Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Zilele Universității. 165 de ani de învățământ juridic la Iași, 2020

vineri , 30 octombrie 2020
miercuri , 09 martie 2022 (actualizat)

Conferința națională: 165 de ani de învățământ juridic la Iași

Tema conferinței: Influențe actuale ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului românesc

Premisele dezbaterilor: Racordarea dreptului românesc la dreptul european constituie un proces de durată, în care receptarea soluțiilor pronunțate de instanțele europene are un rol esențiale. Conferința își propune să exploreze modul în care soluțiile pronunțate atât de Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cât și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, influențează soluțiile legislative din dreptul național ori, după caz, jurisprudența instanțelor naționale. Conferința este deschisă tuturor celor interesați de această problematică, dorind să surprindă ipostazele temei generale în ramuri de drept diferite, precum și să creeze un spațiu de dialog între specialiștii dreptului. Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Lucrările elaborate vor fi publicate, după peer review, într-un volum aniversar al Analelor Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale HeinOnline, CEEOL, Scipio.

Comitet științific: Conf. univ. dr. Mirela STANCU, Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA, Conf. univ. dr. Radu RIZOIU,  Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA

Comitet de organizare: conf. dr. Ioana Maria Costea, lector dr. Nicolae-Horia Țiț, lect. dr. Mihai Dunea

Textul complet al articolului va fi transmis până la data de 01.12.2020 pe adresa anale.drept@uaic.ro, cu respectarea normelor de redactare disponibile la adresa http://pub.law.uaic.ro/ro/ghidul-autorilor

Format de lucru: Conferința va avea loc în mediul virtual în data de 30.10.2020 în doi timpi: un panel central (în prima parte a zilei) și paneluri tematice (în a doua parte a zilei).

Programul panelului central (transmis în direct pe juridice.rojuridice.ro/livehttps://www.facebook.com/JURIDICE.ro  şi youtube.com/c/videojuridice):

Ora 10.45 – deschiderea sesiunii de comunicări științifice, cuvânt de bun venit - Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ora 11.00 – Conf. univ. dr. Mirela STANCU, Judecător, Tribunalul Uniunii Europene – „Reflectarea jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia executării silite, în special în ceea ce privește contestația la executare”
Ora 11.30 – Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA, Facultatea de Drept, Universitatea din București – „O armonizare dificilă: modificarea contractelor publice”
Ora 12.00 – Conf. univ. dr. Radu RIZOIU, Facultatea de Drept, Universitatea din București - „La Paris, la colţ de străzi... incapacitatea se dă cu porția”
Ora 12.30 – Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – „Europa și merele de aur. Sau despre lectura normei fiscale prin regulile pieței unice”

Moderatorul panelului – Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

SECȚIUNEA DREPT PUBLIC, DREPT EUROPEAN ȘI STUDII EUROPENE

Panelul I – orele 14.00 – 16.00

Moderatori – Emanoil Corneliu MOGÎRZAN, Carmen MOLDOVAN

14.00 – 14.20 - Marius BALAN - Demnitatea umană în jurisprudența europeană / Human Dignity in the European Jurisprudence

14.20 – 14.40 - Alina GENTIMIR - Reglementarea actuală a violenței domestice - între standardele europene referitoare la digitalizare și noile exigențe naționale procesuale penale / Current regulation of domestic violence - between European standards on digitization and new national criminal procedure requirements

14.40 – 15.00 - Ana-Maria GOLDAN - Rolul patern în viziunea judecătorilor europeni și impactul deciziilor acestora asupra jurisprudenței din România / The paternal role in the vision of european judges and the impact of their decisions on the jurisprudence from Romania

15.00 – 15.20 – Andra IFTIMIEI - Părinți și copii. Studiu de drept comparat privind jurisprudența Curții europene a drepturilor omului în materia problemelor legate de drepturile copiilor și de drepturile părinților / Parents and children. Comparative law study on the jurisprudence of the European Court of Human Rights on issues related to children's and parents' rights

15.20 – 15.40 – Despina-Martha ILUCĂ - Drumul de la investitorul sofisticat la consumator este pavat cu jurisprudență europeană/The Road from Sophisticated Investor to Consumer is Paved with European Case-law

15.40 – 16.00 - Violeta MELNIC - Regimul juridic european de sancționare a încălcărilor legislației piețelor privind instrumentele financiare / European sanctioning legal regime of violations of the legislation of markets in financial instruments

Panelul II – orele 16.00 – 18.00

Moderatori – Marius BALAN, Alina GENTIMIR

16.00 – 16.20 - Emanoil Corneliu MOGÎRZAN - Observații privind nediscriminarea în România. Trecut și prezent. Aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 / Comments on discrimination in Romania. Past and present. The application of the Government Ordinance no. 137/2000

