ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂ 2017


Conducători de doctorat
- Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
- Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU
- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ

Domenii
- Drept penal
- Dreptul comertului international
- Drept privat comparat

Calendar admitere

ÎNSCRIERI: 1-9 septembrie 2017. Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Drept conform programului: 1, 4-8 septembrie 2017, între orele 8-16; 9 septembrie 2017, între orele 9-13.

PROBA SCRISĂ + INTERVIU:

- candidaţi străini (cont propriu valutar): 13 septembrie 2017, ora 10:00, Sala de Consiliu

- candidaţi români, cetăţeni UE, români de pretutindeni, bursieri ai statului român: 15 septembrie 2017, ora 10:00, Sala "Vespasian Pella"

AFIŞAREA REZULTATELOR: 15 septembrie 2017

CONTESTAŢII (proba scrisă): 18 septembrie 2017

REZULTATE LA CONTESTAŢII: 20 septembrie 2017

CONFIRMĂRI: 20-25 septembrie 2017 (doar zile lucrătoare, program între orele 10-12, 13-15)

AFIŞARE REZULTATE FINALE CU CANDIDAŢII ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI: 2 octombrie 2017

Condiţii de admitere:
A se vedea Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018.

ACTE NECESARE:

 • fişa de înscriere tip, în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • două fotografii tip buletin;
 • copie după diploma de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent, alături de suplimentul la diplomă/foaia matricolă, sau adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent), în original şi copie;
 • Curriculum Vitae al candidatului;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • scrisoare de motivaţie privitoare la alegerea specializării de doctorat;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • un dosar plic.

Număr locuri pentru români, cetăţeni ai statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană, BUGET: 8 locuri (cu bursă: 2 locuri, cu bursă UAIC: 2 locuri, fără bursă: 4 locuri)

Număr locuri pentru străini, CONT PROPRIU VALUTAR: 1 loc

Pentru candidaţii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate, diaspora şi bursierii statului român, înscrierea se face centralizat, la nivel de universitate. Detalii...

TAXA DE ÎNSCRIERE: 300 lei

TAXA DE ŞCOLARIZARE: 6000 lei/an                                      

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE:
1. Proba scrisă (tematica este afişată la avizier şi pe site-ul Facultăţii de Drept)
2. Proba orală (interviu)

Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ORIENTATIVĂ

DREPT PENAL

Conducator de doctorat,
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Tematică
1. Legea penală şi limitele ei de aplicare;
2. Infracțiuni contra persoanei;
3. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei;
4. Infracţiuni de corupție și de serviciu;
5. Infracţiunile electorale.


Bibliografie
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache – Drept penal român. Partea generală, Editura Universul juridic, București, 2014;
Florin Streteanu, Daniel Nițu - Noul Cod penal – partea generală, Editura Universul juridic, București, 2015;  
George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori) -  Explicațiile noului Cod penal, vol. I-V, Editura Universul Juridic, București, 2015-2016;
Georgiana Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Valeria Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile – Codul penal. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 2014;
Viorel Pasca – Drept penal. Partea generala editia IV-a, revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2015;
Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, ș.a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2014;
Sergiu Bogdan, Doris Șerban, George Zlati - Noul Cod penal. Partea specială. Analize, explicații, comentarii, Editura Universul Juridic, București, 2014;
Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Conform noului Cod penal, Editura C.H. Beck, București, 2014;
Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crișu-Ciocîntă, Sebastian Rădulețu, Mihai Dunea - Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, București, 2014;
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
Jurisprudenţa CCR și CEDO, referitoare la tematica de concurs.

 

 

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Conducator de doctorat,
Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU

