Română english français

Admitere studii universitare de masterat

ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2017
Specializări: învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
- Drept european (Iaşi) - (IF) : Se pot înscrie absolvenţii studiilor de licenţă ai oricărei facultăţi cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului, finalizat cu examen (cu excepţia celor care l-au promovat deja) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
- Dreptul afacerilor - (IF) : se adresează, în principal, absolvenţilor Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DA)
- Ştiinţe penale - (IF) : se pot înscrie absolvenţi ai studiilor de licenţă cu condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (drept penal general, drept penal special şi drept procesual penal) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (SP)
- Criminalistică - (IF) : se adresează, în principal, absolvenţilor studiilor de licenţă din domeniile Drept, Fizică, Chimie. Biologie, Informatică, Medicină, Medicină veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C)
BĂLŢI - Republica Moldova (Număr de locuri propuse: 50 la buget)
- Drept european - extensiune Bălţi - (IF). Se pot înscrie absolvenţii studiilor de licenţă ai oricărei facultăţi cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului, finalizat cu examen (cu excepţia celor care l-au promovat deja) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
Pentru extensiune, admiterea se organizează la Bălţi - Republica Moldova, calendarul admiterii fiind acelaşi (e precizat mai jos).
CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
- Studii Europene (IF și IFR) *
- Dezvoltare Regională (IF) *
- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE (IF) *- limba engleză
- Teoria Riscurilor şi Aplicaţii (IF) * - limba engleză
* Tematică INTERVIU
Pentru masterele Centrului de Studii Europene, admiterea se organizează în cadrul centrului (inclusiv interviul) - CORPUL I
IF= învăţământ cu frecvenţă (ZI)
IFR= învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ (I.F.R.)
CRITERII DE ADMITERE
- 60% media obţinută la examenul de licență
- 40% nota la interviu în limba de predare a programului
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media generală a anilor de studii
- nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate" din cadrul examenului de licenţă.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
NUMĂR DE LOCURI
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget (total 110): Drept European, Drept european - extensiunea Bălţi (50 locuri buget), Științe Penale, Dreptul Afacerilor, Criminalistică
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă (total 80): Drept European, Științe Penale, Dreptul Afacerilor, Criminalistică
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget (total 90): Studii Europene, Dezvoltare Regională, Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE, Teoria Riscurilor şi Aplicaţii
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă (total 80): Studii Europene, Dezvoltare Regională, Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE, Teoria Riscurilor şi Aplicaţii
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) (total 50): Studii Europene
CALENDAR ADMITERE - IULIE
- înscrierea candidaţilor : 17-21 iulie 2017
- Interviul se va organiza zilnic în perioada 17-21 iulie 2017, între orele 15.00-17.00 (pentru masterele Centrului de Studii Europene interviul se organizează în corpul I, sala I4 - detalii(click))
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor : 24-26 iulie 2017
Pentru extensiune, admiterea se organizează la Bălţi - Republica Moldova, calendarul admiterii fiind acelaşi.
ÎNMATRICULARI :
Candidaţii care au fost înmatriculaţi anterior la o specializare de master şi au fost exmatriculaţi, se pot înscrie doar la cursuri "învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă"(H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER).
În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
1. Sa depuna la dosar diploma de bacalaureat.
2. Sa completeze declaratia pe proprie raspundere
3. În cazul în care au fost admisi cu finanţare de la buget: 50 lei (taxă înmatriculare). (cod 38 – se achita la orice filiala BRD)
4. În cazul în care au fost admisi cu finanţare din taxe: 600 lei (din taxa semestrială 1400 lei - cod 31 - se achita la orice filiala BRD).
5. Să prezinte comisiei o copie după chitanţă
Atenţie! Candidaţii declaraţi admişi cu taxă trebuie să completeze, dacă este cazul, dosarul de înscriere cu diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă în original. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii însoţite de adeverinţă care să ateste prezenţa originalelor la altă facultate/instituţie de învăţământ superior în caz contrar, vor fi declaraţi respinşi.
CALENDAR ADMITERE - SEPTEMBRIE
(Se organizează doar pentru locurile care nu vor fi ocupate în sesiunea din iulie 2017)
- înscrierea candidatilor : 7-9 septembrie 2017
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor :
- înmatriculări :
TAXE
Taxa de înscriere : 300 Lei (250 lei pentru înscriere online), pentru extensiunea Bălţi (Republica Moldova) nu se percepe taxă de înscriere
Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată indiferent de numărul de specializări pentru care se optează.
Taxa de scolarizare: - învăţământ cu frecvenţă (zi) cu taxa : 1400 Lei / semestru
Informaţii realizare plăţi
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
Taxa de înscriere :150 lei
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT(în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ (în original și fotocopie) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (în original și fotocopie) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ATESTAT(în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2016 şi 2017 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
4. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
5. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE;
6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
8. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
9. 3 fotografii color tip buletin - (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28).
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
Dovada plăţii va fi anexată dosarului de candidatură.
IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
11. UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
(*) se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
INFORMAŢII UTILE
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.2117 sec.