16.20 – 16.40 - Carmen MOLDOVAN - Implicații ale dreptului Uniunii Europene asupra reformelor sistemului judiciar. Succint comentariu al Opiniei Avocatului General din 23 septembrie 2020 în cauzele reunite C-83/19, C-127/19, C-195/19,C-291/19, C-355/19, C-397/19 / Impact of the European Union law on judicial reforms. Brief remarks on the Advocate General's Opinion of 23 September 2020 in joined cases C-83/19, C-127/19, C-195/19,C-291/19, C-355/19, C-397/19

16.40 – 17.00 - Călin-Ioan RUS - Analiză privind prioritatea dreptului unional față de legislația națională. Prevalența dreptului unional asupra constituțiilor statelor membre / An overview on European law’s priority over national law. The preeminence of the European law over the Member States’ Constitutions

17.00 – 17.20 - Tudor-Matei RUSU - Chestiunea prejudicială în cadrul procedurilor de arbitraj / Preliminary rulings in the arbitral procedures

17.20 – 17.40 - Snejana SULIMA - Impactul jurisprudenței CEDO în materie de violență domestică / The impact of the ECHR case-law on the domestic violence regulations

17.40 – 18.00 - Vlad VIERIU - Libertatea de religie și de cult în siajul restricțiilor adoptate din cauza pandemiei de COVID 19 / Freedom of religion and worship facing legal limitations during COVID 19 pandemics

SECȚIUNEA ȘTIINȚE PENALE

Panelul I – orele 14.00 - 16.00

Moderator – Mihai DUNEA

14.00 – 14.20 - Mirela Mihaela APOSTOL - Confidențialitatea relației avocat-client în cauzele penale / The confidentiality of lawyer-client relation in criminal cases

14.20 – 14.40 - Daniel ATASIEI - Avocatul și relația sa cu adevărul în procesul penal / The laywer and his relation to the truth in the criminal trial

14.40 – 15.00 - Ancuţa BLANARIU – Evoluţia aplicării în jurisprudenţa naţională a jurisprudenței Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia principiului "non bis in idem". Studii de caz / The evolution of the application in the national jurisprudence of the jurisprudence of the European Court of Human Rights in the matter of the "non bis in idem" principle. Case studies

15.00 – 15.20 - Cătălin Mihai CHIRITA - "Ne bis in idem" - sancțiuni din dreptul muncii vs. drept penal / "Ne bis in idem" - labor law punishment vs. criminal punishment

15.20 – 15.40 – Anda CRIȘU-CIOCÂNTĂ – Influența jurisprudenței CEDO asupra principiului nemijlocirii în procesul penal român. Perspectiva jurisprudențială / The influence of the ECHR jurisprudence on the principle of immediacy in the Romanian criminal trial. The jurisprudential perspective

15.40 – 16.00 – Ancuţa Elena FRANŢ - Modelarea statutului expertului în România ca efect al hotărârilor CEDO / Shaping the status of the expert in Romania as an effect of ECHR decisions

Panelul II – orele 16 -17.40

Moderator - Ancuţa Elena FRANŢ

16.00 – 16.20 – Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA, Reflecții pe marginea unor soluții legislative și jurisprudențiale privind violența domestică / Reflections on some legislative and jurisprudential solutions regarding the domestic violence phenomenom

16.20 – 16.40 - Alexandra NOVAC-LECA, Aspecte privind sancționarea nerespectării "termenului rezonabil" in materie penala. Transpunerea efectelor jurisprudenței CEDO cu privire la nerespectarea "termenului rezonabil " in sistemul nostru de drept procesual penal.
Remarks regarding the penalty for not taking into consideration the importance of the "reasonable term" in dealing with the criminal law. How can our criminal legal system benefit from the type of penalty given by the European Court of Human Rights in cases regardind the reasonable term issue

16.40 – 17.00 - Manuela Maria PUŞCĂ, Andrei Claudiu RUS, Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Consecinţele încălcării drepturilor prevăzute de Convenţie / Review in the case of the decisions of the European Court of Human Rights.
Consequences of a violation of the rights under the Convention

17.00 – 17.20 - Mădălin Marian PUŞCĂ; Costin Cristian PUŞCĂ - Limite ale valorificării art. 6 CEDO, dreptul la un proces echitabil, în cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 din Codul de procedură penală / Limits of capitalization of art. 6 ECHR, the right to a fair trial, in case of appeal in cassation provided by art. 438 par. (1) point 7 of the Code of Criminal Procedure

