Română english français

Admitere studii universitare de masterat

Anunţuri
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, Iulie 2016 (afişare 10.08.2016) - LISTĂ FINALĂ. Toate locurile scoase la concurs în sesiunea de admitere iulie 2016, studii de masterat, au fost ocupate.
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, Iulie 2016 (afişare 6.08.2016) - RUNDA III
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, Iulie 2016 (afisare 3.08.2016) - RUNDA II
Rezultate admitere Studii de MASTERAT, Iulie 2016 (afisare 27.07.2016)
ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA FACULTATEA DE DREPT, VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE ETAPE:
TAXA DE ADMITERE SE ACHITĂ ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, LA ORICE OFICIU B.R.D. DIN ŢARĂ ( COD TAXĂ 28)!
1. Completare și verificare dosar – amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1.), Corp A
2. Depunere dosar – amfiteatrul Matei Cantacuzino (III.9.), corp A
ADMITERE ONLINE (DOSARELE SE POT DEPUNE ONLINE SAU LA COMISIA DE ADMITERE)
PROGRAM ÎNSCRIERE CANDIDAȚI ONLINE 15-22 iulie 2016
Candidații scutiți de taxa de înscriere NU pot depune dosarul de admitere decât la Comisia de admitere, deoarece este necesară prezentarea dovezii de scutire de taxă în original!
http://inscriere.uaic.ro
Metodologie admitere online pdf
Începând cu anul universitar 2011-2012 Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi organizează admitere la masteratul interdisciplinar de CRIMINALISTICĂ în colaborare cu Facultăţile de FIZICĂ, CHIMIE şi BIOLOGIE. Condiţia de înscriere la examenul de admitere este deţinerea unei diplome de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină dentară sau Ştiinţe inginereşti.
CRITERII DE ADMITERE (Pe bază de DOSAR)
- media generală a examenului de licență
Criteriu de departajare pentru medii egale: media generală a anilor de studii
Master Criminalistică - Condiţia de înscriere la examenul de admitere: deţinerea unei diplome de licenţă în domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină dentară sau Ştiinţe inginereşti
Drept european - învăţământcu frecvenţă (zi) – se pot înscrie absolvenţi cu studii licenţă orice facultate cu condiţia frecventării în sem. I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului (200 lei), finalizat cu examen.
Ştiinţe penale - învăţământcu frecvenţă (zi) – se pot înscrie absolvenţi cu studii licenţă cu condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (drept penal general, drept penal special şi drept procesual penal).
Dreptul afacerilor - învăţământcu frecvenţă (zi) – se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică.
Specializări: învăţământ cu frecvenţă (zi) (2 ani)
- Criminalistică
- Drept european
- Stiinte penale
- Dreptul afacerilor
NUMĂR DE LOCURI - Români (Cifră de şcolarizare propusă pentru a fi aprobată)

