Română English Français

Admitere studii universitare de masterat

Rezultate admitere studii de masterat sesiunea septembrie 2020
Programare candidaţi admişi la studii de masterat (taxă) pentru a depune la dosar actele in original (în amfitratul M.E.)
Admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2020 (Liste definitive RUNDA 2)
Admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2020 (Liste definitive RUNDA 1/ programare înmatriculare/ etape inmatriculare/ contract)
ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2020 SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE
Înscriere online pentru sesiunea de admiterea 2020
CONTACT
ADMITERE ONLINE -ROMÂNI
https://inscriere.uaic.ro/
Atenţie: Admiterea pentru BĂLŢI, Republica Moldova, STUDII DE MASTERAT 2020. Specializare: DREPT EUROPEAN, Durata: 2 ani, Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF) are o pagină web dedicată (click)
INTERVIUL se va desfăşura exclusiv online pe baza platformei de videoconferinţă WEBEX.
Programarea va fi publicată pe site-ul Facultatii zilnic .
Pentru interviuri vă rugăm:
- să aveţi un cont webex unde să aveti corect scris numele complet "Nume + prenume" (setate în profil)
- să accesaţi cu 15 minute înainte de ora programării link-ul:
Drept European: https://uaic.webex.com/meet/DreptEuropeanInterviuriAdmitere2020
Dreptul Afacerilor: https://uaic.webex.com/meet/DreptulAfacerilorInterviuriAdmitere2020
Ştiinţe Penale: https://uaic.webex.com/meet/StiintePenaleInterviuriAdmitere2020
Carieră Judiciară: https://uaic.webex.com/meet/CarieraJudiciaraInterviuriAdmitere2020
Criminalistică: https://uaic.webex.com/meet/CriminalisticaInterviuriAdmitere2020
Jurisdicţii Speciale: https://uaic.webex.com/meet/JurisdictiiSpecialeInterviuriAdmitere2020
Specializări: învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
Candidaţii absolvenţi ai programelor de licenţă, cu diplomă de licenţă, care doresc să urmeze cursurile unui program de masterat cu durata de 1 an, trebuie să fi dobândit 240 credite (studii de licenţă cu durata de 4 ani) sau 180 credite (studii de licenţă cu durata de 3 ani) + maşter cu 120 credite (studii de 2 ani).
- Drept european - (IF - 2 ani): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
- Drept european - extensiunea Bălţi (IF - 2 ani): se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
- Dreptul afacerilor - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DA)
- Ştiinţe penale - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (SP)
- Criminalistică - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Mediicină Veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C)
- Carieră Judiciară - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C.J.)
- Jurisdicţii Speciale - (IF - 1 an): se adresează, în principal, absolvenţilor cu studii de licenţă în domeniul Drept - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (J.S.)
CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
- Studii Europene (IF și IFR)
- Dezvoltare Regională (IF)
- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(IF) - limba engleză
Pentru masterele Centrului de Studii Europene, admiterea se organizează în cadrul centrului (inclusiv interviul)
IF= învăţământ cu frecvenţă (ZI) IFR= învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ (I.F.R.)


CRITERII DE ADMITERE
- 60% Media examenului de licenţă
- 40% Nota la proba orală - interviu în limba de predare a programului
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media anilor de studii
- nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate" din cadrul examenului de licenţă.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
NUMĂR DE LOCURI (SEPTEMBRIE)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) - BUGET 1 - Jurisdicţii Speciale
- învăţământ cu frecvenţă (IF)- TAXĂ* - 45 - TOTAL : 4 - Ştiinţe Penale, 12 - Drept European , 4 - Dreptul Afacerilor, 10 - Carieră Judiciară, - 15 Jurisdicţii Speciale
* Locurile cu taxă se vor repartiza pe specializări în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de standardele ARACIS privind numărul de masteranzi din grupă.
ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
- Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 5
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 22 - Studii Europene, 16 - Dezvoltare Regională , 22 - Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 21- Studii Europene, 19 - Dezvoltare Regională, 20- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) Taxă: 21 - Studii Europene
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE
- înscrierea candidatilor : 11-13 septembrie 2020 (pe data de 13.09.2020 completarea fişelor se poate face până la ora 16:00)
- Interviul : exclusiv online (detalii mai sus)
- afişarea rezultatelor etapa I: 14 septembrie 2020
- Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi în data de 14 septembrie 2020) : 15-17 septembrie 2020
Obligaţii înmatriculare:
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
- candidaţi admişi cu finanţare de la buget: predarea documentelor de studiu în original (conform programării prezenţei dv. la sediul facultăţii) şi plata taxei de înmatriculare în valoare de 50 de lei
- candidaţi admişi cu finanţare din taxe (cursuri cu frecvenţă): predarea documentelor de studiu în original (conform programării prezenţei la sediul facultăţii) şi plata unui cuantum din taxa primului semestru în valoare de 700 de lei
- Candidaţii vor fi programaţi la înmatriculare (candidaţii admişi cu finanţare de la buget şi candidaţii admişi cu finanţare din taxe ) după un calendar ce se va afişa în timp util.
TAXE
Taxa de înscriere: 200 Lei . IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată indiferent de numărul de specializări pentru care se optează.
Cazuri scutire taxă de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
Cazuri scutiri
Taxa de scolarizare: - învăţământ cu frecvenţă (IF) cu taxă: 1400 Lei / semestru
Informaţii realizare plăţi
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
Taxa de înscriere pentru domeniul "Economie şi afaceri internaţionale (specializările Dezvoltare regională şi Studii Europene)": 50 lei
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale înainte de a le preda la inmatriculare.
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE - se completează online https://inscriere.uaic.ro/
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
•La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (document scanat lizibil)
sau ATESTAT(document scanat lizibil) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ (document scanat lizibil) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (document scanat lizibil) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ATESTAT(document scanat lizibil) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2020 (document scanat lizibil)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
4. DIPLOMA DE MASTER (document scanat lizibil) pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master;
5. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) / PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil);
6. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil);
7. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) (document scanat lizibil);
8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale. (document scanat lizibil)
9. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de masterat absolvite) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de masterat absolvite). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul). (document scanat lizibil)
10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată ONLINE sau la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28).
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
(document scanat lizibil)
Pentru cazuri de scutire a taxei de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
Candidații la admitere masterat 2020 (toate specializările) vor specifica într-o cerere (document scanat lizibil) ziua în care doresc să susțină interviul și vor aștepta confirmarea programării.
Candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada 13-24.07.2020. Dosarele necompletate vor fi respinse.
INFORMAŢII UTILE
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune(la înmatriculare). Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie (sau documente scanat lizibil), la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere (documente scanat lizibil) diploma de bacalaureat echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Procedură admitere ONLINE studii de masterat
Metodologie admitere studii de masterat
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă)
Anexa 2_continut dosar echivalare studii licenta
Anexa 4_cerere echivalare studii licenta
Anexa 5_lista_statelor_pentru_care_se_solicita_apostilarea_sau_supralegalizarea
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.