Română English Français

Admitere studii universitare de licenţă

Vineri, 9 aprilie 2021, de la ora 14 : Curs online pentru elevi cu tema "Dreptul - zi de zi", în cadrul activităţilor de pregătire a admiterii din vara anului 2021 la UAIC(click)
ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2021 SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE

CONTACT

CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I

- 50% - media examenului de bacalaureat;
- 25% - media anilor din liceu;
- 25 % - nota obținută la proba scrisă de evaluare la limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
- nota de la proba scrisă "Limba şi literatura română" obţinută la examenul de Bacalaureat
- media anilor de studiu (liceu)
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii cu Premiile I, II şi III la Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi pentru anul universitar 2021/2022
ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII DE LICENŢĂ
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă (I.F.)
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
NUMĂR DE LOCURI (ADMITERE 2020)
ROMÂNI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 192
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 3
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 70
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 145
Absolvenţi de licee situate în mediul rural
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 6 Centralizator licee rural pe judete(click)
Candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 1
ROMI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 2
ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 24 cu bursă
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 1
ADMITERE - Români de PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova.)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Atenţie: Românii de pretutindeni se inscriu centralizat la nivel de universitate
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- înscrierea candidatilor : 12-17 iulie 2021
- afişarea rezultatelor : 19-21 iulie 2021 (selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor)
- Înmatriculare :
Obligaţii înmatriculare:
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale: diploma de bacalaureat, foaie matricolă înainte de a le preda la inmatriculare.
- candidaţi admişi cu finanţare de la buget: predarea documentelor de studiu în original (conform programării prezenţei dv. la sediul facultăţii) şi plata taxei de înmatriculare în valoare de 50 de lei
- candidaţi admişi cu finanţare din taxe (cursuri cu frecvenţă): predarea documentelor de studiu în original (conform programării prezenţei la sediul facultăţii) şi plata unui cuantum din taxa primului semestru în valoare de 700 de lei
- candidaţi admişi cu finanţare din taxe (cursuri cu frecvenţă redusă): semnarea contractului de studiu şi plata unui cuantum din taxa primului semestru în valoare de 700 de lei. Transmiterea documentelor în acest caz se face electronic la adresa . Nu este necesară prezenţa dv. la sediul facultăţii.
- Candidaţii vor fi programaţi la înmatriculare (candidaţii admişi cu finanţare de la buget şi candidaţii admişi cu finanţare din taxe - cursuri cu frecvenţă) după un calendar ce se va afişa în timp util.
TAXE (Se achită la orice filială BRD.)
Taxa de înscriere: 300 Lei . IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
În atenția candidaților care au achitat pentru înscriere la studii de Licență o taxă mai mare decât cea necesară (peste 300 lei) click
Cazuri scutire taxă de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
Cazuri scutiri
Taxa scolarizare: Învatamânt cu frecvenţă (ZI) - cu taxă : 1400 Lei /semestru
Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : 1400 Lei /semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale: diploma de bacalaureat, foaie matricolă înainte de a le preda la inmatriculare.
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români - inclusiv rromi) - se completează online https://inscriere.uaic.ro/
•Vă rugăm să completați în fişă un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate(dacă s-au epuizat astfel 8 semestre bugetate de studii de licenţă).
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (document scanat lizibil)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2021 (document scanat lizibil);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (document scanat lizibil)
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat;
4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil) ;
5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil);
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul) (document scanat lizibil);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă), dacă este cazul (document scanat lizibil).
9. Dovada plăţii taxei de admitere (document scanat lizibil)
- Taxa de admitere se achitată, online sau la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii .
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere
Pentru cazuri de scutire a taxei de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
Candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2020)
9.44 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
9.30 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
8.97 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Notă: Mediile NU includ test la limba română (Media generală la BACALAUREAT 50%, Media generală a anilor de studii din liceu 50%)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2019)
8.41 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.13 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.64 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Notă: Mediile includ test la limba română
Cadru normativ
Metodologie admitere studii de licenta / Condiții admitere olimpici
Procedură admitere ONLINE studii de licenţă
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat)
Anexa 1_continut dosar echivalare bacalaureat
Anexa 3_cerere echivalare diploma bacalaureat
Anexa 5_lista_statelor_pentru_care_se_solicita_apostilarea_sau_supralegalizarea
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.