Română english français

Admitere studii universitare de masterat


ADMITERE STUDII DE MASTERAT 2018
ATENŢIE: SPECIALIZARILE AR PUTEA SUFERI MODIFICARI IN FUNCTIE DE REZULTATELE PROCEDURILOR IN CURS DE DESFASURARE LA ARACIS.
Atenţie: Admiterea pentru BĂLŢI, Republica Moldova, STUDII DE MASTERAT 2018, (Specializare: DREPT EUROPEAN, Durata: 2 ani, Forma: învăţământ cu frecvenţă (IF)), are o pagină web dedicată (click)
Admiterea pentru românii de pretutindeni (Republica Moldova, Diaspora)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2017-2018
Adresă web cu informaţii suplimentare: http://admitere.uaic.ro/
Specializări: învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)
- Drept european - (IF) : Se pot înscrie absolvenţii studiilor de licenţă ai oricărei facultăţi cu condiţia frecventării în semestrul I master a cursului complementar de Teoria generală a dreptului, finalizat cu examen (cu excepţia celor care l-au promovat deja) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DE)
- Dreptul afacerilor - (IF) : se adresează, în principal, absolvenţilor Facultăţilor de Drept, Ştiinţe economice şi Administraţie publică - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (DA)
- Ştiinţe penale - (IF) : se pot înscrie absolvenţi ai studiilor de licenţă cu condiţia acumulării a minim 30 de credite pe durata studiilor de licenţă la disciplinele de specialitate (drept penal general, drept penal special şi drept procesual penal) - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (SP)
- Criminalistică - (IF) : se adresează, în principal, absolvenţilor studiilor de licenţă din domeniile Drept, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Medicină, Medicină veterinară, Medicină Dentară sau Ştiinţe inginereşti - Tematică/ Bibliografie INTERVIU (C)
- Carieră Judiciară (în curs de acreditare) - (IF)
- Jurisdicţii Speciale (în curs de acreditare) - (IF)
CENTRUL DE STUDII EUROPENE - http://cse.uaic.ro
- Studii Europene (IF și IFR) *
- Dezvoltare Regională (IF) *
- Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(IF) *- limba engleză
Pentru masterele Centrului de Studii Europene, admiterea se organizează în cadrul centrului (inclusiv interviul) - CORPUL I
IF= învăţământ cu frecvenţă (ZI)IFR= învăţământ cu frecvenţă REDUSĂ (I.F.R.)
CRITERII DE ADMITERE
- 60% media obţinută la examenul de licență
- 40% nota la interviu în limba de predare a programului
Criteriu de departajare pentru medii egale:
- media generală a anilor de studii
- nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate" din cadrul examenului de licenţă.
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
NUMĂR DE LOCURI
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 86(număr total) - Drept European, Științe Penale, Dreptul Afacerilor, Criminalistică, Carieră Judiciară (în curs de acreditare), Jurisdicţii Speciale (în curs de acreditare)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă : 84(număr total) - Drept European, Științe Penale, Dreptul Afacerilor, Criminalistică, Carieră Judiciară (în curs de acreditare), Jurisdicţii Speciale (în curs de acreditare)
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Buget : 30 - Studii Europene, 30 - Dezvoltare Regională, 25 - Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 20 - Studii Europene, 20 - Dezvoltare Regională, 25 - Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE(limba engleză)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) Taxă: 20 Studii Europene
Atenţie: În cazul în care se vor suplimenta locurile cu finanţare de la buget, distribuirea se va face doar pe specializări (candidaţii nu vor trece de la o specializare cu taxă la altă specializare la buget, în funcţie de opţiuni, ci doar în cadrul aceleiaşi specializări cei de la taxă, în funcţie de numărul de locuri alocate, pot trece pe locuri cu finanţare de la buget)
CALENDAR ADMITERE - IULIE
- înscrierea candidaţilor : 16-21 iulie 2018
- Interviul se va organiza zilnic în perioada 16-21 iulie 2018, între orele 15.00-17.00 (Separat la fiecare specializare pentru care s-a optat în fişa de înscriere) (pentru masterele Centrului de Studii Europene interviul se organizează în corpul I, sala I4 - detalii(click))
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor : 23-25 iulie 2018
CALENDAR ADMITERE - SEPTEMBRIE
(Se organizează sesiune de admitere în septembrie 2018, doar dacă rămân locuri libere din sesiunea iulie 2018)
- înscrierea candidatilor : 10-12 septembrie 2018
- selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor :
- înmatriculări :
CAZARE PE PERIOADA ADMITERII
• Beneficiază de cazare în regim ocazional, în perioada înscrierilor la concursurile de admitere, la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că solicită cazare «în vederea înscrierii la concursul de admitere licenţă/master/şcoală doctorală la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi».
TAXE
Atenţïe: Românii de pretutindeni, la înscriere, achită o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în cuantum de 75 lei. Sunt exceptați de la această plată candidații (români de pretutindeni) care se înscriu on-line.
Taxa de înscriere (Români şi romi) : 300 Lei (250 lei pentru înscriere DOSAR online, http://inscriere.uaic.ro)
Taxa de înscriere se plăteşte o singură dată indiferent de numărul de specializări pentru care se optează.
Taxa de scolarizare: - învăţământ cu frecvenţă (zi) cu taxa : 1400 Lei / semestru
Informaţii realizare plăţi
CENTRUL DE STUDII EUROPENE (http://cse.uaic.ro)
Taxa de înscriere :150 lei
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII (ROMÂNI ŞI ROMI (pentru Românii de pretutindeni găsiţi mai jos))

