Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Admitere studii de LICENŢĂ - IFR: depunere dosar candidaţi admişi la studii cu Frecvenţă Redusă , conform graficului de programare

miercuri , 26 august 2020
miercuri , 26 august 2020 (actualizat)

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

LA CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Candidaţii admişi la cursuri cu frecvenţă redusă care au făcut înmatricularea (prin trimiterea pe email a contractului de studii şi chitanţei) se vor prezenta la Secretariat FR conform graficului de programare a candidaţilor pe zile/ore cu dosarul de admitere care să cuprindă toate documentele (documentele scanate la înscrierea online, la care se vor adauga 3 fotografii tip buletin, iar absolvenţii de altă facultate vor aduce şi diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă).

Vă rugăm să respectaţi programarea!

Candidaţii se vor prezenta personal sau  prin împuternicit cu procură notarială, în ziua şi ora la care au fost programaţi, cu cartea de identitate, pix şi cu respectarea normelor sanitare.

Candidații sunt sfătuiți, înainte de a preda dosarul, sa facă copii legalizate, copii xerox de pe documentele de studii originale.

Pe dosarul plic, la mijloc, se va scrie cu litere mari – numele, iniţiala tatălui, prenumele, numele de căsătorie (dacă e cazul), iar dedesubt se va scrie, tot cu litere mari, Admitere licenţă iulie 2020.

În colţul din stânga sus, se va scrie numărul dosarului şi data la care v-aţi înscris online.

Dosarul va cuprinde, în ordinea de mai jos, următoarele documente:

-          DIPLOMA DE BACALAUREAT  în original şi copie xerox;

-          DIPLOMA DE BACALAUREAT  copie legalizată şi copie xerox  - doar pentru candidaţii admişi/înmatriculaţi şi la altă facultate sau sunt studenţi la altă facultate.  În acest caz e necesar să depună la dosar şi o adeverinţă din care să reiasă că persoana respectivă este student sau candidat admis / înmatriculat la o altă facultate, cu menţiunea că diploma de bacalaureat şi foaia matricola în original sunt la facultatea respectivă. Pentru cei care sunt deja studenţi la alte facultăţi se va menţiona şi nr. de semestre la buget şi nr. de semestru cu bursă.

-          FOAIA MATRICOLĂ liceu în original şi copie xerox;

-          FOAIA MATRICOLĂ liceu copie legalizată şi copie xerox -  doar pentru candidaţii admişi/înmatriculaţi şi la altă facultate sau sunt studenţi la altă facultate;

-          DIPLOMA DE LICENŢĂ ŞI SUPLIMENTUL LA DIPLOMA/FOAIA MATRICOLĂ în original şi copie xerox - pentru absolvenţii de altă facultate;

-          CARTEA DE IDENTITATE copie xerox;

-          CERTIFICATUL DE NAŞTERE copie xerox;

-          CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) copie xerox; 

Pentru candidaţii care doresc să apară pe actele de studii şi cu numele de căsătorie –  se va completa cererea tip (care va fi aprobată de decan) – a se vedea cererea ataşată.

Candidaţii care nu doresc adaugarea numelui de căsătorie pe actele de studii nu vor completa cererea şi vor figura pe actele de studii doar cu numele din certificatul de naştere.

-          ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP (cea încărcată pe platforma de admitere);

-          În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă);

 

-          3 FOTOGRAFII  tip legitimaţie (format 2/2,5 cm), cu numele scris pe verso;

 

-          Copie dovada plăţii taxei de admitere (chitanţa sau dovada tranzacţiei on-line) (cea încărcată pe platforma de admitere);

 

-          Copie după chitanţa de plată (dovada tranzacţie on-line) a jumătate din taxa de şcolarizare pe sem I (700 lei) achitată la înmatriculare;
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.