17.20 – 17.40 - Marius Sebastian STRIBLEA - Câteva considerații in legătura cu unele aspecte de neconstituționalitate ale dispozițiilor art. 192 alin. 2 din Codul penal / Some considerations regarding several aspects of unconstitutionality of the provisions of art. 192 par. 2 from the Penal Code

SECȚIUNEA DREPT PRIVAT

Panelul I – Orele 13.30 – 15.50

Moderatori – Septimiu PANAINTE, Lucia IRINESCU

13.30 – 13.50 - Valeriu CIUCĂ - Simboluri pitagoreice în dreptul comparat. Exerciții preliminare de etnologie juridică și comparată / Pythagorean symbols in comparative law. Preliminary exercises in legal and comparative ethnology

13.50 – 14.10 – Codrin CODREA - Conceptul de perenitate contractuală în dreptul francez și cel românesc / The concept of contractual permanence in French and Romanian law

14.10 – 14.30 - Mirela Carmen DOBRILĂ - Modificări/remake-uri recente ale Legii nr. 17/2014 cu privire la dreptul de preempțiune la vânzarea de terenuri agricole situate in extravilan, în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene / Recent amendments / remakes of Law no. 17/2014 on the right of preemption for the sale of agricultural land located outside outside the built-up area. Correlations with jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

14.30 – 14.50 – Nicoleta DOMINTE - Unde fugim din dreptul de autor? / Where do we flee from copyright?

14.50 – 15.10 - Gheorghe DURAC - Influențe ale soluțiilor Curții de Justiție a Uniunii Europene pe probleme de mediu în legislația statelor și jurisprudența instanțelor naționale / Influences of the solutions of the Court of Justice of the European Union on environmental issues in the legislation of the states and the jurisprudence of the national courts

15.10 – 15.30 – Luiza-Cristina GAVRILESCU, Evaluarea condițiilor exercitării controlului caracterului abuziv al comisioanelor de întocmire/analiză dosar și de gestionare/administrare a creditului de către instanțele naționale în sensul interpretării unitare a legii în lumina reperelor jurisprudențiale stabilite de C.J.U.E. / Assessment of the conditions for exercising control over the abusive nature of the commissions for drawing up / analyzing files and managing / administering credit by national courts in the sense of unitary interpretation of the law in the light of the jurisprudential landmarks established by the C.J. E.U

15.30 – 15.50 - Juanita GOICOVICI - Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale in cazuistica recenta a CJUE si impactul acesteia asupra jurisprudentei nationale / The evaluation of the unfair contractual terms in CJEU`s recent judgements and its impact on the national jurisprudence

Panelul II – Orele 16.00 – 18.40

Moderatori - Mirela Carmen DOBRILĂ, Luiza-Cristina GAVRILESCU

16.00 – 16.20 - Lucia IRINESCU - Familia si viața de familie in sistemul de drept romanesc. E timpul pentru o schimbare?/ Family and family life in the Romanian legal system. Is it time for a change?

16.20 – 16.40 - Codrin MACOVEI - The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell: CJUE față cu UberExploatarea economiei colaborative / The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell: ECJ Meets the Über-influential Gig Economy

16.40 – 17.00 - Septimiu PANAINTE - Repere din jurisprudența recentă a CJUE privind organizarea timpului de lucru / Highlights from CJEU recent cases on the organisation of working time

17.00 – 17.20 - Ionuț Alexandru TOADER - Nedemnitatea succesorala / Succesion indignity

17.20 – 17.40 - Nicolae-Horia ȚIȚ - Încuviințarea executării silite a debitorului consumator - exigențe europene, realități naționale / Approval of enforcement of consumers - European requirements, national realities

17.40 – 18.00 - Carmen Tamara UNGUREANU - Calificarea europeană a acțiunii în răspundere civilă intentată împotriva unui cocontractant. Cauza CJUE C-59/19 / European characterisation of a civil liability claim brought against the co-contractual party. Case (CJEU) C-59/19

18.00 – 18.20 - Olga Andreea URDA - Impactul jurisprudenței CJUE în materia stabilirii sediului social într-un alt stat membru al Uniunii Europene / Impact of the CJEU case law on the establishment of the registered office in another Member State of the European Union

18.20 – 18.40 – Aura-Elena AMIRONESEI - Cauza C-380/19: reviriment al standardului obligației de informare impusă comercianților in legătura cu soluționarea alternativa a litigiilor (SAL) / Case C-380/19: a renewal of the standards of the information obligation which is imposed to traders in relation to alternative dispute resolution (ADR)
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.