Română english français

Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, RUNDA 1, Iulie 2019 (afişare 23.07.2019) + Proces verbal contestatii Barem si proces verbal contestatii pentru corectare note(au fost respinse toate)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora.

Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro

În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate emailului, în caz contrar nu vor fi luate în considerare.

Înainte de a se prezenta în amf. III.9, pentru confirmarea locului(pentru candidaţii declaraţi admis) sau retragerea dosarului, candidaţii trebuie să se prezinte în amf. I.1 (unde s-a completat fişa de înscriere), pentru semnarea contractului de studii / completarea fişei de retragere a dosarului

CAZARE ANUL I pentru anul universitar 2019-2020

Este important pentru candidaţii admişi iniţial pe locuri cu taxă IF taxă sau IFR), care au confirmat respectivul loc, să continue să urmărească reafişările listelor de admitere, pe parcursul rundelor consecutive de admitere. Ca urmare a eventualei scăderi a notei de admitere este posibilă ocuparea ulterioară a unui loc dintr-o categorie superioară – trecere de la IFR la IF taxă sau de la IF taxă la IF buget – dacă în fişa de înscriere au fost trecute opţiuni prioritare pentru asemenea locuri).
Informaţiile privind numărul acestor runde şi datele la care vor avea loc reafişările se vor putea consulta pe site-ul Facultăţii de Drept (http://www.laws.uaic.ro).
În eventualitatea ocupării unui nou loc, dintr-o categorie superioară, candidaţii în cauză vor trebui să urmeze instrucţiunile de pe site, pentru a confirma noul loc, până la termenul limită al respectivei runde de confirmare a locurilor. Dacă obligaţiile indicate nu vor fi aduse la îndeplinire în intervalul de timp stabilit pentru respectiva rundă de confirmare a locurilor, noua poziţie repartizată va fi pierdută (candidatul va rămâne pe locul pe care a fost admis iniţial şi pe care l-a confirmat deja), urmând a fi realocată altor candidaţi (în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi potrivit opţiunilor completate pe fişele de înscriere), pe parcursul următoarelor runde de confirmare (în urma unor noi reafişări a listelor de concurs).

Candidaţii RESPINŞI îşi pot retrage dosarul (părăsind definitiv concursul de admitere, fără a mai putea beneficia ulterior de o posibilă scădere a notei minime de admitere) sau îşi pot menţine dosarul de concurs în aşteptare.

La finalul fiecărei runde de confirmare a locurilor (de înmatriculare) listele de concurs vor fi reafişate. Astfel, toţi candidaţii declaraţi iniţial ADMIŞI, care nu au efectuat procedurile de confirmare a locului, în termen şi în mod complet, precum şi candidaţii declaraţi iniţial ADMIŞI care în această perioadă şi-au retras dosarul de concurs, vor fi eliminaţi de pe liste, iar locurile ocupate de aceştia vor fi redistribuite.

Ca urmare a posibilei scăderi a notei minime de admitere, în urma acestor evenimente, unii candidaţi declaraţi iniţial RESPINŞI au posibilitatea de a fi ADMIŞI pe listele reafişate în noile runde de înmatriculare (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs şi în funcţie de opţiunile indicate pe fişele de înscriere). În acest caz, până la încheierea rundei de confirmare a locului / înmatriculare corespunzătoare, candidaţii (nou) ADMIŞI vor trebui să îndeplinească toate obligaţiile de confirmare a locului (a se vedea site-ul), în caz contrar, la următoarea reafişare, ei urmând a fi ELIMINAŢI din concurs, iar locul în cauză urmând a fi redistribuit unui alt candidat.

Procedura astfel indicată se va relua, ulterior, în runde de confirmare / înmatriculare succesive (sens în care se impune urmărirea informaţiilor de pe site-ul Facultăţii de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – www.laws.uaic.ro

CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE LICENŢĂ

Pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să îl confirme (să se înmatriculeze), în amfiteatrul III.9., în perioada 24 iulie – 28 iulie 2019, după următorul program:
Miercuri, 24 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Joi, 25 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Vineri, 26 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Sâmbătă, 27 iulie, interval orar 9.00 — 13.00
Duminica , 28 iulie, interval orar 9.00 — 13.00

• ADMIŞII PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET trebuie
1. Să depună la dosar actele de studii - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original.
Absolvenţii de altă facultate trebuie să depună în original şi copie xerox diploma de licenţă (adeverinţa de absolvire 2018 sau 2019), foaia matricolă sau suplimentul la diplomă. Excepţie fac cei care sunt studenţi la master. Aceştia vor depune o adeverinţă de confirmare de la respectiva specializare.
2. Să semneze contractul de studiu (în Amfiteatrul I.1 – sala în care s-a completat şi fişa de înscriere).
3. Să achite taxa de înmatriculare, la orice sediu BRD, în cuantum de 50 de lei (vor menţiona pe chitanţă: numele si prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ licenţă zi, zona 1221, cod taxă 38). Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere. În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă nu se restituie!
4. Să depună un extras de cont (cont deschis pe numele său).
• ADMIŞII PE LOCURI CU TAXĂ trebuie
1. Să depună la dosar actele de studiu - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (I.F./I.F.R.). Excepţie fac cei înmatriculaţi la altă facultate (în acest caz, confirmarea se poate realiza cu actele de studiu din liceu în copie legalizată şi prin depunerea la dosar a unei adeverinţe din care să reiasă că persoana respectivă este admisă/înmatriculată la o altă facultate).
Absolvenţii de altă facultate trebuie să depună în original şi copie xerox diploma de licenţă (adeverinţa de absolvire 2018 sau 2019), foaia matricolă sau suplimentul la diplomă. Excepţie fac cei care sunt studenţi la master. Aceştia vor depune o adeverinţă de confirmare de la respectiva specializare.
2. Să semneze contractul de studiu (în Amfiteatrul I.1 – sala în care s-a completat şi fişa de înscriere).
3. Studenţii de la cursuri cu frecvenţă (IF) să achite taxa de 700 de lei, reprezentând parte din taxa de şcolarizare aferentă primului semestru de studiu în valoare de 1400 lei. Vor menţiona pe chitanţă: numele si prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ licenţă zi, zona 1221, cod taxă de şcolarizare 31. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere.
4. Studenţii de cursuri cu frecvenţă redusă (IFR) să achite taxa de 700 de lei, reprezentând parte din taxa aferentă primului semestru de studiu, în valoare de 1400 lei. Vor menţiona pe chitanţă: numele si prenumele candidatului, Facultatea de Drept, forma de învăţământ licenţă fr, zona 2215, cod taxă de şcolarizare 31. Copia simplă a chitanţei va fi prezentată la comisia de admitere.
Toate taxele se achită prin B.R.D. (la orice filială din ţară).
5. Să depună un extras de cont (cont deschis pe numele său).

După expirarea termenului aferent primei runde de confirmare a locurilor (pe 28 iulie 2019), candidaţii declaraţi iniţial admişi, care nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului – înmatriculare (nu au completat contractul de studiu, nu au depus actele în original - după caz - şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI ELIMINAŢI.
Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere şi nu au retras dosarul).


Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2019.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.