Planuri de învățământ și fișe de disciplină

Studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

Studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă

Cursuri master învăţământ cu frecvenţă (I.F)

Planul de învăţământ și fișele disciplinelor, an universitar 2022-2023
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: CARIERĂ JUDICIARĂ
Programme of study: JUDICIAL CAREER
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Număr de credite ECTS: 60
Number of ECTS credits: 60
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-2023

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL I

Semestrul 1

Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                          (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Drept civil. Protecția proprietății CJ1101 DO 1 2 0 5 0 0 0
Civil law. Property protection
2 Perspective jurisprudențiale asupra principalelor contracte civile  CJ1102 DO 2 2 0 6 0 0 0
Jurisprudence perspectives on main civil contracts
3 Proceduri jurisdicționale în cadrul executării silite  CJ1103 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Jurisdictional proceedings in enforcement
4 Contencios administrativ și contravențional CJ1104 DO 2 1 0 E 6 0 0 0
Administrative and contraventional litigation
5 Drept penal general. Probleme speciale de teorie și practică CJ1105 DO 2 1 0 E 4 0 0 0
General criminal law. Special issues of theory and practice
6 Practică de specialitate CJ1106 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialized practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 9 7 3   30 0 0 0

ANUL I
Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                          (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Drept penal special. Probleme speciale de teorie și practică CJ1201 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Special criminal law. Special issues of theory and practice
2 Proceduri notariale CJ1202 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Notarial procedures
3 Organizarea profesiilor juridice CJ1203 DO 1 2 0 6 0 0 0
Organisation of the legal professions
4 Etică şi integritate academică CJ1204 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
5 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni CJ1205 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 6 6 3   30 0 0 0


Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: CRIMINALISTICĂ
Programme of study: CRIMINALISTICS
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Număr de credite ECTS: 60
Number of ECTS credits: 60
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-2023

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I

Semestrul 1
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                         (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică  CR1101 DO 1 1 2 7 0 0 0
Forensic microscopy and spectroscopy
2 Drept penal european CR1102 DO 2 1 0 6 0 0 0
European Criminal law
3 Tehnici de identificare a comportamentului simulat CR1103 DO 2 1 0 E 6 0 0 0
Lie detection techniques
4 Expertiza criminalistică a scrisului şi a documentelor  CR1104 DO 2 1 0 7 0 0 0
Forensic handwriting and documents examination
5 Practica de specialitate CR1105 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialized Practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 4 5   30 0 0 0


Anul I

Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                         (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite specifice criminalităţii organizate CR1201 DO 2 1 0 E 6 0 0 0
Methodology  of  forensic investigation regarding  illicit activities of organized crime
2 Antropologie judiciară CR1202 DO 1 3 0 E 5 0 0 0
Forensic anthropology
3 Genetică judiciară CR1203 DO 1 3 0 E 6 0 0 0
Forensic Genetics
4 Criminalitatea în sfera patrimoniului cultural CR1204 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Crimes regarding cultural heritage
5 Etică şi integritate academică CR1205 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
6 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni CR1206 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 8 3   30 0 0 0

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPTUL AFACERILOR
Programme of study: BUSINESS LAW
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Număr de credite ECTS: 60
Number of ECTS credits: 60
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-2023

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul I

Semestrul 1
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                   (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                                on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Drept privat comparat  DA1101 DO 2 2 0 6 0 0 0
Comparative Private Law
2 Contencios financiar și fiscal DA1102 DO 2 2 0 5 0 0 0
Financial and tax litigation
3 Procedura insolvenței în plan transfrontalier DA1103 DO 1 2 0 E 5 0 0 0
Insolvency proceedings in cross-border matters
4 Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale DA1104 DO 1 2 0 E 5 0 0 0
Legal Protection of the Intellectual Property 
5 Probleme speciale privind contractele civile DA1105 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Special issues in civil contracts
6 Practica de specialitate DA1106 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialized Practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 9 3   30 0 0 0

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul I

Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                   (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Contractele comerciale internaţionale DA1201 DO 2 1 0 E 6 0 0 0
International Trade Contracts  
2 Dreptul concurenţei şi al consumatorului DA1202 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Competition and Consumer Law
3 Probleme de drept internaţional privat în dreptul afacerilor DA1203 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Issues of Private International Law in Business Law
4 Jurisdicţia muncii             DA1204 DO 2 2 0 6 0 0 0
Labor Jurisdiction
5 Etică şi integritate academică DA1205 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
6 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni DA1206 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 9 5 3   30 0 0 0