- învăţământcu frecvenţă (zi) Buget(total 110): - Criminalistică: 27, - Drept European: 27, - Științe Penale: 27, - Dreptul Afacerilor: 27
- învăţământcu frecvenţă (zi) Taxă(total 80): - Criminalistică: 20, - Drept European: 20, - Științe Penale: 20, - Dreptul Afacerilor: 20
Pentru etnici ROMI şi candidaţi din Republica Moldova - admitere centralizată UAIC prin Biroul Programe Didactice Universitare şi Postuniversitare.
Candidaţii care au fost înmatriculaţi anterior la o specializare de master şi au fost exmatriculaţi, se pot înscrie doar la cursuri "învăţământcu frecvenţă (zi) Taxă".
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- înscrierea candidaţilor : 18-23 iulie 2016
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor : 24-27 Iulie 2016
ÎNMATRICULARI :
În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
1. Sa depuna la dosar diploma de bacalaureat.
2. Sa completeze declaratia pe proprie raspundere
3. În cazul în care au fost admisi cu finanţare de la buget: 50 lei (taxă înmatriculare). (cod 38 – se achita la orice filiala BRD)
4. În cazul în care au fost admisi cu finanţare din taxe: 600 lei (din taxa semestrială 1400 lei- cod 31 - se achita la orice filiala BRD).
5. Să prezinte comisiei o copie după chitanţă
PERIOADA DE DESFASURARE - SEPTEMBRIE
(Se organizează doar pentru locurile care nu vor fi ocupate în sesiunea din iulie 2016)
- înscrierea candidatilor :5-10 septembrie 2016
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor :
- înmatriculări :
OFERTA EDUCAŢIONALĂ (CRIMINALISTICĂ):
Oferta educaţională a acestui nou program (CRIMINALISTICĂ) interdisciplinar de master cuprinde următoarele cursuri:
- Procedee tactice folosite în investigaţiile penale (Prof.dr. Emilian Stancu, Universitatea Bucureşti),
- Drept penal european (Prof. dr. Tudorel Toader, Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, Facultatea de Drept)
- Expertiza criminalistică a scrisului şi a documentelor (Prof. dr. Lucian Ionescu, Institutul Naţional de Expertize Crimnalistice Bucureşti),
- Investigarea criminalităţii informatice (Prof. dr. Ioana Vasiu, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj Napoca),
- Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite specifice criminalităţii organizate (Conf. dr. Gabriel Olteanu, Academia de Poliţie Al. I. Cuza, Facultatea de Poliţie)
-Tehnici de identificare a comportamentului simulat (Lect.dr. Daniel Atasiei, Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, Facultatea de Drept),
- Elemente de microscopie cu aplicaţii în Criminalistică şi Elemente de spectroscopie cu aplicaţii în criminalistică (Lect.dr. Valentin Pohoața, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Fizică),
- Elemente de structură a materiei (Lect.dr. Viorel Aniţă , Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, Facultatea de Fizică),
- Metode de chimie analitică aplicate în cercetarea criminalistică (Conf.dr. Olariu Romeo Iulian şi Lect.dr. Cecilia Arsene, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Chimie),
- Metode de analiză radiometrice şi radiochimice în investigarea criminalistică (Conf.dr. Doina Humelnicu, Lect.dr. Cătălin Borcia, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Chimie),
- Antropologie judiciară şi Genetică judiciară (Lect.dr. Cristian Tudose, Facultatea de Biologie, Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi),
- Toxicologie judiciară (Prof.dr. Gabi Drochioiu şi Prof. dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Facultatea de Chimie).
TAXE
Taxa de înscriere : -200 Lei
Taxa scolarizare: - învăţământcu frecvenţă (zi) cu taxa : -1400 Lei / semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic, art. 80: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (copie legalizată)
2. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (în copie legalizată pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin casătorie)
3. CARTE DE IDENTITATE (fotocopie)
4. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.
5. DIPLOMA DE LICENȚĂ (în original și fotocopie)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2016 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
6. FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (în original și fotocopie) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență
Candidatii care au absolvit universitati private, trebuie sa prezinte dovada acreditarii specializarii pe care au absolvit-o.
7. DIPLOMA DE BACALAUREAT (în original și fotocopie). NU este necesară și depunerea foii matricole a studiilor de liceu!!!
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea la celelalte facultăți se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie simplă (pentru facultățile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) sau în copie legalizată (pentru facultățile altor instituţii în afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale. Dacă nu depuneți originalele, ci copii legalizate sau fotocopii, nu mai sunt necesare fotocopii suplimentare.
8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP (Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie din care să rezulte că persoana în cauză este aptă pentru înscriere. Se va menționa dacă persoana în cauză este clinic sănătoasă sau dacă are anumite boli. Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
9. ADEVERINŢĂ
din care să rezulte calitatea de student/masterand, în care să fie specificat numărul de semestre urmate la buget și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă - pentru studenţii/masteranzii care urmează o a doua specializare. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de admitere poate fi achitată prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură.
IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
IMPORTANT!
LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER NU SE ACORDĂ SCUTIRI DE TAXĂ DE ÎNSCRIERE (Conform art. 24 din Metodologia admiterii pentru studii de master – 2016).
11. 3 fotografii color tip buletin - (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
12.UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele din certificatul de naștere, iar în paranteză numele după căsătorie. De exemplu: Popescu (căs. Ionescu).
* Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de către Ministerul Educaţiei Naţionale(CNRED)
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4521 sec.