Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Admitere studii de LICENŢĂ - IF: depunere dosar candidaţi admişi la studii cu Frecvenţă, IF taxă, conform graficului de programare

miercuri , 26 august 2020
luni , 31 august 2020 (actualizat)

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA INVĂȚÂMÂNT CU FRECVENȚĂ (TAXĂ) în sesiunea iulie 2020

 

 

Candidaţii admişi la IF cu taxă se vor prezenta cu actele necesare la Secretariatul IF al facultăţii, personal sau prin împuternicit, cu procură notarială, potrivit graficului de programare a candidaţilor, pe zile/ore.

Cei care, din motive obiective, nu se pot prezenta la ora programată sunt rugați să anunțe acest fapt prin e-mail la adresa secretariatzi.drept@uaic.ro și să indice un interval posibil. De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să depună următoarele documente (excepţie fac cei care au depus deja dosarul complet):

 1. un dosar plic (pe dosar, la mijloc, se va scrie cu litere mari – „numele, iniţiala tatălui, prenumele, numele de căsătorie (dacă e cazul)”, iar dedesubt “Admitere licenţă iulie 2020”;
 2. xerocopie după cartea de identitate;
 3. xerocopie după certificatul de naştere;
 4. xerocopie după actele care atestă schimbarea numelui şi cererea tip pentru adăugarea acestuia, aprobată de decan (dacă este cazul) – vezi document ataşat;
 5. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original și un set de copii xerox alb-negru. Excepție fac candidații admiși pe locuri cu taxă, care sunt înmatriculaţi la altă facultate. Aceştia vor depune actele de studiu din liceu în copie legalizată şi o adeverinţă eliberată de facultatea la care se află originalul, cu menţiunea privind numărul de semestre urmate la buget, cu sau fără bursă.
 6. diploma de licență+suplimentul la diplomă/foaia matricolă sau adeverinţa de absolvire pentru promoţia 2020, în original (în cazul absolvenţilor de altă specializare). Aceştia trebuie să depună şi o adeverinţă eliberată de prima facultate cu menţiunea privind numărul de semestre urmate la buget, cu sau fără bursă;
 7. copie după dovada de plată a taxei de şcolarizare în cuantum 700 de lei (reprezentând jumătate din taxa primului semestru de studiu);
 8. copie după dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (cea încărcată pe platforma de admitere);
 9. 3 fotografii  tip legitimaţie (format 2/2,5 cm), cu numele scris pe verso;
 10. adeverinţă medicală tip (cea încărcată pe platforma de admitere);
 11. un document oficial al băncii din care să reiasă codul IBAN al contului candidatului (în vederea primirii eventualelor drepturi băneşti).  Băncile la care candidaţii pot să-și deschidă cont sunt: B.R.D., Banca Transilvania, ING Bank, B.C.R., Raiffeisen Bank, Alpha Bank, Piraeus (First Bank).

 

 

Candidații sunt sfătuiți ca înainte de a preda dosarul, să-şi scaneze documentele şi să facă mai multe copii xerox, eventual legalizate, după documentele originale.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.