Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

În atenţia studenţilor propuşi la exmatriculare, repetenţi, cursanţi la sfârşitul anului univ. 2017-2018 şi a celor cu întrerupere de studii în 2017-2018

luni , 30 iulie 2018
miercuri , 10 octombrie 2018 (actualizat)

Studenţii de la cursuri de licenţă care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv (români) şi 2015 inclusiv (străini), vor depune la reînmatriculare/reînscriere şi un dosar plic cu următoarele documente:

-          diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)

-          carte de identitate - copie xerox;

-          certificat de naştere - copie xerox;

-          certificat de căsătorie - copie xerox;

-          adeverinţă de student de la prima facultate, pentru cei la a II-a specializare;

-          diplomă de licenţă şi supliment la diplomă pentru cei la a II-a facultate (original şi copie xerox).

Studenţii de la cursuri de master care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2012 inclusiv, vor depune la reînmatriculare/reînscriere şi un dosar plic cu următoarele documente:

-          diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (original şi copie xerox)

-          carte de identitate - copie xerox;

-          certificat de naştere - copie xerox;

-          certificat de căsătorie - copie xerox;

-          diplomă de licenţă şi supliment la diplomă (original şi copie xerox);

-          diplomă de master şi supliment la diplomă pentru cei la al II-lea master (original şi copie xerox);

-          adeverinţă de student de la primul master, pentru cei la a II-a specializare.

 

1. Anii I licenţă şi I master

 

Studenţii propuşi la exmatriculare (cei care au discipline nepromovate însumând cel puţin 30 de credite sau cei care nu au achitat taxa) se vor putea reînmatricula prin depunerea la Secretariat, în perioada 3-6 septembrie 2018, a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

 

2. Anii II-III licenţă

 

Studenţii repetenţi din anul II (care au discipline nepromovate, în anii de şcolarizare parcurşi, însumând cel puţin 30 de credite), cei din anul III (care au în total peste 5 restanţe) sau cei exmatriculaţi care nu au achitat taxa de şcolarizare se pot înscrie în perioada 3-6 septembrie 2018, în acelaşi an de studiu, prin depunerea la Secretariat a cererii de reînmatriculare /repetare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (exclus repetenţii; taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

 

3. Anii IV licenţă şi II master

 

Studenţii din anul IV licenţă şi anul II master (2017-2018) care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi nu au promovat, în anii de şcolarizare parcurşi, maxim 5 examene (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) vor reface, cu statut de cursant (art. 24, pct d. din Regulamentul studiilor universitare de licenţă şi art. 39, pct. e din Regulamentul studiilor universitare de masterat) aceste discipline în anul univ. 2018-2019, în regim cu taxă. Aceştia trebuie să depună la Secretariat, în perioada 3-6 septembrie 2018, fişa de înscriere cursant (vezi modelul) şi copia chitanţei pentru taxa de refacere a activităţii, în cuantum de 234 lei/restanţă la studii de licenţă, 350 lei/restanţă la studii de masterat (anii I-II master  DE, CRIMINALISTICĂ, DA şi anul II ŞP) şi 467 lei/restanţă (anul I master ŞP). Taxa se achită la BRD-cod 35.

Nepromovarea restanţelor până la sfârşitul anului univ. 2018-2019 constituie motiv de exmatriculare.

În aceeaşi perioadă, aceștia vor semna contractul de studii.

 

4. Studenţii din anul IV licenţă şi anul II master (2017-2018) care, în anii de şcolarizare parcurşi, au mai mult de  5 restanţe (studii de licenţă), respectiv 3 (studii de master) şi studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare vor fi propuşi la exmatriculare.

Aceşti studenţi se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariat, în perioada 3-6 septembrie 2018, a cererii de reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29), a copiei chitanţei cu debitul restant din taxa de şcolarizare şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31).

De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

Studenţii care au depăşit perioada de 7 ani de la înmatriculare sau ultima reînmatriculare/repetare (mai vechi de 2012/2013) pot fi înmatriculaţi numai în urma concursului de admitere.

 

5. Studenţii din anul IV (2016-2017) şi anul II master (2016-2017) care au fost cursanţi în anul univ. 2017-2018 şi care nu au promovat toate examenele restante, sunt propuşi la exmatriculare. Aceştia se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară) prin depunerea la Secretariat, în perioada  3-6 septembrie 2018, a cererii de  reînmatriculare (vezi modelul), a chitanţei de reînmatriculare in cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare, în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

6. Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în 2017-2018, se vor înscrie în anul universitar 2018-2019 prin depunerea la Secretariat, în perioada 3-6 septembrie 2018, a fişei de înscriere 2 (vezi modelul) şi a copiei chitanţei pentru prima tranşă din taxa de şcolarizare (în cazul studenţilor taxişti), în cuantum de 700 lei (taxa se achită la BRD-cod 31). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare. De asemenea, aceștia vor semna contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială.

Studenţii care au fost exmatriculați şi care depun cerere de reînmatriculare, la reluarea studiilor, trebuie să îndeplinească cerințele rezultate în urma modificării planurilor de învățământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile. Recunoaşterea disciplinelor studiate se face, pe baza unei cereri, de către o comisie constituită în acest sens, la nivel de facultate, cu verificarea identității de curriculă, pentru fiecare disciplină, între momentul promovării examenului şi momentul reînmatriculării. Recunoaşterea creditelor pentru disciplinele promovate se face în limita a 5/7 ani calendaristici (după caz) pentru fiecare examen promovat, calculat de la data promovării examenului/reînmatriculării (numai în cazul celor reînmatriculați). Această exigență este valabilă şi în situația în care studentul este înscris, în mod repetat, în acelaşi an de studii (extras din regulament). De exemplu, studenţii care au început studiile înainte de 2011-2012, vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Drept european general, iar cei care au început studiile înainte de 2005-2006 vor susţine examenul de diferenţă la disciplina Competenţe TIC, în sesiunile de restanţe. De asemenea, vor avea ca diferenţă disciplina Criminologie, studenţii care, în anul al II-lea, nu au susţinut acest examen. Aceste diferenţe se achită într-o perioadă stabilită de facultate, înainte de sesiunea de restanţe, la BRD-cod 35.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 pentru studenţii reînmatriculaţi şi pentru cei care repetă anul de studii se calculează astfel:

-          Taxa pentru examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective);

-          Taxa de echivalare a examenelor promovate din anul repetat în cuantum de 100 lei/disciplină (exclus anul I şi II).

Disciplinele nepromovate din anii anteriori se vor achita înainte de sesiunea de restanţe pe baza înscrierii din fişa semestrială (într-o perioadă ce va fi afişată în timp util; taxa se achită la BRD-cod 35).

           

Listele nominale vor fi afişate la sfârșitul lunii august.

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.