Română English Français

Admitere studii universitare de licenţă


ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2020 SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE
Preînscriere online pentru sesiunea de admiterea 2020
CONTACT
ADMITERE ONLINE -ROMÂNI
https://inscriere.uaic.ro/
ADMITERE - Români de PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova.)
Atenţie: Românii de pretutindeni se inscriu centralizat la nivel de universitate

CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I

- 50% - media examenului de bacalaureat;
- 50% - media anilor din liceu.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
- nota obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat la proba scrisă "Limba şi literatura română"
- nota obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat la proba obligatorie a profilului
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii cu Premiile I, II şi III la Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi pentru anul universitar 2020/2021
ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII DE LICENŢĂ
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă (I.F.)
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
NUMĂR DE LOCURI (propuneri 2020)
ROMÂNI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 200
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 3
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 80
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 145
Absolvenţi de licee situate în mediul rural
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 5 Centralizator licee rural pe judete 2017-2018(click)
Candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 1
ROMI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 3
ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 19 cu bursă
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 1
Admiterea pentru românii de pretutindeni (categoria include Rep. Moldova)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020
Extras, punctul II.2.(1) (din Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI)- (valabil doar pentru "ROMÂNI DE PRETUTINDENI", lista celor care fac parte este la punctul I.1) : Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat, în limita locurilor alocate
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) - etnici români;
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate - diaspora.
Adresă web cu informaţii suplimentare: http://admitere.uaic.ro/
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- înscrierea candidatilor : 13-24 iulie 2020
- afişarea rezultatelor etapa I-a: 27 iulie 2020
- Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi în data de 27 iulie 2020) : 28-31 iulie 2020
Obligaţii înmatriculare:
- candidaţi admişi cu finanţare de la buget: predarea documentelor de studiu în original (conform programării prezenţei dv. la sediul facultăţii) şi plata taxei de înmatriculare în valoare de 50 de lei
- candidaţi admişi cu finanţare din taxe (cursuri cu frecvenţă): predarea documentelor de studiu în original (conform programării prezenţei la sediul facultăţii) şi plata unui cuantum din taxa primului semestru în valoare de 700 de lei
- candidaţi admişi cu finanţare din taxe (cursuri cu frecvenţă redusă): semnarea contractului de studiu şi plata unui cuantum din taxa primului semestru în valoare de 700 de lei. Transmiterea documentelor în acest caz se face electronic la adresa . Nu este necesară prezenţa dv. la sediul facultăţii.
- Candidaţii vor fi programaţi la înmatriculare (candidaţii admişi cu finanţare de la buget şi candidaţii admişi cu finanţare din taxe - cursuri cu frecvenţă) după un calendar ce se va afişa în timp util.
- afişarea rezultatelor etapa a II-a: 2 august 2020
- Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi în data de 2 august 2020) : 3-6 august 2020
- afişarea rezultatelor etapa a III-a: 7 august 2020
TAXE (Se achită la orice filială BRD.)
Taxa de înscriere: 250 Lei . IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Taxa scolarizare: Învatamânt cu frecvenţă (ZI) - cu taxă : 1400 Lei /semestru
Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : 1400 Lei /semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români - inclusiv rromi)
•Vă rugăm să completați în fişă un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate(dacă s-au epuizat astfel 8 semestre bugetate de studii de licenţă).
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (document scanat lizibil)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2020 (document scanat lizibil);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (document scanat lizibil)
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat;
4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil) ;
5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil);
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul) (document scanat lizibil);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă), dacă este cazul (document scanat lizibil).
9. Dovada plăţii taxei de admitere (document scanat lizibil)
- Taxa de admitere se achitată, online sau la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii .
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 36 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2019)
Candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștiință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada 13-24.07.2020. Dosarele necompletate vor fi respinse.
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2019)
8.41 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.13 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.64 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Procedură admitere ONLINE studii de licenţă
Metodologie admitere studii de licenta / Condiții admitere olimpici
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă)
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:

- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;

- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;

- a luat cunoștiință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.