Română English Français

Rezultate admitere studii de LICENŢĂ (runda 1), sesiunea iulie 2021 (afişare 20.07.2021)

CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE / CONFIRMARE A LOCULUI

LA STUDII DE LICENŢĂ

 

Pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să îl confirme (să se înmatriculeze), prin prezenţă fizică la sediul Facultăţii de Drept,  în perioada 21 iulie – 25 iulie 2021 (runda I); candidaţii care nu se pot prezenta personal la sediul Facultăţii pot efectua confirmarea locului pe care au fost admişi prin intermediul unei alte persoane (care să se prezinte fizic la sediul Facultăţii), cu procură notarială autentică (mandat) în acest sens.

Sălile în care va avea loc confirmarea locurilor / retragerea dosarelor înscrise în fizic sunt:

-         Secretariat pentru candidaţii pe locurile alocate în mod special românilor de pretutindeni; Candidații din această categorie care s-au înscris on-line vor depune toate documentele de concurs într-un dosar plic (Actele de studii - original şi copii simple, certificat de naștere – copie simplă, carte de identitate – copie simplă, paşaport – copie simplă; certificatul de căsătorie – copie simplă (dacă este cazul), adeverința medicală tip, adeverința privind studiile universitare deja urmate (dacă este cazul), 3 fotografii tip pașaport, dosar plic).

-         Amfiteatrul I.1 („Paul Demetrescu”) - acelaşi în care a avut loc depunerea fizică a dosarului la înscriere -  pentru candidaţii care s-au înscris la sediul Facultăţii;

-         sala S5 pentru candidaţii care s-au înscris online şi care au fost admişi pe locuri bugetate (IF buget); Candidații care s-au înscris on-line vor depune toate documentele de concurs într-un dosar plic (Actele de studii - original şi copii simple, certificat de naștere – copie simplă, carte de identitate – copie simplă, certificatul de căsătorie – copie simplă (dacă este cazul), adeverința medicală tip, adeverința privind studiile universitare deja urmate (dacă este cazul), 3 fotografii tip pașaport, dosar plic).

-         sala S6 pentru candidaţii care s-au înscris online şi care au fost admişi pe locuri cu taxă (IF taxă sau IFR). Candidații care s-au înscris on-line vor depune toate documentele de concurs într-un dosar plic (Actele de studii – original şi copii simple, certificat de naștere – copie simplă, carte de identitate – copie simplă, certificatul de căsătorie – copie simplă (dacă este cazul), adeverința medicală tip, adeverința privind studiile universitare deja urmate (dacă este cazul), 3 fotografii tip pașaport, dosar plic).

Programul de lucru al Comisiei de admitere (în toate aceste locaţii) va fi :

Miercuri, 21 iulie 20121, interval orar 9.00 — 17.00
Joi, 22 iulie 2021, interval orar 9.00 — 17.00
Vineri, 23 iulie 2021, interval orar 9.00 — 17.00
Sâmbătă, 24 iulie 2021, interval orar 9.00 — 13.00
Duminica , 25 iulie 20021, interval orar 9.00 — 13.00

 

CANDIDAŢII SE VOR PREZENTA pentru efectuarea formalităţilor de înmatriculare / confirmare a locului sau, după caz, pentru retragerea dosarului depus în fizic CU RESPECTAREA PROGRAMĂRII pe zile / ore, potrivit documentului de programare postat online pe site-ul web al Facultăţii !!!

  • CANDIDAŢII ADMIŞI PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET (IF buget) trebuie:

1. Să depună la dosar actele de studii - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original.  

            Candidaţii care sunt deja absolvenţi de studii superioare (altă Facultate) trebuie să depună în original şi copie simplă şi diploma de licenţă (sau adeverinţa de absolvire, pentru cei din promoţia 2021), precum şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă. Excepţie de la această regulă fac acei candidaţi care sunt studenţi la studii de masterat în curs; aceştia vor depune o adeverinţă de student / adeverinţă de confirmare (înmatriculare) de la respectiva specializare distinctă de masterat.

