ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂ 2019

Conducători de doctorat / Domenii

- Prof. univ. dr. Tudorel TOADER / Drept penal

- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ / Drept privat comparat

- Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU / Dreptul comerţului internaţional

 

Calendar admitere

ÎNSCRIERI: 2-6 septembrie 2019, la Secretariatul facultăţii, între orele 10-12, 13-15.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR: 9-11 septembrie 2019.

PROBA SCRISĂ + INTERVIU:

-          Drept penal: 9 septembrie 2019, ora 10:00, Sala de Consiliu a facultăţii

-          Drept privat comparat9 septembrie 2019, ora 10:00, Sala V. Pella

-          Dreptul comerţului internaţional9 septembrie 2019, ora 10:00, Sala II.6

AFIŞAREA REZULTATELOR: 12 septembrie 2019, ora 14. Rezultate admitere doctorat 2019.

CONTESTAŢII (doar pentru proba scrisă): Până pe data de 13 septembrie 2019, ora 14, la Secretariatul facultăţii sau pe e-mail la adresa doctorate.drept@uaic.ro (semnată, scanată şi ataşată e-mail-ului).

AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAŢII: 16 septembrie 2019. Nu au fost formulate contestaţii, prin urmare rezultatele afişate în data de 12 septembrie 2019, ora 14, rămân neschimbate.

CONFIRMAREA LOCULUI PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI: 17-19 septembrie 2019, la Secretariat, program între orele 10-12, 13-15. Anunţ despre confirmarea locului şi retragerea dosarelor. 

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE CU CANDIDAŢII ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI: 1 octombrie 2019.

 

Condiţii de admitere: A se vedea Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020.

 

ACTE NECESARE:

 • fişa de înscriere tip, în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • două fotografii tip buletin;
 • copie după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent, alături de suplimentul la diplomă/foaia matricolă, sau adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent), în original şi copie;
 • Curriculum Vitae al candidatului;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • scrisoare de motivaţie privitoare la alegerea specializării de doctorat;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • un dosar plic.

 

Pentru candidaţii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate, diaspora şi bursierii statului român, înscrierea se face centralizat, la nivel de universitate.

 

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

TAXA DE ŞCOLARIZARE: 6000 lei/an 

 

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE:

1. Proba scrisă (tematica este afişată la avizier şi pe site-ul Facultăţii de Drept)

2. Proba orală (interviu)

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.

În cazul mediilor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediilor de la examenul de disertaţie şi, dacă este nevoie, de la examenul de licenţă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ

 

DREPT PENAL

Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Număr de locuri: 2 locuri buget (români, cu frecvenţă, cu bursă), 2 locuri cu taxă (români, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)

Tematică

 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare;
 2. Infracțiuni contra persoanei;
 3. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei;
 4. Infracţiuni de corupție și de serviciu;
 5. Infracţiunile electorale.

Bibliografie

 • Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul juridic, București, 2016;
 • Florin Streteanu, Daniel Nițu - Noul Cod penal – partea generală, Editura Universul juridic, București, 2015;  
 • Valerian Cioclei, Drept penal partea specială I – Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, Ediția 3 – revizuită și adăugită - Editura C.H. Beck, București, 2018;
 • Valerian Cioclei, C. Rotaru, A.R, Trandafir, Drept penal. Partea speciala II, Editia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2018;
 • George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) -  Explicațiile noului Cod penal, vol. I-V, Editura Universul Juridic, București, 2015-2016; 
 • Georgiana Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile – Codul penal. Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, 2016;
 • Viorel Pasca – Drept penal. Partea generala ediția IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015; 
 • Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, ș.a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016;
 • Sergiu Bogdan, Doris Alina Serban, Drept penal. Partea speciala. Infractiuni contra persoanei si contra infaptuirii justitiei, Editura Universul Juridic, București, 2017;
 • Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crișu-Ciocîntă, Sebastian Rădulețu, Mihai Dunea - Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014;
 • Sergiu Bogdan, Doris Alina Serban, Drept penal. Partea speciala. Infractiuni contra persoanei si contra infaptuirii justitiei, Editura Universul Juridic, București, 2017;
 • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
 • Jurisprudenţa CCR, CEDO, CJUE, referitoare la tematica de concurs.

