ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂ 2018

 

Conducători de doctorat / Domenii

- Prof. univ. dr. Tudorel TOADER / Drept penal

- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ / Drept privat comparat

- Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU / Dreptul comerţului internaţional

 

Calendar admitere

ÎNSCRIERI: 3-8 septembrie 2018, la Secretariatul facultăţii, de luni până vineri între orele 9-12 şi 13-16; sâmbătă, 8 septembrie, între orele 9-12.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR: 10-12 septembrie 2018.

PROBA SCRISĂ + INTERVIU:

-          Drept penal: 10 septembrie 2018, ora 10:00, Sala de consiliu

-          Drept privat comparat: 10 septembrie 2018, ora 8:00, Sala V. Pella

-          Dreptul comerţului internaţional: 10 septembrie 2018, ora 10:00, Sala II.6

AFIŞAREA REZULTATELOR: 17 septembrie 2018, ora 10:00. Rezultate admitere doctorat 2018

CONTESTAŢII (doar pentru proba scrisă): Până pe data de 18 septembrie 2018, ora 10:00, la Secretariatul facultăţii sau pe e-mail la adresa doctorate.drept@uaic.ro.

AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ CONTESTAŢII: 18 septembrie 2018. Cele două contestaţii depuse au fost respinse, prin urmare rezultatele afişate în data de 17 septembrie 2018, ora 10, rămân valabile.

CONFIRMAREA LOCULUI PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI: 20-21 septembrie 2018, la Secretariat, program între orele 10-12, 13-15. Anunţ despre confirmarea locului şi retragerea dosarelor. 

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE CU CANDIDAŢII ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI: 1 octombrie 2018.

 

Condiţii de admitere: A se vedea Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019.

 

ACTE NECESARE:

 • fişa de înscriere tip, în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • două fotografii tip buletin;
 • copie după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent, alături de suplimentul la diplomă/foaia matricolă, sau adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent), în original şi copie;
 • Curriculum Vitae al candidatului;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • scrisoare de motivaţie privitoare la alegerea specializării de doctorat;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • un dosar plic.

 

Pentru candidaţii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate, diaspora şi bursierii statului român, înscrierea se face centralizat, la nivel de universitate.

 

Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2018 (conform aprobării Senatului din 19.07.2018):

Domeniul

IF cu bursă MEN

Domenii prioritare (IF cu bursă UAIC)

IFR români - cu bursă UAIC

IFR - rromi

DREPT

2

1

1

-

IF = învăţământ cu frecvenţă, IFR = învăţământ cu frecvenţă redusă

 

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

TAXA DE ŞCOLARIZARE: 6000 lei/an

 

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE:

1. Proba scrisă (tematica este afişată la avizier şi pe site-ul Facultăţii de Drept)

2. Proba orală (interviu)

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.

În cazul mediilor egale, departajarea candidaţilor se face pe baza notelor de la examenul de disertaţie şi, dacă este nevoie, pe baza mediilor de la examenul de licenţă.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ

 

DREPT PENAL

Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Număr de locuri disponibile: 2 locuri buget, 1 loc pentru românii de pretutindeni, 1 loc cu taxă

Tematică

 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare;
 2. Infracțiuni contra persoanei;
 3. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei;
 4. Infracţiuni de corupție și de serviciu;
 5. Infracţiunile electorale.

Bibliografie

- Constantin Mitrache, Cristian Mitrache – Drept penal român. Partea generală, Editura Universul juridic, București, 2014;

- Florin Streteanu, Daniel Nițu - Noul Cod penal – partea generală, Editura Universul juridic, București, 2015;

- George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) - Explicațiile noului Cod penal, vol. I-V, Editura Universul Juridic, București, 2015-2016;

- Georgiana Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile – Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 2014;

- Viorel Pasca – Drept penal. Partea generala ediția IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015;

- Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, ș.a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2014;

- Sergiu Bogdan, Doris Șerban, George Zlati - Noul Cod penal. Partea specială. Analize, explicații, comentarii, Editura Universul Juridic, București, 2014;

- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Conform noului Cod penal, Editura C.H. Beck, București, 2014;

- Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crișu-Ciocîntă, Sebastian Rădulețu, Mihai Dunea - Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014;

- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;

- Jurisprudenţa CCR și CEDO, referitoare la tematica de concurs.