2. Să semneze contractul de studiu (la sediul Facultăţii).

3. Să achite taxa de înmatriculare, în cuantum de 50 de lei. Se va menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ: licenţă zi (IF), cod 1221, cod taxă 38. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere şi depusă la dosar; originalul va fi păstrat de candidat (student). În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă nu se restituie! Taxa se poate achita la orice sediu al B.R.D.

4. Să depună un extras de cont (cont deschis la o instituţie bancară din România pe numele propriu al candidatului!).

 

  • CANDIDAŢII ADMIŞI PE LOCURI cu TAXĂ (IF taxă / IFR) trebuie:

1. Să depună la dosar actele de studiu - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (IF taxă / IFR). Excepţie fac cei înmatriculaţi / cu loc confirmat la o altă Facultate; în acest caz, confirmarea se poate realiza cu actele de studiu din liceu în copie legalizată şi prin depunerea la dosar a unei adeverinţe din care să reiasă că persoana respectivă este admisă/înmatriculată la o altă Facultate (Atenţie: nu este suficientă o adeverinţă de înscriere, ci doar una de student sau de candidat la concursul de admitere care a fost admis / cu loc confirmat / înmatriculat !).

Candidaţii care sunt deja absolvenţi de studii superioare (altă Facultate) trebuie să depună în original şi copie simplă şi diploma de licenţă (sau adeverinţa de absolvire, pentru cei din promoţia 2021), precum şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă. Excepţie de la această regulă fac acei candidaţi care sunt studenţi la studii de masterat în curs; aceştia vor depune o adeverinţă de student / adeverinţă de confirmare (înmatriculare) de la respectiva specializare distinctă de masterat.

2. Să semneze contractul de studiu (la sediul Facultăţii).

3. Studenţii admişi la învăţământ cu frecvenţă (IF) – taxă trebuie să achite 700 de lei (reprezentând parte din taxa de şcolarizare aferentă primului semestru de studiu - în valoare de 1400 lei). Aceşti candidaţi vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele, Facultatea de Drept, forma de învăţământ: licenţă zi (IF), cod 1221, cod taxă de şcolarizare 31. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere şi depusă la dosar; originalul va fi păstrat de către candidat (student).

4. Studenţii admişi la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) trebuie să achite 700 de lei  (reprezentând parte din taxa de şcolarizare aferentă primului semestru de studiu - în valoare de 1400 lei). Aceşti candidaţi vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele, Facultatea de Drept, forma de învăţământ: licenţă IFR, cod 2215, cod taxă de şcolarizare 31. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere şi depusă la dosar; originalul va fi păstrat de către candidat (student).

5. Să depună un extras de cont (cont deschis la o instituţie bancară din România pe numele propriu al candidatului!).

 

Toate taxele se achită prin B.R.D. (la orice sediu / filială / punct de lucru din ţară).

 

După expirarea termenului aferent primei runde de confirmare a locurilor (pe 25 iulie 2021), candidaţii declaraţi iniţial admişi, care nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului / înmatriculare (nu au completat contractul de studiu, nu au depus actele necesare şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI ELIMINAŢI din concursul de admitere (vor pierde locul iniţial alocat, fără posibilitatea de a mai beneficia ulterior de realocări / scăderi ale mediei de admitere).

Locurile rămase libere vor fi redistribuite (pe parcursul unor runde subsecvente de înmatriculare / confirmare) către următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere şi sub condiţia de a nu îşi fi retras între timp dosarul).

Condiţiile de mai sus urmează a se aplica, ulterior, în mod corespunzător, pe parcursul următoarelor runde de înmatriculare, potrivit programului afişat pe site-ul web al Facultăţii.

Runda a doua va fi afişată pe data de 26 iulie 2021.

 

 

Candidaţii care au depus / înscris în fizic dosarul şi care rămân la finalul ultimei runde de înmatriculare / confirmare pe lista candidaţilor respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până (cel mai târziu) pe 1 octombrie 2021.

REFERITOR la CAZARE în caminele UAIC

În atenţia candidaţilor admişi (anul I de studiu, licenţă şi master) care doresc CAZARE în căminele UAIC în anul universitar 2021-2022 (click)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.