 

DREPT PRIVAT COMPARAT

Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ

Număr de locuri: 1 loc buget (români, cu frecvenţă, cu bursă), 1 loc cu taxă (români, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă),  1 loc cont propriu valutar (cetăţeni străni)

Tematică:

Izvoarele formale ale dreptului privat în cadrul sistemelor: romano-germanic, common law, religios islamic şi tradiţional hindus;
”Subiectivitatea comparației” sistemelor juridice în viziunea comparatistului Pierre Legrand
Competenţele ratione materiae şi ratione personae vel loci în Franţa şi în S.U.A.;
Subiectele colective de drept în Franţa, S.U.A. şi Grecia
Regimul de protecție pentru incapabili în S.U.A. (The Protective Regime of Persons without Juridical Capacity in USA)
Dreptul civil francez în raport cu sistemele juridice străine (Le droit civil français en face des systèmes juridiques étrangers) în opera lui Jean Carbonnier
Concepția comparatistului Leontin-Jean Constantinesco asupra caracterului pozitiv al dreptului comparat, exprimată în Cartea I, Tomul al III-lea al Tratatului de drept comparat
R.C. van Caenegen despre Șase contraste între civil law și common law
Aculturația juridică ”pe verticala istoriei”, prin forța prestigiului sistemului de drept roman și moștenirea romană în dreptul englez. Argumentele din prefața operei capitale (The principles of Roman Law ...) lui William L. Burdick

Bibliografie de inițiere:

Valerius M. Ciucă (coordonator) et alii, Lecţii de drept privat comparat, vol. I-III, Ed. Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2005-2009;
Pierre Legrand, Dreptul comparat, Ed. Lumina Lex, 2001;
Leontin-Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat, Ed. ALL, Bucureşti, vol. III ”Știința dreptului comparat”, 2001;
R.C. van Caenegen, European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity Over Two Millennia, Cambridge University Press, 2002;
William L. Burdick, The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law, Rochester: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1938;
Jean Carbonnier, Droit civil. Introduction, PUF, Paris, 1996;
Colectiv, Les juridictions des Etats membres de l’Union européenne. Structure et organisation, Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, 2010.

 

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU

Număr de locuri: 1 loc buget (români, cu frecvenţă, cu bursă), 2 locuri cu taxă (români, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă), 1 loc buget (român de pretutindeni)

Tematică:

1. Participanții la activitatea de comerț internațional.

- Operatorii privați: societatea unică (naționalitatea și legea aplicabilă); operațiunile transnaționale de regrupare a societăților (fuziunea transnațională, preluarea controlului, operațiunea joint venture, grupurile transnaționale de societăți); forme de societăți în Uniunea Europeană; insolvența în comerțul internațional.

- Statul – operator de comerț internațional. Investițiile.

2. Legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional.

- Legea aplicabilă (norme imperative, norme supletive, lex mercatoria).

- Reglementarea litigiilor de comerț internațional (instanța competentă; medierea și alte mijloace alternative de soluționare a litigiilor; arbitrajul în comerțul internațional).

3. Operațiunile de comerț internațional.

- Faza pregătitoare a operațiunilor de comerț internațional.

- Faza contractuală a operațiunilor de comerț internațional (clauzele obișnuite în contractele de comerț internațional).

4. Operațiuni de comerț internaționalContracte.

Comerțul electronic. Contractul electronic. Contractul cloud computing.

- Contractul de vânzare internațională de mărfuri.

- Contractele de comercializare (contractul de agenție, contractul de distribuție, contractul de franciză, contractul offshore outsourcing).

- Contractele de transport (transportul rutier internațional de mărfuri, transportul feroviar internațional de mărfuri, transportul maritim internațional de mărfuri, transportul aerian internațional de mărfuri, transportul multimodal internațional de mărfuri).

- Contracte de comerț internațional cu privire la dreptul de proprietate intelectuală (contractul de know-how, contractul de licență).

Contracte de finanțare a operațiunilor de comerț internațional (contractul de leasing, contractul de factoring, contractul third party litigation funding contractul crowfunding). Efectele de comerț: cambia, biletul la ordin, cecul în comerțul internațional.

Bibliografie:

1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Hamangiu, București, 2018

2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014

3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat - Partea generală şi Partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

4. Indira Carr, Peter Stone, International Trade Law, Editura Routledge, UK, 2014 (pentru cei interesați, cartea poate fi consultată la sala de lectură a bibliotecii Facultății de Drept)

Arhivă subiecte:  2019;  2018;  2017
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.5187 sec.