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPT EUROPEAN
Programme of study: European Law
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 2 ani
Length of the programme of study: 2 years
Număr de credite ECTS: 120
Number of ECTS credits: 120
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-2023

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL I
Semestrul 1
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                        (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Drept constituţional european DE1101 DO 2 2 0 8 0 0 0
European  Constitutional Law
2 Dreptul Uniunii Europene. Instituții, ordine juridică DE1102 DO 2 2 0 8 0 0 0
European Law. Institutions. Legal Order
3 Fiscalitate europeană DE1103 DO 2 2 0 7 0 0 0
European fiscality
4 Construcţia europeană şi politicile UE DE1104 DO 1 3 0 E 7 0 0 0
European Construction and EU Policies
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 9 0   30 0 0 0

ANUL I
Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                        (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Drept administrativ european DE1201 DO 2 2 0 E 7 0 0 0
European Administrative  Law
2 Protecția libertății de exprimare în dreptul european și internațional DE1202 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Protection of freedom of expression by European and international legal means
3 Convenţia europeană a drepturilor omului. Jurisprudenţa CEDO DE1203 DO 1 2 0 E 7 0 0 0
The European Convention for Human Rights. ECHR Case Law
4 Probleme de drept material al UE DE1204 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Issues of Substantive Law of the EU
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 8 0   30 0 0 0

ANUL II
Semestrul 3
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                        (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Dreptul european al mediului DE2101 DO 2 2 0 7 0 0 0
European Environmental Law
2 Drept Internațional Privat European în raporturile de comerț internațional DE2102 DO 2 2 0 7 0 0 0
European Private International Law applying to international trade
3 Drept penal european DE2103 DO 2 2 0 E 6 0 0 0
European Criminal Law
4 Dreptul european al afacerilor DE2104 DO 2 2 0 E 6 0 0 0
European Business Law
5 Practica de specialitate DE2105 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialized Practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 8 3   30 0 0 0

ANUL II
Semestrul 4
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                        (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1  Filosofia dreptului european DE2201 DO 2 2 0 6 0 0 0
Philosophy of European Law
2 Drepturile omului în Uniunea Europeană DE2202 DO 2 2 0 6 0 0 0
Human Rights in the European Union 
3 Uniunea Europeană în sistemul relaţiilor internaţionale DE2203 DO 1 2 0 EVP 5 0 0 0
Modul 1: UE ca actor global; Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate
European Union in the system of international relations 0 0 0
Module 1: The EU as a global actor; Module 2: Enlarged Europe and Neighborhood Policy
4 Drept social european DE2204 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
European social Law
5 Etică şi integritate academică DE2205 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
6 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni DE2206 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 7 3   30 0 0 0

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: DREPT EUROPEAN extensiunea BĂLŢI
Programme of study: European Law - Bălţi extension
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 2 ani
Length of the programme of study: 2 years
Număr de credite ECTS: 120
Number of ECTS credits: 120
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-2023


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL I
Semestrul 1
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                          (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Drept constituţional european DE1101 DO 2 2 0 8 0 0 0
European  Constitutional Law
2 Dreptul Uniunii Europene. Instituții, ordine juridică DE1102 DO 2 2 0 8 0 0 0
European Law. Institutions. Legal Order
3 Fiscalitate europeană DE1103 DO 2 2 0 7 0 0 0
European fiscality
4 Construcţia europeană şi politicile UE DE1104 DO 1 3 0 E 7 0 0 0
European Construction and EU Policies
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 9 0   30 0 0 0

ANUL I
Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                          (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Drept administrativ european DE1205 DO 2 2 0 E 7 0 0 0
European Administrative  Law
2 Protecția libertății de exprimare în dreptul european și internațional DE1206 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Protection of freedom of expression by European and international legal means
3 Convenţia europeană a drepturilor omului. Jurisprudenţa CEDO DE1207 DO 1 2 0 E 7 0 0 0
The European Convention for Human Rights. ECHR Case Law
4 Probleme de drept material al UE DE1208 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Issues of Substantive Law of the EU
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 8 0   30 0 0 0

