Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

BURSE de PERFORMANȚĂ și BURSE pentru ACTIVITĂȚI SOCIALE în campusurile studențești

marți , 10 octombrie 2017
marți , 10 octombrie 2017 (actualizat)

Bursa de performanţă ştiinţifică

 • Bursele de performanţă se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare stiinţifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursa de performanţă ştiinţifică este de 1000 RON/lună. Bursele sunt acordate, după aprobarea de către Biroul Consiliului de Administrație, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii.
 • Cf. Art. 14 din Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţ, Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate în activitatea de cercetare stiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenții.
 • Criteriile de acordare a bursei de performanţă ştiinţifică sunt: a) îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an universitar); b) participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii; c) în situație de punctaj egal, în urma evaluării activității științifice, media poate fi luată în considerare pentru departajare; (2) Pentru evaluarea activităţii extra-curriculare se punctează doar activităţile realizate de către candidat de la ultima obţinere a unei burse de performanţă
 • Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă, va cuprinde: a) curriculum vitae; b) lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările ştiinţifice, sportive sau cultural-artistice la care a participat; c) situaţia şcolară; d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică.
 • Termenul limită de depunere: Joi, 19 oct. 2017, orele 14.00 la cabinet nr. 36 (lângă laborator de Criminalistică, corp A, demisol), d-na secretar Ancuța Netedu.

Bursă de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural

 • Pot solicita acest tip de bursă, studenții beneficiari de bursă de studiu integrală (630 ron) sau merit (730 ron), iar diferența până la 1000 ron, se va susţine din Venituri Proprii Facultate (cf. art. 68 din Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin pentru studenţi)
 • Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se poate acorda, câte una pentru fiecare facultate, studentului cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică, dintre studenţii care au, atât ei, cât şi părinţii acestora, domiciliul în mediul rural. (art. 66)
 • Bursa de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă începând cu anul al II-lea al ciclului de studii de licenţă (art. 67)
 • Dosarul va cuprinde: - cererea de solicitare a bursei; - copia certificatului de naștere şi a Cărţii de Identitate (student, părinţi).
 • Termenul limită de depunere: Joi, 19 oct. 2017, orele 14.00 la cabinet nr. 36 (lângă laborator de Criminalistică, corp A, demisol), d-na secretar Ancuța Netedu.

Burse pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activitățile din cantină, pentru anul universitar 2017/2018

 • Studenţii interesaţi vor depune dosare la Biroul Social – cam. 5, Cămin C12, până la data de 16.10.2017, ora 08:00. În data de 16.10.2017, ora 09:00, în Sala de protocol a Cantinei „Titu Maiorescu” va fi organizată o nouă selecție.
 • Dosarele vor conține următoarele documente: cerere tip, copii după cărțile de identitate ale: părinților, fraților/surorilor aflați în întreținere, copii după documente suplimentare, în cazuri speciale.
 • Au prioritate următorii studenți: orfani de ambii părinți; proveniți din Centre de plasament; cu probleme sociale deosebite; care provin din familii cu mulți copii.

Burse pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activitățile gospodărești, pentru anul universitar 2017/2018

 • Studenţii interesaţi vor depune dosarele la Biroul Social – cam. 5, Cămin C12, până la data de 25.10.2017, ora 08:00. În data de 25.10.2016, ora 10:00, în Căminul C10 din Complex „Codrescu” va fi organizată selecția dosarelor.
 • Dosarele vor conține următoarele documente: cerere tip, copii după cărțile de identitate ale: părinților, fraților/surorilor aflați în întreținere, copii după documente suplimentare, în cazuri speciale.
 • Au prioritate următorii studenți: studenții trebuie să locuiască în căminul pentru care au făcut mențiunea în cerere; orfani de ambii părinți; proveniți din Centre de plasament; cu probleme sociale deosebite; care provin din familii cu mulți copii.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.