Română english français

Admitere studii universitare de licenţă


ADMITERE 2017
Nu se organizează sesiune de admitere în septembrie 2017, toate locurile au fost ocupate în sesiunea din iulie 2017
Rezultate FINALE admitere Studii de LICENŢĂ, ACTUALIZARE LISTE Iulie 2017 (afişare 28.09.2017)
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, ACTUALIZARE LISTE (afişare 9.09.2017)
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, ACTUALIZARE LISTE (afişare 7.08.2017)
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, RUNDA 4 (afişare 5.08.2017)
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, RUNDA 3 (afişare 2.08.2017)
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017, RUNDA 2 (afişare 30.07.2017)
Proces-verbal privind soluţionarea contestaţiilor formulate referitor la modul în care s-a efectuat corectura testelor grilă (admitere la studii de licenţă)
Rezultate admitere Studii de LICENŢĂ, Iulie 2017 (afişare 24.07.2017)
Rezolvarea testelor la Limba Română din cadrul examenului de admitere sesiunea iulie 2017(+Proces verbal contestaţii la BAREM)
Comisie admitere
Înmatricularea candidaţilor admişi în runda 1 se va face în Amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino) (etaj II) :
Program înmatriculări(confirmarea locului):
Marţi, 25 iulie 2017 - Vineri, 28 iulie 2017 între orele: 9.00-17.00
Sambata, 29 iulie 2017 - Duminica, 30 iulie 2017 între orele: 9.00-13.00
Telefon: +40 232 201102 interior 2572 (depunere dosar studii de licenţă)
Telefon: +40 232 201102 interior 2429 (comisie centrală pe facultate şi depunere dosare studii de masterat)
Etape :
Etapa 1: Completare fişă de înscriere în amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu)*
Etapa 2: Depunere dosar în amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino)*
Etapa 3: Test la limba română : 23 iulie 2017 ora 11.00 (testul durează 2 ore) INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular admitere)
Candidaţii înscrişi în perioada 17-21 iulie 2017 vor susţine testul la LIMBA ROMÂNĂ în data de 23 iulie 2017, ora 11.00. Durata examenului este de 2 ore. În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenului, intrarea în sala de examen se va face în intervalul 10.00 -10.30. În mod obligatoriu, candidaţii vor prezenta la intrarea în sală cartea de identitate pe baza căreia se vor putea legitima. NU se permite legitimarea cu niciun alt document.
ESTE INTERZIS ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN CU: telefoane mobile sau cu orice alte dispozitive electronice de comunicare la distanţă, de stocare sau înregistrare a datelor, precum şi cu orice materiale care conţin informaţii legate de tematica examenului (cărţi, teste grilă, notiţe, etc.). Încălcarea acestei interdicţii atrage eliminarea din concurs!
Testul pentru verificarea cunoştinţelor de limba română este alcătuit din 50 de întrebări de tip grilă şi nu constituie o probă eliminatorie. Media de concurs - formată din 50% nota obţinută la test şi 50% media examenului de bacalaureat - se va calcula indiferent de nota obţinută la testul grilă.
Pentru susţinerea testului, candidaţii vor fi repartizaţi pe săli, iar listele vor fi afişate la data de 22 iulie 2017 pe pagina de internet a Facultăţii de Drept http://laws.uaic.ro , la avizier şi pe uşile sălilor unde se desfăşoară proba.
Baremul de evaluare se va afişa în cursul zilei de 23 iulie 2016 la avizier și pe pagina de Internet a Facultăţii de Drept. Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore de la finalizarea examenului de admitere.
Etapa 4: Înmatricularea (confirmarea locului de către candidaţii admişi):
După afişarea rezultatelor la concursul de admitere pe data de 24 iulie 2017, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze. În perioada 25 iulie – 30 iulie 2017, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:
1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, indiferent de forma de învăţământ (IF sau IFR) sau forma de finanţare (buget/taxă), cu excepţia celor înmatriculaţi la buget la altă facultate.
2. Să încheie Contractul de STUDII.
3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei pentru cursuri cu frecvenţă (avans din taxa semestrială de 1400 lei) şi 700 lei pentru cursuri frecvenţă redusă (din taxa semestrială de 1250 lei).
După expirarea termenului de 6 zile (pe 30 iulie 2017), candidaţii admişi care nu au încheiat Contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), cu condiția neretragerii dosarului.
IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2017.