1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români şi Romi)
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor, vă rugăm să aveți în vedere criteriile specifice de la fiecare specializare în parte și să nu inserați opțiuni pentru specializările la care nu aveți dreptul să vă înscrieți.

2. DIPLOMA DE BACALAUREAT şi FOAIE MATRICOLĂ obţinute în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT(în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
3. DIPLOMA DE LICENȚĂ (în original și fotocopie) obţinută în România şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII (în original și fotocopie) , doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de licență.
sau ATESTAT(în original și fotocopie) de echivalare emis de C.N.R.E.D.
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 şi 2018 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
4. DIPLOMA DE MASTER (în original și fotocopie) pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master;
5. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE;
7. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
8. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
9. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat). (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
10. 3 fotografii color tip buletin - (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
11. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de înscriere poate fi achitată la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28).
Se menţionează: numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
Dovada plăţii va fi anexată dosarului de candidatură.
IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
12. UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII (Români de pretutindeni)
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români de pretutindeni)
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
2. Original* și copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;
2. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
3. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
4. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu are rezidenţa/ domiciliul stabil pe teritoriul României.
5. Original* și copie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);
6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 3) - cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;
7. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
8. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
9. Copia diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
10. Copii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
sau copia ADEVERINŢEI DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2016 şi 2017 (în original și fotocopie)
Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditarii specializării pe care au absolvit-o.
Notă: Documentele originale privind studiile, diploma de bacalaureat, foaia matricolă studii liceale, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/ foaia matricolă studii de licenţă, rămân pe parcursul celor 2 ani ai studiilor de masterat în dosarul de student.
11. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
12. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
13. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numarul de semestre în care a beneficiat de bursă.
Extras din legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.
14. Declarație pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a beneficiat deloc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe şcolare) pentru nivelul de studii solicitat (în orice domeniu de studii de masterat).
15. 3 fotografii(3x4 cm) color tip buletin - (cu numele scris pe verso). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
16. UN DOSAR PLIC - în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Notă: prin "fotocopie"(copie) se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.
INFORMAŢII UTILE
Atenţie:
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în România, dar cu studii efectuate în străinătate (inclusiv Republica Moldova) vor prezenta la înscriere diploma de bacalaureat echivalată de Ministerul Educaţiei Naţionale (CNRED).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.
În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Metodologie admitere studii de masterat
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă) (2017)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.