Română English Français

admitere 2018

Înmatricularea (confirmarea locului de către candidaţii admişi) - pentru runda 1: 25 - 29 iulie 2018
Miercuri 25 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Joi 26 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Vineri 27 iulie, interval orar 9.00 — 16.00
Sambata 28 iulie, interval orar 9.00 — 13.00
Duminica 29 iulie, interval orar 9.00 — 13.00

CAZARE pentru anul I, studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019

** Candidaţii RESPINŞI îşi pot retrage dosarul (părăsind definitiv concursul de admitere, fără a mai putea beneficia ulterior de o posibilă scădere a notei minime de admitere) sau îşi pot menţine dosarul de concurs în aşteptare.
La finalul primei runde de confirmare a locurilor (primei runde de înmatriculare) – pe 29 iulie 2018 – listele de concurs vor fi reafişate. Astfel, toţi candidaţii declaraţi iniţial ADMIŞI, care nu au efectuat procedurile de confirmare a locului, în termen şi în mod complet, precum şi candidaţii declaraţi iniţial ADMIŞI care în această perioadă şi-au retras dosarul de concurs, vor fi eliminaţi de pe liste, iar locurile ocupate de aceştia vor fi redistribuite.
Ca urmare a posibilei scăderi a notei minime de admitere, în urma acestor evenimente, unii candidaţi declaraţi iniţial RESPINŞI au posibilitatea de a fi ADMIŞI pe listele reafişate în noile runde de înmatriculare (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs şi în funcţie de opţiunile indicate pe fişele de înscriere). În acest caz, până la încheierea rundei de confirmare a locului / înmatriculare corespunzătoare, candidaţii (nou) ADMIŞI vor trebui să îndeplinească toate obligaţiile de confirmare a locului (a se vedea site-ul), în caz contrar, la următoarea reafişare, ei urmând a fi ELIMINAŢI din concurs, iar locul în cauză urmând a fi redistribuit unui alt candidat.
Procedura astfel indicată se va relua, ulterior, în runde de confirmare / înmatriculare succesive (sens în care se impune urmărirea informaţiilor de pe site-ul Facultăţii de Drept a Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi – http://www.laws.uaic.ro!


CONDIŢII DE CONFIRMARE A LOCULUI REPARTIZAT / DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE LICENŢĂ
Pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să îl confirme pe acesta (să se înmatriculeze) în perioada 25 iulie – 29 iulie 2018.

În acest sens, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII (ce trebuie aduse la îndeplinire, neapărat, în perioada indicată mai sus):
1. Să depună la dosar actele de studiu (din liceu) - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (I.F./I.F.R.) sau forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la altă Facultate (doar în acest din urmă caz, confirmarea se poate realiza cu actele de studiu din liceu în copie legalizată şi prin depunerea la dosar a unei adeverinţe din care să reiasă împrejurarea că persoana respectivă este student sau candidat admis / înmatriculat la o altă Facultate).
2. Să completeze personal contractul de studiu (se va completa în amf. I.1 – sala în care s-a completat şi fişa de înscriere); contractul poate fi încheiat de o altă persoană decât candidatul numai în condiţiile unui mandat expres în acest sens (procură notarială).
3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei (cod taxă 38). ! În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă nu se restituie ! Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)! La dosar se va depune ca dovadă a plăţii o fotocopie simplă a chitanţei (originalul este păstrat de candidat); comisiei i se prezintă atât originalul, cât şi fotocopia, fiind oprită la dosar doar fotocopia.
4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 de lei pentru cursuri cu frecvenţă = Zi taxă (reprezentând parte din taxa aferentă primului semestru de studiu, în valoare de 1400 lei), respectiv 700 de lei pentru cursuri cu frecvenţă redusă = I.F.R. (reprezentând parte din taxa aferentă primului semestru de studiu, în valoare de 1250 lei) - cod taxă 31 ! Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)! La dosar se va depune ca dovadă a plăţii o fotocopie simplă a chitanţei (originalul este păstrat de candidat); comisiei i se prezintă atât originalul, cât şi fotocopia, fiind oprită la dosar doar fotocopia. În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă se poate restitui parţial, în funcţie de data retragerii (a se vedea art. 45 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru anul universitar 2018/2019 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) !

După expirarea termenului aferent primei runde de confirmare a locurilor (pe 29 iulie 2018), candidaţii declaraţi iniţial admişi, care nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului – înmatriculare (nu au completat declaraţia pe proprie răspundere / contractul de studiu, nu au depus actele în original - după caz - şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI / ELIMINAŢI din concursul de admitere.
Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere).
Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia
de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2018.

Este important pentru candidaţii admişi iniţial pe locuri cu taxă (Zi taxă sau I.F.R.), care au confirmat respectivul loc, să continue să urmărească reafişările listelor de admitere, pe parcursul rundelor consecutive de admitere (ca urmare a eventualei scăderi a notei de admitere fiind posibilă ocuparea ulterioară a unui loc dintr-o categorie superioară – trecere de la I.F.R. la Zi taxă, sau de la Zi taxă la Zi buget – dacă în fişa de înscriere au fost trecute opţiuni prioritare pentru asemenea locuri).
Informaţiile privind numărul acestor runde şi datele la care vor avea loc reafişările se vor putea consulta pe site-ul Facultăţii de Drept (http://www.laws.uaic.ro).
În eventualitatea ocupării unui nou loc, dintr-o categorie superioară, candidaţii în cauză vor trebui să urmeze instrucţiunile de pe site, pentru a confirma noul loc, până la momentul limită al respectivei runde de confirmare a locurilor; dacă obligaţiile indicate nu vor fi aduse la îndeplinire în intervalul de timp stabilit pentru respectiva rundă de confirmare a locurilor, noua poziţie repartizată (dintr-o categorie superioară de locuri) va fi pierdută (candidatul va rămâne pe locul pe care a fost admis iniţial şi pe care l-a confirmat deja), urmând a fi realocată altor candidaţi (în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi potrivit opţiunilor completate pe fişele de înscriere), pe parcursul următoarelor runde de confirmare (în urma unor noi reafişări a listelor de concurs).

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (25 IULIE 2018 ora 10.30)

Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa .

În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.