 

DREPT PRIVAT COMPARAT

Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ

Număr de locuri disponibile: 1 loc buget

Tematică:

Izvoarele formale ale dreptului privat în cadrul sistemelor: romano-germanic, common law, religios islamic şi tradiţional hindus;
”Subiectivitatea comparației” sistemelor juridice în viziunea comparatistului Pierre Legrand
Competenţele ratione materiae şi ratione personae vel loci în Franţa şi în S.U.A.;
Subiectele colective de drept în Franţa, S.U.A. şi Grecia
Regimul de protecție pentru incapabili în S.U.A. (The Protective Regime of Persons without Juridical Capacity in USA)
Dreptul civil francez în raport cu sistemele juridice străine (Le droit civil français en face des systèmes juridiques étrangers) în opera lui Jean Carbonnier
Concepția comparatistului Leontin-Jean Constantinesco asupra caracterului pozitiv al dreptului comparat, exprimată în Cartea I, Tomul al III-lea al Tratatului de drept comparat
R.C. van Caenegen despre Șase contraste între civil law și common law
Aculturația juridică ”pe verticala istoriei”, prin forța prestigiului sistemului de drept roman și moștenirea romană în dreptul englez. Argumentele din prefața operei capitale (The principles of Roman Law ...) lui William L. Burdick

Bibliografie de inițiere:

Valerius M. Ciucă (coordonator) et alii, Lecţii de drept privat comparat, vol. I-III, Ed. Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2005-2009;
Pierre Legrand, Dreptul comparat, Ed. Lumina Lex, 2001;
Leontin-Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat, Ed. ALL, Bucureşti, vol. III ”Știința dreptului comparat”, 2001;
R.C. van Caenegen, European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity Over Two Millennia, Cambridge University Press, 2002;
William L. Burdick, The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law, Rochester: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1938;
Jean Carbonnier, Droit civil. Introduction, PUF, Paris, 1996;
Colectiv, Les juridictions des Etats membres de l’Union européenne. Structure et organisation, Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, 2010.

 

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU

Număr de locuri disponibile: 1 loc buget, 2 locuri cu taxă

Tematică:

1. Participanții la activitatea de comerț internațional.

- Operatorii privați: societatea unică (naționalitatea și legea aplicabilă); operațiunile transnaționale de regrupare a societăților (fuziunea transnațională, preluarea controlului, operațiunea joint venture, grupurile transnaționale de societăți); forme de societăți în Uniunea Europeană; insolvența în comerțul internațional.

- Statul – operator de comerț internațional. Investițiile.

2. Legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional.

- Legea aplicabilă (norme imperative, norme supletive, lex mercatoria).

- Reglementarea litigiilor de comerț internațional (instanța competentă; medierea și alte mijloace alternative de soluționare a litigiilor; arbitrajul în comerțul internațional).

3. Operațiunile de comerț internațional.

- Faza pregătitoare a operațiunilor de comerț internațional.

- Faza contractuală a operațiunilor de comerț internațional (clauzele obișnuite în contractele de comerț internațional).

4. Operațiuni de comerț internațional. Contracte.

- Comerțul electronic. Contractul electronic. Contractul cloud computing.

- Contractul de vânzare internațională de mărfuri.

- Contractele de comercializare (contractul de agenție, contractul de distribuție, contractul de franciză, contractul offshore outsourcing).

- Contractele de transport (transportul rutier internațional de mărfuri, transportul feroviar internațional de mărfuri, transportul maritim internațional de mărfuri, transportul aerian internațional de mărfuri, transportul multimodal internațional de mărfuri).

- Contracte de comerț internațional cu privire la dreptul de proprietate intelectuală (contractul de know-how, contractul de licență).

- Contracte de finanțare a operațiunilor de comerț internațional (contractul de leasing, contractul de factoring, contractul third party litigation funding contractul crowfunding). Efectele de comerț: cambia, biletul la ordin, cecul în comerțul internațional.

Bibliografie:

1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Hamangiu, București, 2018

2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014

3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Şerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerţului internaţional - Tratat - Partea generală şi Partea Specială, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017

4. Indira Carr, Peter Stone, International Trade Law, Editura Routledge, UK, 2014 (pentru cei interesați, cartea poate fi consultată la sala de lectură a bibliotecii Facultății de Drept)

Arhivă subiecte:  20182017
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.5028 sec.