Facultatea de Drept din IAŞI
 ROEN   FR
Tematica examen LICENTA
TEMATICA  pentru examenul de licenta 
- sesiuni IULIE 2015 și FEBRUARIE 2016

In şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept din 23 februarie 2015 s-a hotărât că studenţii vor susţine examenul de licenţă, sesiunile iulie 2015 şi februarie 2016, după noile Coduri.

DREPT CIVIL.PARTEA GENERALA.PERSOANELE

1. Condiţiile de valabilitate a consimţământului la încheierea actului juridic civil
2. Eroarea, viciu de consimţământ
3. Dolul, viciu de consimţământ
4. Violenţa, viciu de consimţământ
5. Leziunea, viciu de consimţământ
6. Condiţiile de validitate a obiectului actului juridic civil
7. Cauza actului juridic civil: definiţie, elemente, condiţii de validitate
8. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil: noţiune, fundament, excepţii
9. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil: noţiunea de parte, terţ, având-cauză; excepţii de la regulă
10. Condiția, modalitate a actului juridic civil: noțiune, clasificare, efecte
11. Nulitatea actului juridic civil: noțiune, cauze, clasificare
12. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii: noţiune, fundament, excepţii
13. Principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară în cazul anulării/nulităţii actului juridic civil: noţiune, fundament, excepţii
14. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial: noţiune, fundament, excepţii
15. Principiile care înlătură nulitatea actului juridic civil
16. Prescripția extinctivă: noțiune, caracterul normelor care o reglementează, efecte
17. Suspendarea prescripţiei extinctive
18. Întreruperea prescripţiei extinctive
19. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE.OBLIGATII

1.Definiţia, natura juridică şi clasificarea mijloacelor de apărare a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale
2.Noţiunea şi caracterele juridice ale acţiunii în revendicare
3.Calitatea procesuală activă în acţiunea în revendicare
4.Efectele acţiunii în revendicare
5.Revendicarea bunurilor imobile
6.Condiţiile cerute pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de bună-credinţă
7.Cumulul răspunderii civile delictuale cu răspunderea civilă contractuală
8.Comparaţie între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală
9.Prejudiciul, condiţie a răspunderii civile delictuale
10.Fapta ilicită, condiţie a răspunderii civile delictuale
11.Raportul de cauzalitate, condiţie a răspunderii civile delictuale
12.Vinovăţia, condiţie a răspunderii civile delictuale
13.Răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice pentru fapta proprie
14.Condiţiile răspunderii părinţilor pentru faptele copiilor lor minori
15.Efectele răspunderii părinţilor pentru faptele copiilor lor minori
16.Fundamentarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului
17.Condiţiile speciale ale răspunderii comitentului pentru fapta prepusului
18.Efectele răspunderii comitentului pentru fapta prepusului
19.Răspunderea pentru ruina edificiului
20.Condiţiile răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general
21.Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

DREPT CIVIL. CONTRACTE. SUCCESIUNI

1.Cine poate cumpăra sau vinde
2.Obiectul vânzării
3.Pactul de vânzare privind contractul de vânzare şi promisiunea de vânzare
4.Obligaţia vânzătorului de a garanta pe cumpărător contra evicţiunii
5.Obligaţia vânzătorului de a garanta pe cumpărător contra viciilor bunului
6.Obligaţiile cumpărătorului
7.Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de donatie
8.Conditiile de validitate ale contractului de donaţie
9.Principiul irevocabilităţii donaţiei
10.Varietăţi ale contractului de donaţie
11.Efectele contractului de donaţie
12.Cauzele legale de revocare a donaţiei
13.Condiţiile de validitate ale testamentului
14.Felurile testamentelor
15.Legatul
16.Dezmoştenirea
17.Execuţiunea testamentară
18.Revocarea voluntară a testamentului
19.Categoriile de moştenitori rezervatari şi întinderea rezervei succesorale
20.Calcul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile
21.Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor

DREPT PROCESUAL CIVIL

1.Definirea și rolul acțiunii civile
2.Corelația dintre acțiune și dreptul subiectiv litigios
3.Dreptul la acțiune. Noțiune
4.Nașterea și stingerea dreptului la acțiune
5.Cauza acțiunii civile
6.Obiectul acțiunii civile
7.Clasificarea acțiunilor civile după scopul urmărit
8.Clasificarea acțiunilor civile după natura dreptului a cărui valorificare judiciară se urmărește
9.Sechestrul asigurător
10.Sechestrul judiciar
11.Poprirea asigurătoare
12.Etapa scrisă a procesului civil. Sesizarea instanței. Aspecte generale
13.Efectele depunerii cererii de chemare în judecată
14.Pregătirea judecății
15.Ședința de judecată
16.Primul termen la care părțile sunt legal citate
17.Încheierea de şedinţă
18.Cercetarea procesului
19.Clasificarea excepţiilor procesuale
20.Excepţia autorității lucrului judecat
21.Obiectul probei în procesul civil
22.Sarcina probei în procesul civil
23.Condițiile generale de admisibilitate a probelor
24.Propunerea și încuviințarea probelor în procesul civil
25.Dezbaterea în fond a procesului

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

I.Din instituţia pluralităţii ocazionale de făptuitori
1.Instituţia participaţiei penale: definiţia; natură juridică; condiţii de existenţă
2.Coautoratul: definiţie; condiţii de existenţă
3.Delimitare între contribuţiile aduse de participanţi la comiterea faptei
4.Infracţiuni în cazul cărora nu este posibil coautoratul
5.Instigarea: definiţie; condiţii de existenţă
6.Formele instigării
7.Complicitatea: definiţie; condiţii de existenţă
8.Formele complicităţii
9.Complicitatea prin promisiune
10.Sancţionarea participanţilor în cazul participaţiei proprii
11.Împiedicarea săvârşirii infracţiunii: definiţie; natură juridică
12.Sancţionarea participanţilor în cazul participaţiei improprii
13.Regimul circumstanţelor personale şi reale în materia participaţiei