ANUL II
Semestrul 3
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                          (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Dreptul european al mediului DE2101 DO 2 2 0 7 0 0 0
European Environmental Law
2 Drept Internațional Privat European în raporturile de comerț internațional DE2102 DO 2 2 0 7 0 0 0
European Private International Law applying to international trade
3 Drept penal european DE2103 DO 2 2 0 E 6 0 0 0
European Criminal Law
4 Dreptul european al afacerilor DE2104 DO 2 2 0 E 6 0 0 0
European Business Law
5 Practica de specialitate DE2105 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialized Practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 8 3   30 0 0 0

ANUL II
Semestrul 4
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                          (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Filosofia dreptului european DE2201 DO 2 2 0 6 0 0 0
Philosophy of European Law
2 Drepturile omului în Uniunea Europeană DE2202 DO 2 2 0 6 0 0 0
Human Rights in the European Union 
3 Uniunea Europeană în sistemul relaţiilor internaţionale DE2203 DO 1 2 0 EVP 5 0 0 0
Modul 1: UE ca actor global; Modul 2: Europa lărgită și politica de vecinătate
European Union in the system of international relations 0 0 0
Module 1: The EU as a global actor; Module 2: Enlarged Europe and Neighborhood Policy
4 Drept social european DE2204 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
European social Law
5 Etică şi integritate academică DE2205 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
6 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni DE2206 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 7 3   30 0 0 0

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: Drept și ordine publică - Filiala Focșani
Programme of study: Law and public order - Focșani Branch
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 2 ani
Length of the programme of study: 2 years
Număr de credite ECTS: 120
Number of ECTS credits: 120
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-223

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I
Semestrul 1
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                       (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici DOP1101 DO 1 2 0 8 0 0 0
Service reports of civil servants
2 Elemente de drept penal. Parte generală DOP1102 DO 2 2 0 8 0 0 0
Criminal law. General part
3 Management organizațional în instituțiile publice DOP1103 DO 2 2 0 7 0 0 0
Organisational management in public institutions
4 Strategii de argumentare în activitățile de ordine publică DOP1104 DO 2 2 0 E 7 0 0 0
Argumenting strategies in public order activities  
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 8 0   30 0 0 0

ANUL I
Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                       (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Criminalistică.  Tehnici şi procedee moderne de investigare  DOP1205 DO 1 2 0 E 7 0 0 0
Forensic Science. Modern Techniques and Procedures of Investigation
2 Drept penal special. Probleme speciale de teorie și practică DOP1206 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Special criminal law. Special issues of theory and practice
3 Ordinea publică și contenciosul contravențional DOP1207 DO 2 1 0 E 7 0 0 0
Public order and contraventional disputes
4 Elemente de procedură penală. Urmărirea penală DOP1208 DO 2 2 0 E 8 0 0 0
Elements of criminal proceedings. Prosecution
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 7 0   30 0 0 0

ANUL II
Semestrul 3
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                       (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                    on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Convenţia europeană a drepturilor omului. Jurisprudenţa CEDO DOP2101 DO 2 1 0 7 0 0 0
The European Convention for Human Rights. ECHR Case Law
2 Drept penal european DOP2102 DO 2 2 0 6 0 0 0
European Criminal Law
3 Elemente de procedură penală. Judecata DOP2103 DO 2 2 0 E 6 0 0 0
Elements of criminal proceedings. Judgment
4 Drept execuțional penal. Elemente speciale DOP2104 DO 2 2 0 E 7 0 0 0
Criminal execution law. Special items
5 Practica de specialitate DOP2105 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialized Practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 7 3   30 0 0 0

ANUL II
Semestrul 4
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                       (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                   on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Elemente de răspundere civilă delictuală DOP2201 DO 2 2 0 8 0 0 0
Elements of tort liability
2 Procedura protecției martorilor si victimelor DOP2202 DO 2 1 0 7 0 0 0
Procedure for the protection of witnesses and victims
3 Cooperare judiciară europeană în materie penală DOP2203 DO 1 2 0 E 7 0 0 0
European Judicial Cooperation in  Criminal Law
4 Etică şi integritate academică DOP2204 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
5 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni DOP2205 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 6 5 3   30 0 0 0

