Română english français

Admitere studii universitare de licenţă


ADMITERE 2017
TEMATICĂ / BIBLIOGRAFE / TESTE
TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE ADMITERE
BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ LA EXAMENUL DE ADMITERE
ARHIVĂ teste din anii anteriori, la Limba Română din cadrul examenului de admitere (STUDII DE LICENŢĂ)
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular admitere)
CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I
- 50% - test la Limba Română;
- 50% - media examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare pentru medii egale:
- nota testului la Limba Română
- media anilor de studii
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii laureaţi ai Olimpiadelor Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba Română, premiile I şi II pot fi înscrişi fără concurs de admitere
ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII DE LICENŢĂ
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă (I.F.)
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
NUMĂR DE LOCURI
ROMÂNI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 200
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 35
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 120
ROMI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 2
ROMÂNI DE PRETUTINDENI *
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 2 - cu bursă, 2 - fără bursă
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 1
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 1
DIASPORA *
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 1 - fără bursă
* Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni (include diaspora)
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Români de pretutindeni (“care locuiesc în afara frontierelor României şi au documente care atestă domiciliul stabil în străinătate”, categoria include Republica Moldova) : Articolul 1 a)
Diaspora (Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate): Articolul 1 b)
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- înscrierea candidatilor : 17-21 iulie 2017
- test la limba română : 23 iulie 2017 ora 11.00 *
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARELOR TIP GRILĂ (variantă formular admitere)
- afişarea rezultatelor : 24-26 iulie 2017
* Eventualele contestaţii la barem se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezolvării corecte a testului.
ÎNMATRICULARI (pentru candidaţii declaraţi admişi) :

În perioada înmatricularii, candidatii admisi au urmatoarele OBLIGATII (în caz contrar vor fi eliminati):
1. Să depuna la dosar diploma de bacalaureat si foaia matricola în original.
2. Să completeze declaratia pe proprie raspundere.
3. În cazul în care au fost admisi cu finanţare de la buget: 50 lei (taxă înmatriculare) - cod 38 – se achita la orice filiala BRD
4. În cazul în care au fost admisi : 700 lei pentru cursuri IF cu taxă (din taxa semestrială 1400 lei) si 700 lei pentru cursuri frecventa redusa (din taxa semestrială 1250 lei) - cod 31 - se achita la orice filiala BRD. Candidaţii vor prezenta comisiei de admitere chitanţa de plata a taxei în original şi în fotocopie alb-negru.

ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (extras metodologie)
Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi fără admitere. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma, la cerere, fără taxă de şcolarizare, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.

Atenție !! Pentru Facultatea de Drept articolul 9 lit. c) din Metodologia de admitere studii de licenta (2017), privind înmatricularea studenților în an superior de la instituții de învățământ particulare cu specializări acreditate sau autorizate provizoriu este eliminat.

Metodologie admitere studii de licenta (2017)

Atenţie! Candidaţii admişi cu taxă trebuie să completeze, dacă este cazul, dosarul de înscriere cu diploma/ atestatul de bacalaureat în original. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor trebui să depună la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoţită de adeverinţă care să ateste prezenţa originalului la altă facultate/ instituţie de învăţământ superior. În caz contrar, vor fi declaraţi respinşi.
CAZARE PE PERIOADA ADMITERII
• Beneficiază de cazare în regim ocazional, în perioada înscrierilor la concursurile de admitere, la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că solicită cazare «în vederea înscrierii la concursul de admitere licenţă/master/şcoală doctorală la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi».
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE (Se organizează doar pentru locurile care nu vor fi ocupate în sesiunea din iulie 2017)
- înscrierea candidatilor : 7-9 septembrie 2017
- test la limba română :
- afişarea rezultatelor :
TAXE
Taxa de înscriere : 300 Lei (250 lei pentru înscriere online)
Taxa scolarizare: Învatamânt cu frecvenţă (ZI) - cu taxă : 1400 Lei /semestru
Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : 1250 Lei /semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic, art. 80: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (în original și fotocopie)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 (în original și fotocopie);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie);
4. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
5. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE;
6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat), dacă este cazul. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
9. 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 32 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2017)
11. UN DOSAR PLIC
– în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
Atenţie!
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în fotocopie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2016)
8.34 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.19 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.59 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2015)
8.15 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.04 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.78 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2014)
8.53 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.75 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2013)
8.57 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) TAXĂ
8.00 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2012)
8.35 Învaţământ cu frecvenţă (zi)I BUGET
8.18 Învaţământ cu frecvenţă (zi) TAXĂ
7.86 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Metodologie admitere studii de licenta (2017) / Condiții admitere olimpici
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă) (2017)


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2017
Server-ul a generat răspunsul în 0.4461 sec.