Tematică
1. Participanții la activitatea de comerț internațional.
- Operatorii privați: întreprinderea (naționalitatea și legea aplicabilă unei societăți unice; grupurile de societăți și reglementarea internațională a societăților multinaționale; insolvența în comerțul internațional).
- Statul – operator de comerț internațional. Investițiile.
2. Legea aplicabilă și instanța competentă pentru soluționarea litigiilor de comerț internațional.
- Legea aplicabilă (norme imperative, norme supletive, lex mercatoria).
- Reglementarea litigiilor de comerț internațional (instanța competentă; medierea și alte mijloace alternative de soluționare a litigiilor; arbitrajul în comerțul internațional).
3. Operațiunile de comerț internațional.
- Faza pregătitoare a operațiunilor de comerț internațional.
- Faza contractuală a operațiunilor de comerț internațional (clauzele obișnuite în contractele de comerț internațional).
4. Operațiuni de comerț internațional. Contracte.
- Contractul de vânzare internațională de mărfuri.
- Contractele de comercializare (contractul de agenție, contractul de distribuție, contractul de franciză, contractul cloud computing).
- Contractele de transport (transportul rutier internațional de mărfuri, transportul feroviar internațional de mărfuri, transportul maritim internațional de mărfuri, transportul aerian internațional de mărfuri, transportul multimodal internațional de mărfuri).
- Contracte de comerț internațional cu privire la dreptul de proprietate intelectuală (contractul de know-how, contractul de licență, contractul de consulting-engineering, contractul joint venture).
- Contracte de finanțare a operațiunilor de comerț internațional (contractul de leasing, contractul de factoring, contractul third party litigation funding).

Bibliografie:
1. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul comerțului internațional. Contracte de comerț internațional, Editura Hamangiu, București, 2014;
2. Ioan Macovei, Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014;
3. Dragoș-Alexandru Sitaru, Dreptul comerțului internațional, Partea Generală, Editura Universul Juridic, București, 2008;
4. Dragoș-Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, Șerban-Alexandru Stănescu, Dreptul comerțului internațional. Partea specială, Editura Universul Juridic, București, 2008;
5. Carmen Tamara Ungureanu, Finanțarea litigiilor de comerț internațional prin procedeul „third party litigation funding”, în Revista moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, vol. 35, nr. 1/2015, disponibilă online la adresa: http://rmdiri.md/wp-content/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-1-20151.pdf, pp. 125-134;
6. Carmen Tamara Ungureanu, Contractul cloud computing în comerțul internațional, în Revista moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, vol. 37, nr. 3/2015, disponibilă online la adresa:  http://rmdiri.md/wp-content/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-3-20151.pdf, pp. 25-36;
7. Carmen Tamara Ungureanu, Lex mercatoria în contractele de comerț internațional, în Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Seria Științe Juridice, vol. LXII, nr. 1/2016, revistă disponibilă online la adresa: http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2016/voli/2016_i_1.1_ungureanu.pdf, pp. 5-28.

 

DREPT PRIVAT COMPARAT

Conducator de doctorat,
Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ

Tematică
Izvoarele formale ale dreptului privat în cadrul sistemelor: romano-germanic, common law, religios islamic şi tradiţional hindus;
”Subiectivitatea comparației” sistemelor juridice în viziunea comparatistului Pierre Legrand
Competenţele ratione materiae şi ratione personae vel loci în Franţa şi în S.U.A.;
Subiectele colective de drept în Franţa, S.U.A. şi Grecia
Regimul de protecție pentru incapabili în S.U.A. (The Protective Regime of Persons without Juridical Capacity in USA)
Dreptul civil francez în raport cu sistemele juridice străine (Le droit civil français en face des systèmes juridiques étrangers) în opera lui Jean Carbonnier
Concepția comparatistului Leontin-Jean Constantinesco asupra caracterului pozitiv al dreptului comparat, exprimată în Cartea I, Tomul al III-lea al Tratatului de drept comparat
R.C. van Caenegen  despre Șase contraste între civil law și common law
Aculturația juridică ”pe verticala istoriei”, prin forța prestigiului sistemului de drept roman și moștenirea romană în dreptul englez. Argumentele din prefața operei capitale (The principles of Roman Law ...) lui William L. Burdick


Bibliografie de inițiere
Valerius M. Ciucă (coordonator) et alii, Lecţii de drept privat comparat, vol. I-III, Ed. Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2005-2009;
Pierre Legrand, Dreptul comparat, Ed. Lumina Lex, 2001;
Leontin-Jean Constantinesco, Tratat de drept comparat, Ed. ALL, Bucureşti, vol. III ”Știința dreptului comparat”, 2001;
R.C. van Caenegen, European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity Over Two Millennia, Cambridge University Press, 2002;
William L. Burdick, The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law, Rochester: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1938;
Jean Carbonnier, Droit civil. Introduction, PUF, Paris, 1996;
Colectiv, Les juridictions des Etats membres de l’Union européenne. Structure et organisation, Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, 2010.
 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4638 sec.