II.Instituţia cauzelor care înlătură răspunderea penală / executarea pedepsei
14.Amnistia: definiţie; natură juridică
15.Efectele amnistiei
16.Prescripţia răspunderii penale: definiţie; natură juridică; infracţiuni imprescriptibile
17.Calcularea termenelor de prescripţie a răspunderii penale; particularităţi în cazul infracţiunilor de durată; prescripţia specială
18.Întreruperea şi suspendarea cursului termenului de prescripţie a răspunderii penale
19.Împăcarea: definiţie; efecte
20.Condiţiile împăcării
21.Condiţiile retragerii plângerii prealabile
22.Retragerea plângerii prealabile: noţiune; efecte
23.Lipsa plângerii prealabile: noţiune; natură juridică
24.Graţierea: definiţie; natură juridică; efecte
25.Formele graţierii
26.Delimitare între actele de clemenţă
27.Prescripţia executării pedepsei: definiţie; natură juridică; infracţiuni imprescriptibile
28.Întreruperea şi suspendarea cursului termenului de prescripţie a executării pedepsei
29.Delimitare între prescripţia răspunderii penale şi prescripţia executării pedepsei
30.Modalităţi ale intenţiei
31.Modalităţi ale culpei
32.Praeterintenţia ( intenţia depăşită )
33.Mobilul şi scopul infracţiunii – elemente ale laturii subiective

III. Conţinutul infracţiunii
34.Clasificarea infracţiunilor
35.Obiectul infracţiunii - clasificare
36.Subiectul activ al infracţiunii: definiţii; clasificări
37.Subiectul pasiv al infracţiunii: definiţii; clasificări
38.Elementul material al infracţiunii: definiţie; forme; clasificări
39.Urmarea imediată a infracţiunii: definiţie; forme; clasificări
40.Raportul de cauzalitate în materie penală
41.Cerinţe privitoare la locul, timpul, modul şi mijloacele de comitere a infracţiunii
42.Vinovăţia penală: definiţie; forme / modalităţi
43.Mobilul şi scopul

IV. Cauzele care exclud infracţiunea
44.Cauzele justificative: definiţie; cauze componente; efecte
45.Cauzele de neimputabilitate: definiţie; cauze componente; efecte
46.Delimitare între cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate
47.Delimitare între legitima apărare şi starea de necesitate
48.Delimitare între constrângerea fizică şi constrângerea morală
49.Aspecte comune şi delimitări între cauzele de excludere a infracţiunii reprezentate de: iresponsabilitate, minoritatea făptuitorului, intoxicaţie
50.Excesul neimputabil: definiţie; forme; efecte

DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ

1. Infracţiuni contra vieţii - art.188-192
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii – art.193-196 şi art.198
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie – art.199-200
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei – art.205-207
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale – art.218, art.220
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private – art.224-225
7. Infracţiuni contra patrimoniului – art.228-234, art.236-238, art.242-244 şi art. 248
8. Distrugerea şi tulburarea de posesie - art.253-256
9. Infracţiuni contra autorităţii – art.257-258
10.Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei – art.266-270, art.273, art.279-283, art.285-286
11.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu - art. 289-292, art. 295-298, art.308-309
12.Infracţiuni de fals – art.320-323, art.326-327
13.Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice – art.371 şi art.375
14.Infracţiuni contra familiei – art.377-379

DREPT PROCESUAL PENAL
(Conform Noului Cod de procedură penală – Legea 135/2010)

Tema I: Partea generală
1.Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea (art.88-96, – 9 articole)
2.Termenele (art.268 – 271 – 4 articole)
3.Nulităţile (art.280-282, art.102 – 4 articole)
Tema II: Partea specială. Urmărirea penală
1.Reluarea urmăririi penale (art.332-335 – 4 articole)
2.Plângerea împotriva măsurilor si actelor de urmărire penală (art.336-341 – 6 articole)
Tema III: Partea specială. Judecata
1.Dispoziţii generale: principiile specifice fazei de judecată (oralitatea, nemijlocirea, contradictorialitatea, publicitatea şedinţei (art.351 – 352), citarea la judecată (art.353), compunerea completului de judecată, constituirea instanţei de judecată (art.354), pregătirea şedinţei de judecată (art.361), participarea procurorului la judecată (art.363), participarea inculpatului la judecată (art.364), suspendarea judecăţii (art.367), felul hotărârilor (art.370) - 9 articole
2.Judecata în primă instanţă: obiectul judecăţii (art. 371), aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi excepţii (art.374), procedura în cazul recunoaşterii vinovăţiei (art. 375), ordinea cercetării judecătoreşti (art.376), cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii vinovăţiei (art.377), audierea inculpatului (art.378), audierea coinculpaţilor (art.379), schimbarea încadrării juridice (art. 386), terminarea cercetării judecătoreşti (art.387); dezbaterile şi ultimul cuvânt al inculpatului (art.388-389); deliberarea şi obiectul deliberării (392-393), luarea hotărârii (art.394); reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor (art.395), rezolvarea acţiunii penale (art.396), minuta (art.400), pronunţarea hotărârii (art.405), redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii (art.405-407) – 21 articole
3.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488 – 11 articole )

 

 

Facultatea de Drept din IAŞI