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: JURISDICȚII SPECIALE
Programme of study: Special Jurisdictions
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Număr de credite ECTS: 60
Number of ECTS credits: 60
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-2023

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL I

Semestrul 1
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                             (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Litigii privind raporturi de familie și minori JS1101 DO 2 1 0 7 0 0 0
Disputes concerning family and minor relationships
2 Contencios administrativ și contravențional JS1102 DO 2 1 0 7 0 0 0
Administrative and contraventional litigation
3 Contencios financiar și fiscal JS1103 DO 2 1 0 E 6 0 0 0
Financial and tax litigation
4 Controlul jurisdicțional în dreptul Uniunii Europene  JS1104 DO 1 2 0 E 6 0 0 0
Judicial Control in European Union Law
5 Practică de specialitate JS1105 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialised practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 5 3   30 0 0 0

ANUL I
Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                                (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Jurisdicții speciale în dreptul comercial JS1201 DO 2 1 0 E 6 0 0 0
Special jurisdictions in commercial law
2 Drept procesual penal. Probleme speciale de practică JS1202 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Criminal procedural law. Special practical issues
3 CEDO – Procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului JS1203 DO 1 2 0 E 5 0 0 0
ECHR - Proceedings before the European Court of Human Rights
4 Jurisdicția muncii JS1204 DO 2 2 0 E 6 0 0 0
Labor jurisdiction
5 Etică şi integritate academică JS1205 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
6 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni JS1206 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 6 3   30 0 0 0

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Faculty of Law
Domeniul de MASTER: DREPT
Area of study: Law
Specializarea: ŞTIINŢE PENALE
Programme of study: CRIMINAL LAW
Limba de predare: româna
Teaching language: romanian
Durata programului de studiu: 1 an
Length of the programme of study: 1 year
Număr de credite ECTS: 60
Number of ECTS credits: 60
Forma de învăţământ: IF
Mode of study: full-time education
An universitar 2022-2023

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul I

Semestrul 1
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                                    (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                       on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Probleme speciale de drept penal general SP1101 DO 2 2 0 6 0 0 0
Special Issues of Criminal Law
2 Psihologie judiciară SP1102 DO 1 2 0 E 5 0 0 0
Forensic Psychology
3 Jurisdicţii speciale în dreptul penal SP1103 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Special Jurisdictions in Criminal Law 
4 Tehnici de argumentare utilizate în dezbaterea juridică  SP1104 DO 1 2 0 4 0 0 0
Argumentation Techniques Used in Juridical Debate
5 Drept penal european   SP1105 DO 2 2 0 E 6 0 0 0
European Criminal Law
6 Practica de specialitate SP1106 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Specialized Practice
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 8 9 3   30 0 0 0

Anul I
Semestrul 2
Nr. crt. Denumirea disciplinei Cod disciplină Tipul disiciplinei Nr. ore/săpt.                                    (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate                 on line/sem.
C S L C S L
Discipline obligatorii (compulsory courses)
1 Probleme medico-legale SP1201 DO 1 2 0 E 5 0 0 0
Forensic-Medicine Issues
2 Drept procesual penal. Probleme speciale de practică SP1202 DO 2 1 0 E 6 0 0 0
Criminal Procedural Law. Special practical Issues
3 Cooperarea judiciară europeană în materie penală  SP1203 DO 1 2 0 6 0 0 0
European Judicial Cooperation in  Criminal Law
4 Criminalistică.  Tehnici şi procedee moderne de investigare  SP1204 DO 2 1 0 E 5 0 0 0
Forensic Science. Modern Techniques and Procedures of Investigation
5 Etică şi integritate academică SP1205 DO 1 0 0 EVP 4 0 0 0
Ethics and academic integrity
6 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni SP1206 DO 0 0 3 EVP 4 0 0 0
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks
Total ore pe semestru, total probe pe semestru, total credite pe semestru, medie procent activități desfășurate on line: 7 6 3   30 0 0 0

Examen de disertație / Disertation examen 10 credite/10 ECTS
Legendă:
C - Curs, S - Seminar, L -Laborator/Lucrări practice
FV - Forma de verificare (E -Examen, EVP -evaluare pe parcurs)
CR -Număr de credite ECTS
DO - disciplină obligatorie