Română English Français

Admitere studii universitare de licenţă


COMISIE ADMITERE studii de LICENŢĂ 2020
ÎNSCRIEREA PENTRU ADMITEREA DIN ANUL 2020 SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE
Preînscriere online pentru sesiunea de admiterea 2020
ADMITERE ONLINE -ROMÂNI
Adresa web înscriere pentru încărcare documente va fi publicată în timp util.
ADMITERE - Români de PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova.)
Atenţie: Românii de pretutindeni se inscriu centralizat la nivel de universitate: Admitere online pentru candidați din Republica Moldova, etnici români și Diaspora - http://inscriere-etnici.uaic.ro/

CRITERII DE ADMITERE ÎN ANUL I

- 50% - media examenului de bacalaureat;
- 50% - media anilor din liceu.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
- nota obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat la proba scrisă "Limba şi literatura română"
- nota obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat la proba obligatorie a profilului
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii cu Premiile I, II şi III la Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi pentru anul universitar 2020/2021
ÎNVĂŢĂMÂNT STUDII DE LICENŢĂ
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă (I.F.)
- domeniul DREPT, 4 ani învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
NUMĂR DE LOCURI
ROMÂNI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: 200
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: - Domenii prioritare de dezvoltare ale României
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: 80
Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.): 145
Absolvenţi de licee situate în mediul rural
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: Centralizator licee rural pe judete 2017-2018(click)
ROMI
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget:
ROMÂNI DE PRETUTINDENI (categoria include Rep. Moldova)
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Buget: .. cu bursă, ..fără bursă
Învaţământ cu frecvenţă (IF) Taxă: ..
Admiterea pentru românii de pretutindeni (categoria include Rep. Moldova)
Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020
Extras, punctul II.2.(1) (din Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI)- (valabil doar pentru "ROMÂNI DE PRETUTINDENI", lista celor care fac parte este la punctul I.1) : Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat, în limita locurilor alocate
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) - etnici români;
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate - diaspora.
Adresă web cu informaţii suplimentare: http://admitere.uaic.ro/
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - IULIE
- înscrierea candidatilor : 13-18 iulie 2020
- afişarea rezultatelor :

CAZARE PE PERIOADA ADMITERII
Informaţii complete găsiti la adresa: https://admitere.uaic.ro/cazarea-pe-timpul-admiterii/
PERIOADA DE DESFĂȘURARE - SEPTEMBRIE (Se organizează sesiune de admitere în septembrie 2020, doar dacă rămân locuri libere din sesiunea iulie 2020)
- înscrierea candidatilor : 7-9 septembrie 2020
- afişarea rezultatelor :
TAXE (Se achită la orice filială BRD.)
Taxa de înscriere: 300 Lei . IMPORTANT! Tabel coduri facultăţi!
Taxa scolarizare: Învatamânt cu frecvenţă (ZI) - cu taxă : 1400 Lei /semestru
Taxa scolarizare: Învatamânt Frecventa Redusa : 1400 Lei /semestru
Informaţii realizare plăţi
* NOTA: Conform regulamentului didactic: La începutul fiecarui semestru, cu exceptia primului semestru din anul I, locurile finantate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalti studenti sunt trecuti în regim cu taxa.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români - inclusiv rromi)
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate(dacă s-au epuizat astfel 8 semestre bugetate de studii de licenţă).
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (în original și fotocopie)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2020 (în original și fotocopie);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (în original și fotocopie)
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie);
4. original* şi fotocopie după CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
5. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE;
6. original* şi fotocopie după CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).
8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat), dacă este cazul. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).
9. 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.
10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale (de exemplu: Carrefour). Duminica se pot face plati doar prin transfer/plata online.
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 36 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2019)
11. UN DOSAR PLIC
– în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.
Atenţie!
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în fotocopie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie. Pe aceste documente fotocopiate trebuie să fie atestată conformiteatea cu originalul de către comisia de admitere care a primit originalele.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2019)
8.41 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.13 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.64 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2018)
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
7.92 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
6.52 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2017)
8.36 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.27 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
8.04 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2016)
8.34 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.19 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.59 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2015)
8.15 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.04 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.78 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2014)
8.53 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI)TAXĂ
7.75 Învaţământ cu Frecvenţă Redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2013)
8.57 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) BUGET
8.40 Învaţământ cu frecvenţă (ZI) TAXĂ
8.00 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Medii MINIME ADMIŞI (ADMITERE IULIE 2012)
8.35 Învaţământ cu frecvenţă (zi)I BUGET
8.18 Învaţământ cu frecvenţă (zi) TAXĂ
7.86 Învaţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.)
Cadru normativ
REGULAMENTE / METODOLOGII / LEGISLATIE
Metodologie admitere studii de licenta / Condiții admitere olimpici
Metodologie de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învătământul superior de stat din România pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naţionale
Recunoaşterea studiilor din străinătate (diplomă de bacalaureat, studii de licenţă) (2018)
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.