Română English Français

Noutăţi şi comunicate

MOBILITĂŢI DE STUDIU ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL ACADEMIC 2021-2022 ÎN CADRUL PROGRAMULUI SEE (ISLANDA, NORVEGIA ȘI LIECHTENSTEIN) - selecţie aprilie-mai 2021

luni , 12 aprilie 2021
luni , 12 aprilie 2021 (actualizat)

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România

Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

FACULTATEA DE DREPT

MOBILITĂŢI DE STUDIU ÎN SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL ACADEMIC 2021-2022

ÎN CADRUL PROGRAMULUI SEE (ISLANDA, NORVEGIA ȘI LIECHTENSTEIN)


DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilitățile SEE de studiu este de 1200 Euro/lună + transport (avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate și prezentarea documentelor)

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenții înmatriculați la zi/fără frecvență/frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza";
 • studenții din anul I licență – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se vor desfășura în anul academic următor celui în care are loc selecția;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali – numai la selecții pentru mobilități de studiu care se desfășoară în același an academic în care are loc selecția;
 • studenții din anul II, respectiv anul III licență (la facultăți unde studiile de licență au o durată de 4 ani) și anul I master;
 • doctoranzi în perioada de prelungire, care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru mobilități desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat;
 • foști beneficiari ai unei mobilități de studiu, cu condiția ca durata totală a mobilităților nu depășească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de mobilități de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenții din anul I licență, dacă selecția are loc în același an academic în care urmează să se desfășoare și mobilitatea SEE pentru care candidează;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali, dacă selecția are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfășoare mobilitatea SEE pentru care candidează;
 • beneficiarii de granturi din alte programe cu finanțare europeană (pentru evitarea dublei finanțări pentru aceeași deplasare);
 • studenții înmatriculați la alte instituții de învățământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare și neînmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, chiar dacă își desfășoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

SELECȚIE CONDIȚIONATĂ:

 • Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii master și doctorat pot participa la eventuale selecții organizate pentru obținerea unei mobilități de studiu SEE numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admiși și pot fi selectați doar pentru mobilități de studiu SEE care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției SEE, acești candidați, dacă sunt declarați admiși, vor figura cu statut de admis condiționat, urmând a deveni automat admiși la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.

 • Înainte de sesiunea de admitere pentru ciclul de studii următor, la nivelul fiecărei facultăți, se pot organiza eventuale selecții pentru studenții și masteranzii din an terminal care intenționează să candideze pentru o mobilitate de studiu SEE desfășurată pe perioada următorului ciclu de studii (master, respectiv doctorat). În Procesul-Verbal încheiat în urma selecției SEE, acești candidați vor avea statut de admis condiționat sau respins. La data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenților în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat, studenții admiși condiționat și care sunt înmatriculați, devin automat titulari.

 • Studenții selectați pentru o mobilitate SEE vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acesteia și vor avea statut de admis condiționat. Acești studenți vor deveni automat admiși numai după ce vor face dovada promovării a cel puțin 1 examen în sesiunea de examinări de la universitatea gazdă.

 • Studenții care doresc să candideze la selecție și au beneficiat anterior de o mobilitate de studiu SEE pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecției, pot obține cel mult statut de admis condiționat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Acești studenți participă la selecție cu rezultatele academice de dinaintea plecării în mobilitatea SEE. La primirea rezultatelor obținute în timpul mobilității și după echivalarea acestora, comisia de selecție va constata dacă studentul selectat condiționat îndeplinește criteriile pentru a deveni admis. Decizia comisiei de selecție se va explicita într-o anexă ce se atașează la Procesul-Verbal de Selecție.

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE SEE DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7;
 • în cazul foștilor beneficiari SEE, să se încadreze în perioada maximă de mobilitate (studiu şi/sau practică) pentru fiecare ciclu de studii (conform Ghidului SEE);
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Documente obligatorii:

a) Curriculum Vitae (redactat în limba engleză);

b) Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză și semnată);

c) Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);

d) Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de studiu SEE, fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, universitatea gazdă, tipul, durata și perioada mobilității;

e) Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este înmatriculat candidatul în momentul selecției. Documentul nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus/SEE.

 • Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

f) copie a permisului de ședere;

 • Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

g) proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat și rezultatele așteptate;

h) recomandare din partea unui cadru didactic;

i) atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv;

j) alte documente care pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b) vor fi prezentate și în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;

c) interviu - 40% din punctaj;

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj.

e) puncte suplimentare - 20% (pentru studenții de etnie rromă și studenții din medii socio-economice dezavantajate)

!!! Indiferent de punctajul obținut la selecție, vor avea prioritate studenții care nu au beneficiat de o mobilitate SEE până la momentul respectiv sau studenții care au beneficiat de un număr mai mic de mobilități SEE.

Modalitatea de contestație:

Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).

Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Operatorului de Program (online, la adresa de email contestatie@anpcdefp.ro).

În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

12 APRILIE 2021

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

10-15 MAI 2021

Depunerea dosarelor de candidatură pe mail, la adresa

10 MAI 2021

(ora 12)

Prezentarea programului SEE

Online, platforma Teams

18 MAI 2021

(ora 12)

Interviul, online, platforma Teams

19 MAI 2021

(orA 16)

Afișarea rezultatelor selecției

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Teodorescu, Serviciul Relații Internaționale, Rectorat –alexandra.teodorescu@uaic.ro, tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)
Coordonator SEE lect. dr. Andra IFTIMIEI, andra.iftimiei@uaic.ro, 0232201379

Afișat astăzi, 12 aprilie 2021

Nr. crt.

Universitatea parteneră

Număr mobilități

Nivel studiu

Limba de studiu

1.

Universitatea Bergen, Norvegia

2

1,2

Engleză B1

2.

Universitatea Bifröst, Islanda

2

1

Engleză B2
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.