Atenție !! Pentru Facultatea de Drept articolul 9 lit. c) din Metodologia de admitere studii de licenta (2017), privind înmatricularea studenților în an superior de la instituții de învățământ particulare cu specializări acreditate sau autorizate provizoriu este eliminat.
Metodologie admitere studii de licenta (2017)
*- Amfiteatrul I.1 („Paul Demetrescu”) – Corpul de clădire A, parter: în holul de la intrarea principală, se merge înainte, se trece de Registratură şi de zona uşilor termopan, până se ajunge la perete; se face stânga şi se urmează coridorul până la capăt; la capătul coridorului, se urmează singura opţiune, la dreapta, până la avizierul Facultăţii de Drept /// traseu alternativ: de la intrarea din dreptul fântânii arteziene, se urcă la primul etaj.
*- Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”) – Corpul de clădire A, etaj II : - din dreptul amf. I.1. se urcă două etaje (amf. III.9 este situat la etajul dintre intrarea în balconul amf. I.1 şi Biblioteca Facultăţii de Drept).
ADMITERE ONLINE
Adresă web înscriere, încărcare documente etc. : http://inscriere.uaic.ro
TEMATICĂ / BIBLIOGRAFE / TESTE
TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE ADMITERE
BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE ADMITERE
ARHIVĂ teste din anii anteriori, la Limba Română din cadrul examenului de admitere (STUDII DE LICENŢĂ)
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular admitere)
CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I
- 50% - test la Limba Română;
- 50% - media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare pentru medii egale:
- nota testului la Limba Română
- media anilor de studii
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii laureaţi ai Olimpiadelor Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba Română, premiile I şi II pot fi înscrişi fără concurs de admitere
ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII DE LICENŢĂ
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă (I.F.)
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
NUMĂR DE LOCURI
ROMÂNI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 200
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 35
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 120
ROMI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 2
ROMÂNI DE PRETUTINDENI *
Rep. Moldova: învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 2 - cu bursă, 2 - fără bursă
Rep. Moldova: învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 1
Rep. Moldova: Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 1
Ucraina: învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 2 - cu bursă
DIASPORA *
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 1 - fără bursă
Admiterea pentru românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, Diaspora)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2017-2018
Extras, punctul II.2.(1) - (valabil doar pentru "ROMÂNI DE PRETUTINDENI", lista celor care fac parte este la punctul I.1) : Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat, în limita locurilor alocate
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) - etnici români;
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate - diaspora.
Adresă web cu informaţii suplimentare: http://admitere.uaic.ro/
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- înscrierea candidatilor : 17-21 iulie 2017
- test la limba română : 23 iulie 2017 ora 11.00 (testul durează 2 ore) *
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular admitere)
- afişarea rezultatelor : 24-26 iulie 2017
* Eventualele contestaţii la barem se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezolvării corecte a testului.
CAZARE PE PERIOADA ADMITERII
• Beneficiază de cazare în regim ocazional, în perioada înscrierilor la concursurile de admitere, la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că solicită cazare «în vederea înscrierii la concursul de admitere licenţă/master/şcoală doctorală la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi».
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE (Nu se organizează sesiune de admitere în septembrie 2017, toate locurile au fost ocupate în sesiunea din iulie 2017)
- înscrierea candidatilor : 7-9 septembrie 2017
- test la limba română :
- afişarea rezultatelor :
TAXE (Se achită la orice filială BRD.)
Taxa de înscriere : 300 Lei (250 lei pentru înscriere DOSAR online, http://inscriere.uaic.ro).
Taxa scolarizare: Învatamânt cu frecvenţă (ZI) - cu taxă : 1400 Lei /semestru
Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : 1250 Lei /semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic, art. 80: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (în original și fotocopie)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 (în original și fotocopie);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie);
4. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
5. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE;
6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat), dacă este cazul. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
9. 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 32 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2017)
11. UN DOSAR PLIC
– în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
Atenţie!
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în fotocopie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2016)
8.34 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.19 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.59 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2015)
8.15 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.04 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.78 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2014)
8.53 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.75 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2013)
8.57 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) TAXĂ
8.00 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2012)
8.35 Învaţământ cu frecvenţă (zi)I BUGET
8.18 Învaţământ cu frecvenţă (zi) TAXĂ
7.86 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Metodologie admitere studii de licenta (2017) / Condiții admitere olimpici
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă) (2017)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 0.4687 sec.