art.257-258

 1. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei - art.266-273, art.279-280, art. 283. art.285-286, art. 287
 2. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

5.1 Infracţiuni de corupţie - art.289-292

5.2 Infracţiuni de serviciu - art.295-298, art.308-309

6. Infracţiuni de fals

6.1 Falsuri în înscrisuri - art.320-323, art.326-327

7. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

7.1 Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice - art.371, art.375

7.2 Infracţiuni contra familiei - art.377-379

BIBLIOGRAFIE

- George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori), Explicaţiile noului Cod penal. Editura Universul Juridic, Bucureşti, Vol. I – III (2015), vol. IV-V (2016);

- Tudorel TOADER, Drept penal român. Partea specială, vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2019;

- Valerian CIOCLEI, Drept penal. Partea specială I, Editura CH Beck, Bucureşti, 2019;

- Cristina ROTARU, Andra-Roxana TRANDAFIR, Valerian CIOCLEI, Drept penal. Partea specială II, Editura CH Beck, Bucureşti, 2020;

- Alexandru BOROI, Drept penal. Partea specială, Editura CH Beck, Bucureşti, 2019;

- Vasile DOBRINOIU ş.a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediţia a III-a revizuită şi adăugată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

*Legislație:

- Constituția României;

- Codul penal român (Legea nr. 286/2009) și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, cu modificările și completările ulterioare;

- Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate având ca obiect dispozițiile Codului penal - partea specială, cu relevanță asupra tematicii pentru examen;

- Soluțiile de admitere pronunțate de ÎCCJ în cauze privind recursuri în interesul legii și, respectiv, în cauze privind dezlegarea unor chestiuni de drept având ca obiect dispozițiile Codului penal - partea specială, cu relevanță asupra tematicii pentru examen, decizii publicate până la data publicării afișării tematicii pentru examen.

DREPT PROCESUAL PENAL

Tema I: Partea generală
1.Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea (art.88-96)

2. Măsurile preventive (art. 202-244)
3.Termenele (art.268 – 271)
4. Sancţiuni procesuale: excluderea probelor obţinute în mod nelegal (art.102) şi nulităţile (art.280-282)

Tema II: Partea specială. Urmărirea penală
1.Reluarea urmăririi penale (art.332-335)
2.Plângerea împotriva măsurilor si actelor de urmărire penală (art.336-341)

Tema III: Partea specială. Judecata
1.Dispoziţii generale: principiile specifice fazei de judecată (oralitatea, nemijlocirea, contradictorialitatea, publicitatea şedinţei de judecată (art.351 – 352), citarea la judecată (art.353), compunerea instanţei (art.354), pregătirea şedinţei de judecată (art.361), participarea procurorului la judecată (art.363), participarea inculpatului la judecată (art.364), suspendarea judecăţii (art.367), felul hotărârilor (art.370)
2.Judecata în primă instanţă: obiectul judecăţii (art. 371), aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri(art.374), procedura în cazul recunoaşterii învinuirii (art. 375), ordinea cercetării judecătoreşti (art.376), cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii (art.377), audierea inculpatului (art.378), audierea coinculpaţilor (art.379), schimbarea încadrării juridice (art. 386), terminarea cercetării judecătoreşti (art.387); dezbaterile şi ultimul cuvânt al inculpatului (art.388-389); deliberarea şi obiectul deliberării (392-393), luarea hotărârii (art.394); reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor (art.395), rezolvarea acţiunii penale (art.396), minuta (art.400), pronunţarea hotărârii (art.405), redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii (art.406-407)
3.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488)

Bibliografie

 1. Grigore Gr. Theodoru, Tratat de Drept Procesual Penal, Ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2013
 2. Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea Generală. Ediția a 2-a, 2015, Editura Universul juridic, București, 2015
 3. Volonciu Nicolae , Uzlau Andreea Simona , Atasiei Daniel , Chirita Catalin Mihai , Gheorghe Teodor-Viorel , Ghigheci Cristinel , Morosanu Raluca , Tudor Georgiana , Vaduva Victor , Voicu Corina, Noul Cod de procedură penală comentat. Ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2017
 4. Zarafiu Andrei, Procedură Penală. Partea generală. Partea Specială, Ediția a 32-a, Editura C.H. Beck, București, 2019
 5. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea generală, Ediția a 6-a, Editura C.H. Beck, București, 2019
 6. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea Specială, Ediția a 6-a, editura C.H. Beck, București, 2019
 7. Gheorghiță Mateuț, Procedură penală. Partea Generală, editura Universul Juridic, București, 2019

*Legislație: se vor avea în vedere dispozițiile Noului Cod de Procedură penală (Legea nr. 135/2010) – cu modificările la zi, cele ale Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii 135/2010, precum și Deciziile de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate, Recursurile în interesul legii și Hotărârile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - cu relevanță asupra tematicii

D E C A N,

Conf. univ. dr. Vasile Septimiu PANAINTE
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.