Română English Français

Tematică în vederea verificării cunoștințelor de limba română

Acestea se verifică şi probează prin intermediul unui test-grilă elaborat la nivelul de pregătire al unui absolvent de liceu, pe baza unei bibliografii accesibile.
Elementele supuse verificării se referă la următoarele aspecte:

1. LEXICAL-SEMANTIC


- identificarea sensurilor corecte ale unor cuvinte;
- recunoaşterea relaţiilor de sinonimie, antonimie, omonimie şi paronimie dintre cuvinte;
- identificarea şi utilizarea adecvată, în contexte variate, a sinonimelor, antonimelor, omonimelor şi paronimelor unor cuvinte;
- identificarea, în serii de sinonime, a cuvintelor neologice;
- recunoaşterea apartenenţei unor cuvinte la fondul principal sau la masa vocabularului.

2. GRAMATICAL


- identificarea formei corecte de gen, număr şi caz a unor substantive;
- utilizarea adecvată a formelor articulate;
- identificarea formei corecte de feminin a unor adjective;
- recunoaşterea adjectivelor fără grade de comparaţie;
- identificarea formelor corecte ale adjectivului pronominal de întărire, ale adjectivului pronominal demonstrativ de identitate, respectiv ale adjectivului pronominal negativ;
- identificarea formelor corecte – cu, respectiv fără sufix flexionar – ale unor verbe;
- diferenţierea semantică a formelor verbale cu sau fără sufix;
- identificarea greşelilor constând în trecerea de la o conjugare la alta.

3. FONETIC ŞI ORTOGRAFIC


- accentuarea corectă a cuvintelor;
- recunoaşterea dubletelor accentuale;
- identificarea formelor corecte din punct de vedere ortografic;
- corespondenţa ortografie – ortoepie.

Întrebările vizează chestiuni necontroversate, a căror rezolvare corectă decurge din cunoaşterea principiilor actualei norme literare româneşti probând capacităţile pe care le au candidaţii în ceea ce priveşte:
a) definirea şi corecta utilizare a feluritelor cuvinte şi forme,
b) distingerea între diferitele posibilităţi pe care limba le oferă şi felul în care norma literară le actualizează - la nivel lexical-semantic, gramatical şi fonetic,
c) explicarea în mod corect a soluţiilor pentru care s-a optat, testul urmăreşte să ofere o imagine corectă şi reală asupra bunei cunoaşteri şi stăpâniri a limbii române şi asupra deprinderilor de a utiliza corect norma literară contemporană.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.