Română English Français

MOBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ANUL ACADEMIC 2020-2021 (SEE)

FACULTATEA DE DREPT

MOBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ANUL ACADEMIC 2020-2021

în domeniul DREPT

Finanțare: 1200 Euro/lună + transport

(avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate)


CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie:

 • să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de DREPT, nivel licenţă / master / doctorat;
 • studenții cu frecvență redusă (licență și master) sunt eligibili pentru selecția pentru stagii SEE, după parcurgerea următoarei proceduri:

1. solicitarea individuală, pentru fiecare student, din partea facultății;

2. solicitarea este supusă aprobării B.E.C.A.;

3. confirmarea studentului în scris, sub semnătură, asupra faptului că pe perioada stagiului SEE va urma cursuri în regim de studii la zi.

 • să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să fie integraliști la momentul selecției;
 • să aibă media anilor de studiu min. 7,50 la momentul selecției;
 • să obţină minim nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate;

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA ACEASTĂ SELECŢIE:

 • studenții din anul I licență, dacă selecția are loc în același an academic în care urmează să se desfășoare şi stagiul SEE pentru care candidează;
 • studenții şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecția are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfășoare stagiul SEE pentru care candidează;
 • beneficiarii de granturi din alte programe cu finanțare europeană (pentru evitarea dublei finanțări pentru aceeași deplasare);
 • studenții înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, chiar dacă își desfășoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (redactat în limba engleză);
 2. Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză și semnată);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de studiu SEE, fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, universitatea gazdă, tipul, durata și perioada stagiului;
 5. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelurile de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 6. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus/SEE.

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

(a) o copie a permisului de şedere;

(b) o adeverinţă de la Secretariatul Facultății, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi).

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;

c) interviu - 40% din punctaj;

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj.

e) puncte suplimentare - 20% (studenti de etnie romă)

Modalitatea de contestație:

Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).

Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Operatorului de Program (online, la adresa de email contestatie@anpcdefp.ro).

În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

03.03.2020

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

19 – 21 martie 2020

On-line, la adresa de mail

Depunerea dosarelor de candidatură

24 martie 2020

(orele 11 – sala de consiliu)

Interviul

27 martie 2020

(orele 16)

Afișarea rezultatelor selecției

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Teodorescu, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat –alexandra.teodorescu@uaic.ro, tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)
Coordonator SEE lect. Dr. Andra Iftimiei

Afișat astăzi, 02.03.2020


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.