Română English Français

Admitere studii universitare de licenţă 2022

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ 2022
Atenționare! Rugăm candidații care au dosarul cu statusul „Validat” să verifice conformitatea notelor în contul de concurs de pe platforma eadmitere.uaic.ro în secțiunea „Rezultate obținute”. În cazul în care sunt identificate neconcordanțe, vă rugăm să ne transmiteți un email pe adresa , în care să menționați numărul dosarului și deficiența observată.
PAȘII DE URMAT

1. (Opțional) Preînscriere (până pe 10 iulie 2022). Faza de preînscriere nu este obligatorie. Dosarele sunt în așteptare cu mențiunea incomplet. Nu se fac verificări la dosare.

2. Înscriere (perioada 11-16 iulie 2022). Candidații vor transmite spre validare dosarul electronic prin intermediul platformei - depunere dosar. Opțiunea se va activa luni 11 iulie 2022.

Comisia va verifica dosarul și va confirma conținutul - se va primi mail!!!. Comunicarea se face pe email și prin platformă. Fiecare candidat va primi o notificare privind validarea dosarului, eventual necesitatea unor completări.

2.1. Toți candidații vor participa la admitere prin platforma unică de admitere: eadmitere.uaic.ro. Completarea fișei pe platformă este obligatorie, prin crearea unui cont de admitere.

2.2. Depunerea dosarului de admitere este recomandat să se facă integral on-line.

În perioada 11-16 iulie 2022, conturile de admitere pot fi create la distanță sau la sediul Facultății. În acest ultim caz, documentele vor fi depuse într-un dosar fizic.

Lucrul la sediul Facultății se va face în intervalul orar 9-15 (luni-vineri), 9-12 (sâmbătă) în sălile S5 și S6. Pentru candidații români de pretutindeni, sala este I1.

3. Afișarea rezultatelor și comunicarea rezultatelor (prin platformă și e-mail). Fiecare candidat va primi o notificare pe mail privind rezultatele.

4. Înmatriculare - confirmare locului. Se va face cu prezență fizică la sediul Facultății.

Candidații sunt încurajați să completeze fișa de înscriere și dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, prin platforma de concurs și email, inclusiv în ceea ce privește validarea dosarului, afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.

CONTACT:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a înființat un call center pentru a facilita oferirea de informații despre admitere și suport privind procedura de înscriere online pe platforma inscriere.uaic.ro: telefon +40374 346 300

