Română English Français

Noutăţi şi comunicate

LISTE FINALE cu studentii bursieri in semestrul I, an universitar 2020-2021

joi , 12 noiembrie 2020
joi , 12 noiembrie 2020 (actualizat)

IMPORTANT:

Schimbarile survenite in listele finale, în raport cu listele inițiale, privesc doar modificari pentru anul I licență, dupa cum urmeaza:

  1. BURLACU V. DARIA-ELENA, care detinea bursa de studiu integrală a renuntat la bursa, astfel că primul student din lista de burse de studiu partiale primeste aceasta bursa integrală (ROZNOVAN O.A. DIANA-DARIA), iar primul student, in ordinea descrescătoare a mediilor, care nu a primit bursă intră pe lista de burse parțiale (MOCANU C. RALUCA)
  2. TODEANCĂ MARIA CLAUDIA, care deținea bursă de studiu parțială, a renunțat la bursă, astfel ca urmatorul student din clasamentul mediilor, care nu s-a aflat pe listele initiale, devine student bursier cu bursă partial (JICMON B. SABINA-LARISA

Referitor la contestatiile depuse, Comisia de analiză a procedat la analizarea lor si le-a respins, menținându-și decizia din listele inițiale, astfel că lista burselor sociale rămâne neschimbată.

Cu privire la motivele ce susțin această decizie, Comisia menționează următoarele aspecte:

1. Fondul de burse reprezintă alocarea financiară pe care ministerul de resort o alocă Universității, prin contract instituțional, în funcție de/raportat la numărul studenților de la buget, pe cicluri de studii (licență, respectiv masterat). Același criteriu se aplică, implicit, la împărțirea acestui fond, de către Universitate, către facultăți, iar facultățile, aplică, subsecvent și in cele mai clare condiții de legalitate, același principiu, în cadrul anilor de studiu și specializărilor. Fondul de burse se acordă SEMESTRIAL. Fondul de burse alocat de minister este mereu diferit, ca valoare, de la un semestru la altul, de la un an la altul.

2. Criteriul esențial de acordare a burselor este reprezentat de fondurile alocate fiecărui an de studiu conform articolului nr. 6 din Regulamentul Serviciilor pentru Studenți, respectiv I. Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (“Facultăţile repartizează fondurile de burse pe specializări şi ani de studii, direct proporţional cu numărul de studenţi de la cursurile de zi”). Mai mult, conform Capitolului III - „Criterii de acordare a burselor”, din același Regulament, bursele se acordă în limita fondurilor disponibile.

3.Comisia nu a contestat și nici nu a procedat la neincluderea unor studenti care au depus dosare de burse sociale, pe lista bursierilor, pe motiv că dosarul nu ar fi fost valid, prin documentația pe care o cuprinde. Daca dosarul ar fi fost incomplet, fiecare petent ar fi fost instiintat pentru completarea dosarului, asa cum au si fost cazuri. Acceptarea dosarului, în temeiul validității lui, coincide sau înseamnă înregistrarea unei solicitări a Dumneavoastră, și nu implică și nu impune acordarea bursei. Este înregistrarea unei cereri, este demersul necesar al unui petent, doar o etapă în procesul de analiză, evaluare și acordare bursă.

4.Numărul studenților care primesc bursă, indiferent de natura ei, poate varia de la un semestru la altul, desigur, în funcție de cererile înregistrate, dar mai ales a fondurilor disponibile în acest scop. Daca toti studenții Facultății de Drept, sau un număr foarte mare dintre ei ar depunde dosar pentru bursa socială, nu înseamnă ca toti vor primi, întrucât fondul de burse este destinat și burselor de studiu și performanță academică. Această limitare a fondului pentru bursele sociale este determinată, atât prin reglementări, cât și prin prioritizarea necesară a categoriilor de cazuri sociale

5. Cu privire la acordarea burselor sociale, în conformitate cu:

i. Art. 42 din Regulamentul Serviciilor pentru Studenți, respectiv I. Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (“bursele de ajutor social se pot acorda anual, studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent, în limita fondurilor disponibile”),

ii. Art. 6 (1) din Ordinul M.E.N. nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă (publicat în Monitorul Oficial nr. 155 din 2 martie 2017) (Bursele sociale se acordă, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit de către senatul universitar)

iii. Art. 10 (3) din Ordinul M.E.N. nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă (publicat în Monitorul Oficial nr. 155 din 2 martie 2017) (“Din fondul de burse repartizat universităţilor, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale”),

Comisia subliniază că la alcătuirea listei cu studenții posesori de bursă socială a procedat la următoarele:

- respectarea condiției de acordare a minimum 30% din fond către bursele sociale (fond total care a fost sensibil mai mic în acest semestru decît în semestrele anterioare), așa cum prevede Ordinul M.E.N. nr. 3392/2017; Norma din Ordinul de Ministru, anterior menţionat, are ca destinatar Universităţile publice (de stat) şi are un caracter imperativ, în sensul de impunere a unui cuantum de minimum 30% din totalul fondului de burse către categoria burselor sociale (condiţie pe care o îndeplineşte deja Facultatea de Drept), fără să impună acoperirea tuturor cererilor de burse sociale, cunoscut fiind faptul că fondul total se adresează şi celorlalte categorii de burse (performanţă, merit, studiu etc).

- Comisia a realizat ponderea regulamentar-legală, împărțirea judicioasă și păstrarea echilibrului rezonabil, absolut necesar și nediscriminatoriu între fondul pentru bursele de studiu și cel pentru bursele sociale - astfel că, în acest semestru, raportat la fondul primit, cele 99 de burse acordate, dintr-un total de 187 de dosare depuse, reprezintă un procent de 30,23 %, din fondul total.

- Astfel, bursele sociale au fost acordate respectandu-se alocarea de minimum 30% din fondul total de burse, pentru aceasta categorie de burse.

- Prioritizarea, conform prevederilor regulamentare, este cea care apare si pe listele afisate: studenti centre de plasament, orfani de unul sau ambii parinti, dosarele pe criterii medicale si dosarele pe criteriul veniturilor mici.

- Studentii care au depus dosare pe criteriul veniturilor mici au fost prioritizate in ordinea crescatoare a acestor venituri. Avand in vedere faptul limitarii fondului existent, din cele 187 dosare depuse si inregistrate, doar 99 dosare s-au incadrat in acest fond, respectiv până la suma de 375,58 lei pe membru de familie. Reamintim conditia esentiala a obtinerii burselor: IN LIMITA FONDULUI DISPONIBIL.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.