CRITERII DE ADMITERE: domeniul Drept, studii de licență cu frecvență (IF) ori frecvență redusă (IFR)
Candidați români: 50% - media examenului de bacalaureat; - 50% - media anilor din liceu;
Candidați Români de pretutindeni (Rep. Moldova, Ucraina, diaspora): 100% media anilor din liceu. Pot candida pe locurile alocate românilor de pretutindeni doar persoanele care nu dețin buletin/carte de identitate emisă de statul român.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la proba scrisă "Limba şi literatura română" obţinută la examenul de Bacalaureat (ori nota la discipline umaniste)
Candidați Olimpici. Candidaţii cu Premiile I, II şi III la Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi pentru anul universitar 2022/2023. Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Drept, prin Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste se înţeleg olimpiadele din aria curriculară Limbă şi comunicare şi aria curriculară Om şi societate obţinute pe parcursul studiilor liceale.
LOCURI DISPONIBILE
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 174
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 3 (categorie de locuri la buget suplimentare la același program de studii: Drept)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Locuri bugetate destinate formării cadrelor didactice: 6 (categorie de locuri la buget suplimentare la același program de studii: Drept)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Candidați proveniți din sistemul de protecție socială: 2 (categorie de locuri la buget rezervată candidaților ce îndeplinesc condițiile speciale)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități: 1 (categorie de locuri la buget rezervată candidaților ce îndeplinesc condițiile speciale)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Absolvenți de licee din mediul rural Centralizator licee rural pe judete(click): 6 (categorie de locuri la buget rezervată candidaților ce îndeplinesc condițiile speciale)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget - Etnici Romi: 4 (categorie de locuri la buget rezervată candidaților ce îndeplinesc condițiile speciale)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 72
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 150
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 29 cu bursă pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Republica Moldova, candidați fără cetățenie română)Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CALENDAR
- 4 aprilie 2022 - 10 iulie 2022: pre-înscrierea candidaților (on-line)
- 11 - 16 iulie 2022: înscrierea candidaților. Fiecare candidat va primi o notificare pe mail privind validarea dosarului, eventual necesitatea unor completări.
- 18 iulie 2022: afişarea rezultatelor. Fiecare candidat va primi o notificare pe mail privind rezultatele.
- 19 - 22 iulie 2022: Înmatriculare (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi) Runda I - La sediul Facultății
- 23 iulie 2022: reafișare rezultate și Runde ulterioare de înmatriculare
Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare. Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale.
- 5 - 7 septembrie 2022: înscrierea candidaților (doar dacă rămân locuri neocupate în sesiunea din iulie 2022)
- 8 - 9 septembrie 2022: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
TAXA DE ÎNSCRIERE
Cuantumul taxei este de 300 de lei. Taxa poate fi plătită pe platforma. Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) se anexează dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
Pentru fiecare dosar de înscriere (la Facultăți diferite), se achită o taxă distinctă. Candidatul va indica codul pentru Facultatea de drept, IF sau IFR Tabel coduri facultăţi! Informaţii realizare plăţi
Cazuri scutire taxă de înscriere: Pe fișa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei și se va atașa dovada scutirii. Cazurile de scutire sunt prevăzute în Metodologia de admitere.Românii de pretutindeni (Rep. Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
* NOTA: La începutul fiecarui semestru, cu excepția primului semestru din anul I, locurile finanțate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenți sunt trecuți în regim cu taxă.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON-LINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT. Un candidat poate concura pe locuri la buget, la taxă IF și taxă IFR. Participarea la concurs se face pe baza opțiunilor completate în ordinea de preferință indicată de candidat. Candidații sunt încurajați să indice toate opțiunile.
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului).
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) sau DOSAR DE ECHIVALARE
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2022 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) ;
5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Acolo unde este cazul, candidatul poate depune (opțional) și o adeverință privind bolile cronice.
8. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ADMITERE ori dovada scutirii
9. DOSAR PLIC (nu cu șină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului
10. 2 FOTOGRAFII color dimensiune pașaport - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului
11. Caz special: Persoanele care au sau au mai avut calitatea de student, vor depune o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă)
12. Pentru candidații pe locurile speciale, se va include în dosarul de concurs, dovada situației avute în vedere, astfel: 12.2. candidați proveniți din sistemul de protecție socială - adeverință emisă de DGAFPS 12.3. candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități - adeverință; 12.4. etnici romi - adeverință emisă de asociația reprezentând interesele comunității rome; 12.5. candidați olimpici - diplomă atestând premiul obținut; 12.6. români de pretutindeni - Precizări Români pe pretutindeni; Precizări candidați din Ucraina - Documente speciale: Declarație pe proprie răspundere (scanată) a candidatului că își asumă identitatea culturală română și că nu a mai beneficiat de studii de licență finanțate de la bugetul statului român (formular declarație); copie pașaport cu valabilitatea stabilită conform precizărilor de mai sus; documentele de studii din țara de origine: Diplomă de bacalaureat sau echivalent și foaia matricolă studii liceale sau echivalent (prin excepție de la punctul 2 și 3) traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Candidații RPT care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte împreună cu diploma de bacalaureat adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

IMPORTANT
Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligația de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.


ALTE INFORMAȚII UTILE:

Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2021)
9.36 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
9.17 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
8.19 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Notă: Mediile NU includ test la limba română (50% media examenului de bacalaureat, 25% media anilor de studii, 25% nota la proba scrisă Limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2020)
9.44 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
9.30 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
8.97 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Notă: Mediile NU includ test la limba română (Media generală la BACALAUREAT 50%, Media generală a anilor de studii din liceu 50%)
CADRU NORMATIV
Metodologie admitere studii de licenta / Condiții admitere olimpici
Procedură admitere ONLINE studii de licenţă
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat)
Anexa 1_continut dosar echivalare bacalaureat
Anexa 3_cerere echivalare diploma bacalaureat
Anexa 5_lista_statelor_pentru_care_se_solicita_apostilarea_sau_supralegalizarea
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.